Home

Rechtbank Noord-Holland, 03-12-2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:10111, AWB - 18 _ 4833

Rechtbank Noord-Holland, 03-12-2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:10111, AWB - 18 _ 4833

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
3 december 2020
Datum publicatie
14 december 2020
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2020:10111
Zaaknummer
AWB - 18 _ 4833

Inhoudsindicatie

Het bedrag van de afkoopsom van het recht van erfpacht heeft als heffingsmaatstaf als bedoeld in artikel 9 WBR te gelden.

Uitspraak

Zittingsplaats Haarlem

Bestuursrecht

zaaknummer: HAA 18/4833

(gemachtigde: A.J. de Ruiter),

en

Procesverloop

Eiseres heeft op aangifte een bedrag van € 361.020 aan overdrachtsbelasting voldaan. Zij heeft tegen de voldoening van dat bedrag bezwaar gemaakt. Verweerder heeft het bezwaar afgewezen.

Eiseres heeft daartegen beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 21 oktober 2020 te Haarlem.

Namens eiseres is verschenen haar gemachtigde, bijgestaan door J.J. van Beest (kantoorgenoot). Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. [A] ,

mr. [B] en mr. [C] .

Overwegingen

Feiten

1. Op 6 november 2017 hebben de gemeente Amsterdam en [D] B.V., enig aandeelhouder in en de bestuurder van eiseres, een overeenkomst gesloten met betrekking tot de uitgifte in eeuwigdurende erfpacht van een perceel grond met de zich daarop bevindende opstallen aan [E] (hierna: de Erfpachtovereenkomst). De Erfpachtovereenkomst bepaalt, voor zover van belang:

In aanmerking nemende dat:

[…]

g. Gemeente de canon voor het erfpachtrecht heeft vastgesteld als product van […] een canonpercentage van 2,39 en […] de vaste erfpachtgrondwaarde die geldt bij de bruto vloeroppervlakte(n) van de opstallen en de in het bestemmingsplan opgenomen toegelaten bestemming(en);

h. Erfpachter er mee bekend is dat afkoop van de canon verplicht is als de bestemming(en) en/of het toegestane gebruik van het erfpachtrecht anders zijn dan volledig wonen en/of sociaal-maatschappelijk;

i. Erfpachter kennis heeft genomen van en akkoord is met de aanvullende bepalingen en voorwaarden als genoemd in het biedingsformulier en bijbehorende bijlagen;

[…]

artikel 1. de Erfpachtvoorwaarden

Gemeente en Erfpachter komen hierbij overeen dat Gemeente aan Erfpachter het Perceel in eeuwigdurende erfpacht zal uitgeven, waarbij de uitgifte in erfpacht zal geschieden onder:

a. de Algemene Bepalingen voor eeuwigdurende erfpacht 2016 Amsterdam […] met inachtneming van het […] Uitgiftebeleid eeuwigdurende erfpacht 2016.

b.

[…]

2a het perceel en de zich daarop bevindende opstal zijn bestemd tot: kantoor […], galeries […], bedrijfsruimte […], cultuur & ontspanning […] en recreatie dienen conform gebruikt te worden.

[…]

artikel 3. Financiële gegevens

a. Erfpachtgrondwaarde, éénmalige vergoeding, canon en afkoop

De totale erfpachtgrondwaarde voor het aan Erfpachter hierbij in erfpacht aangeboden perceel bedraagt € 3.200.000,-. Deze erfpachtgrondwaarde is gebaseerd op de in de bijzondere bepalingen genoemde bestemmingen en bruto vloeroppervlakten. Naast de op deze erfpachtgrondwaarde te baseren canon (zie hierna) is Erfpachter aan Gemeente een éénmalige vergoeding van de waarde van de opstallen verschuldigd van € 2.817.000,- voor dat deel van de waarde van het in erfpacht uit te geven perceel dat niet in de genoemde erfpachtgrondwaarde tot uitdrukking komt.

De canon bedraagt € 76.480,- en is gebaseerd op de voornoemde erfpachtgrondwaarde en een canonpercentage van 2,39. Op basis van het grondprijsbeleid van Gemeente is Erfpachter verplicht de canon voor de (eeuwigdurende) looptijd van zijn erfpachtrecht bij vooruitbetaling te voldoen tegen een afkoopsom van € 3.200.000,-.”

2. Op de Erfpachtovereenkomst zijn van toepassing de Algemene Bepalingen voor eeuwigdurende erfpacht 2016 Amsterdam (hierna: Algemene Bepalingen). De Algemene Bepalingen luiden, voor zover van belang:

“artikel 2 - Definities

1 In deze Algemene Bepalingen wordt verstaan onder:

a. afkoopsom:

een eenmalig te betalen bedrag dat in de plaats komt van de nog niet vervallen canon(s);

[…]

e. canon:

het bedrag dat de erfpachter, al dan niet periodiek, aan de gemeente is verschuldigd als vergoeding voor het erfpachtrecht;

[…]

artikel 7 - Canon

1 De canon is verschuldigd vanaf de datum waarop het erfpachtrecht ingaat. Voor de betaling van de canon geldt wat is bepaald in artikel 27.

2 De canon bij uitgifte in eeuwigdurende erfpacht wordt bepaald door de erfpachtgrondwaarde die bij uitgifte is vastgesteld, te vermenigvuldigen met het canonpercentage.

[…]

artikel 8 - Afkoop van de canon

1 De gemeente kan met de erfpachter overeenkomen dat de erfpachter alle nog niet vervallen canon voor de looptijd van het eeuwigdurende erfpachtrecht voldoet door betaling van een afkoopsom.

2 De gemeente stelt de afkoopsom vast op een zodanig niveau als naar haar oordeel nodig is om de gemeente te compenseren voor het niet meer ontvangen van de nog niet vervallen canon.”

3. Het grondprijsbeleid waarnaar in de erfpachtovereenkomst wordt verwezen, betreft ‘Het grondprijsbeleid 2016 voor nieuwe uitgiften in eeuwigdurende erfpacht’ van de gemeente Amsterdam van 24 mei 2016 (hierna: het Grondprijsbeleid). Het Grondprijsbeleid bepaalt, voor zover van belang:

“Begrippen

“II. Erfpachtgrondwaarde, eenmalige vergoeding, canon en afkoop

Beslissing

Rechtsmiddel