Home

Rechtbank Zutphen, 04-11-2008, BG4339, 08/1678 WRO

Rechtbank Zutphen, 04-11-2008, BG4339, 08/1678 WRO

Gegevens

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
4 november 2008
Datum publicatie
13 november 2008
ECLI
ECLI:NL:RBZUT:2008:BG4339
Zaaknummer
08/1678 WRO

Inhoudsindicatie

Stichting Wakker Dier verzoekt de rechtbank Zutphen om een voorlopige voorziening tegen verleende bouwvergunning voor varkensstal. De rechtbank wijst het verzoek af.

Door stilleggen bouw komen de eerste dieren pas in februari 2009. Streven van de gemeente Oude IJsselstreek (verweerder) is om voor eind dit 2008 beslissing op bezwaar te nemen. Vereiste spoedeisend belang voor treffen voorlopige voorziening ontbreekt. Verzoek afgewezen.

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Bestuursrecht

Voorzieningenrechter

Reg.nr.: 08/1678 WRO

Uitspraak op het verzoek om een voorlopige voorziening in het geschil tussen:

Stichting Wakker Dier (hierna: de Stichting) en Coöperatie Mobilisation for Environment U.A. te Nijmegen (hierna: de Coöperatie),

verzoeksters,

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek

verweerder.

[derde partij],

derde-partij.

1. Bestreden besluit

Besluit van verweerder van 26 augustus 2008, waarbij aan de derde-partij een reguliere bouwvergunning is verleend voor het bouwen van een varkensstal op het perceel Nibbelinklaan 14a te Sinderen.

2. Procesverloop

Ir. A.K.M. van Hoof, werkzaam bij Het Groene Schild, Milieu-adviesbureau te Wageningen, heeft namens verzoeksters bij brief van 2 oktober 2008 een bezwaarschrift ingediend bij verweerder. Bij brief van gelijke datum is verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Bij brief van 9 oktober 2008 is namens de derdepartij aan de rechtbank meegedeeld dat de bouw van de stal is per direct is stilgelegd.

Het verzoek is behandeld ter zitting van 4 november 2008, waar namens de Stichting is verschenen H. van Ormond, bijgestaan door ir. Van Hoof, voornoemd. De Coöperatie heeft zich laten vertegenwoordigen door ir. Van Hoof. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door E.T.E. Kemperman, J. Broens en M. Jansen. Verder zijn ter zitting aanwezig [derde partij] namens de derde-partij, bijgestaan door mr. A.J. Poelman en de heer C.A. Meulenkamp.

3. Motivering

3.1 Ingevolge artikel 8:81 van de Awb dient te worden nagegaan, of onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, een voorlopige voorziening vereist. Voor zover deze toetsing meebrengt dat het geschil in de bodemprocedure wordt beoordeeld, heeft deze uitspraak daaromtrent een voorlopig karakter en is deze niet bindend voor de beslissing in die procedure.

3.2 Het bouwplan voorziet in de bouw van een varkensstal met een bruto vloeroppervlakte van 2939 m2.

3.3 Verzoeksters hebben met betrekking tot het spoedeisend belang aangegeven dat zij vrezen voor het welzijn van de varkens omdat het bouwplan niet voldoet aan de brandveiligheidsnormen.

3.4 Ter zitting is namens de derde-partij meegedeeld dat met de bouw van de stal is begonnen in augustus en dat inmiddels de spanten voor het dak zijn geplaatst. Het dak is nog niet geplaatst. Het was de bedoeling eind december 2008 de eerste dieren in de stal te huisvesten. Door het stilleggen van de bouw gedurende inmiddels drie weken zal dat niet eerder kunnen plaatsvinden dan 1 februari 2009. Zijdens verweerder is ter zitting meegedeeld dat er naar gestreefd wordt de beslissing op het bezwaarschrift nog voor het einde van het jaar te nemen.

3.5 Naar het oordeel van de voorzieningenrechter brengt het vorenstaande met zich mee dat het vereiste spoedeisend belang voor het treffen van een voorlopige voorziening ontbreekt. De voorzieningenrechter gaat er voorshands van uit dat verweerder binnen de daartoe gestelde termijn van 14 weken, dus ruim vòòr 1 februari 2009, op het bezwaar zal beslissen. Er bestaat derhalve thans geen aanleiding bestaat voor het treffen van een voorlopige voorziening.

3.6 Er is geen aanleiding voor een veroordeling in de proceskosten.

4. Beslissing

De voorzieningenrechter:

- wijst het verzoek af.

Aldus gegeven door mr. N.K. van den Dungen en in het openbaar uitgesproken op 4 november 2008 in tegenwoordigheid van mr. M.E.M.T. Duindam-Vossen als griffier.

Afschrift verzonden op: 12 november 2008