Home

Rechtbank Noord-Holland, 17-12-2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:12743, AWB-13_800

Rechtbank Noord-Holland, 17-12-2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:12743, AWB-13_800

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
17 december 2013
Datum publicatie
10 januari 2014
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2013:12743
Zaaknummer
AWB-13_800
Relevante informatie
Gemeentewet [Tekst geldig vanaf 01-04-2023 tot 01-01-2024]

Inhoudsindicatie

Het gebruik om niet door familie, vrienden of kennissen moet worden aangemerkt als eigen gebruik (vergelijk Gerechtshof Den Haag van 28 juli 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BN5017). In zoverre kan niet worden gesproken van verhuur van de woning. Met betrekking tot de overige door eiseres aangehaalde perioden is de rechtbank afdoende aannemelijk geworden dat eiseres voor het ter beschikking stellen van haar woning een tegenprestatie of wederdienst heeft verkregen. Deze perioden, tezamen 71 dagen, dienen dan ook te worden opgeteld bij de periode van 179 dagen dat de woning via Aan Zee is verhuurd. Nu de woning in enige mate door eiseres zelf is gebruikt, anders dan nodig is om deze voor verhuur gereed te maken en te houden moet volgens bovenvermelde arresten van de Hoge Raad worden aangenomen dat die woning door de eigenaar voor zich of zijn gezin beschikbaar wordt gehouden voor het gedeelte van het jaar dat eigen gebruik niet in verband met verhuur of aan derden toegekende rechten tot verhuur is uitgesloten. De rechtbank zal hierna beoordelen of sprake is van een dergelijke uitsluiting van eigen gebruik.

De rechtbank heeft geen enkele aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de verklaring van eiseres ter zitting dat de met pen geschreven zinsnede in artikel 2.1 van de overeenkomst door Aan Zee is toegevoegd. Deze toevoeging in de overeenkomst kan eiseres echter niet baten nu aan het overschrijden van de in deze zinsnede genoemde termijn geen gevolgen zijn verbonden. Er stond eiseres dan ook niets in de weg om de woning meer dan 89 dagen te gebruiken. Verder is de rechtbank van oordeel dat de volmacht van Aan Zee niet zover strekt dat eiseres geen zeggenschap meer heeft over (het gebruik van) de woning. Gelet hierop moet het ervoor worden gehouden dat de dagen dat de woning niet was verhuurd aan derden meetellen bij de berekening van de termijn gedurende welke het eigen gebruik niet was uitgesloten.

Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat van de 107 dagen die de woning ter beschikking is gesteld aan kennissen en vrienden 36 dagen meetellen als periode gedurende welke het eigen gebruik niet was uitgesloten en 71 dagen verhuur aan vrienden en kennissen meetelt bij het aantal dagen dat de woning in verband met verhuur niet ter beschikking van eiseres stond. Dit betekent dat de woning in totaal gedurende 250 dagen is verhuurd en dat de woning eiseres 115 dagen ter beschikking stond. Nu dit meer dan 90 dagen is, concludeert de rechtbank dat het belastbare feit zich heeft voorgedaan.

Uitspraak

Zittingsplaats Alkmaar

Bestuursrecht

zaaknummer: ALK 13/800

[eiseres], te [woonplaats], eiseres

en

de heffingsambtenaar van de gemeente Bergen, verweerder

(gemachtigden: mr. R. Wiegeraad en N. de Cloe).

Procesverloop

Bij besluit van 15 augustus 2012 heeft verweerder aan eiseres voor het jaar 2009 een aanslag forensenbelasting opgelegd ten bedrage van € 818,40.

Bij uitspraak op bezwaar van 29 maart 2013 (de bestreden uitspraak) heeft verweerder het bezwaar van eiseres ongegrond verklaard en de aanslag gehandhaafd.

Eiseres heeft tegen de bestreden uitspraak beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 11 oktober 2013. Eiseres is in persoon verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden.

De rechtbank heeft de termijn voor het doen van uitspraak verlengd.

Feiten

1.1 Eiseres is eigenaar van de gemeubileerde recreatiewoning [adres] (hierna: de woning). Eiseres heeft haar hoofdverblijf in [woonplaats].

1.2 Eiseres verhuurt de woning via verhuurbemiddelaar Aan Zee. Zij is daartoe een samenwerkingsovereenkomst aangegaan die zij op 7 maart 2009 heeft ondertekend. Deze overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van twee jaar.

1.3 In deze overeenkomst is met betrekking tot de verhuur het volgende bepaald.

In artikel 2.1 staan de beschikbaarheid en de prijsafspraken. Daar is met pen bijgeschreven dat het huis het hele jaar ter beschikking voor de verhuur staat met een maximum eigen gebruik van 89 dagen.

In artikel 4.1 staat dat de verhuurder aan Aan Zee volmacht geeft om, in naam en voor rekening van de verhuurder, gedurende de looptijd van de overeenkomst de accommodatie te verhuren.

In artikel 4.2 staat dat de verhuurder aan Aan Zee volmacht geeft om de van de huurder voor de huur van de accommodatie verschuldigde bedragen te incasseren.

1.4 In het jaar 2009 is de woning voor in ieder geval gedurende 179 dagen via Aan Zee verhuurd geweest.

Standpunten van partijen

2.1 Verweerder stelt dat de in de overeenkomst in artikel 2.1 met pen toegevoegde zinsnede in tegenspraak is met de aard van de overeenkomst. Volgens verweerder blijft de eigenaar de verhuurder en treedt Aan Zee slechts op als bemiddelaar. Volgens verweerder is deze zinsnede opgenomen met het enkele doel de forensenbelasting te ontwijken. Uit de tekst van de overeenkomst leidt verweerder voorts af dat het eigen gebruik niet beperkt is geweest omdat Aan Zee de woning alleen kan verhuren indien eiseres er geen gebruik van maakt. Eiseres heeft geen overzicht overgelegd van het aantal dagen dat de woning verhuurd is geweest. Gelet hierop, op de datum van de overeenkomst en de ervaringscijfers inzake de verhuur van recreatiewoningen in de gemeente die duiden op een bezettingsgraad van 40%, is er volgens verweerder geen sprake van geweest dat eiseres minder dan 90 dagen van de woning gebruik had kunnen maken.

2.2 Eiseres stelt dat zij aan Aan Zee een volmacht heeft gegeven, die inhoudt dat zij alleen van de woning gebruik kan maken als Aan Zee de woning niet heeft verhuurd. Voorts stelt eiseres dat zij nog nooit van de forensenbelasting had gehoord, zodat de opmerking van verweerder dat de zinsnede is opgenomen om de forensenbelasting te ontduiken geen doel treft. Eiseres legt een lijst over waaruit moet volgen dat zij gedurende in totaal 286 dagen niet de beschikking had over de woning.

Overwegingen

Beslissing

Rechtsmiddel