Home

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19-02-2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:1205, C/02/274436 / HA ZA 13-964

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19-02-2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:1205, C/02/274436 / HA ZA 13-964

Gegevens

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
19 februari 2014
Datum publicatie
29 juli 2014
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2014:1205
Zaaknummer
C/02/274436 / HA ZA 13-964

Inhoudsindicatie

Exhibitieplicht ex artikel 843a Rv.

Overtreding relatiebeding. Toewijzing exhibitieplicht. Vraag of de bescheiden die worden verzocht kunnen worden aangeduid als "aangaande de rechtsbetrekking waarin de gedaagde of zijn rechtsvoorgangers partij zijn". De rechtbank beantwoordt die vraag bevestigend. Rechtmatig belang bij inzage van de gevraagde en bepaalde bescheiden. Geen gewichtige redenen die aan de exhibitieplicht in de weg staan. Gesteld, noch gebleken is dat eiseres op andere wijze, voor gedaagden minder belastbare wijze, over de benodigde informatie kan beschikken. Het gerechtvaardigde belang van gedaagden bij geheimhouding dient te wijken voor het belang van eiseres bij de verzochte informatie, mede gelet op het feit dat de vordering van eiseres strekt tot benoeming van een derde die inzage in de bescheiden zal hebben en slechts de voor eiseres relevante informatie aan eiseres zal verstrekken.

Uitspraak

vonnis

Civiel recht

Zittingsplaats: Middelburg

zaaknummer / rolnummer: C/02/274436 / HA ZA 13-964

Vonnis in incident van 19 februari 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BRAND MASTERS B.V.,

gevestigd te Made,

eiseres in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat mr. T. van der Dussen te Breda,

tegen

1 [gedaagde sub 1],

wonende te [woonplaats],

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde sub 2] ,

gevestigd te Rilland,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TRADE GUARD B.V.,

gevestigd te Veldhoven,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SPARQ RETAIL B.V.,

gevestigd te Veldhoven,

gedaagden in de hoofdzaak,

verweerders in het incident,

advocaat mr. W.M.J. Weijers te Valkenswaard.

Eiseres zal hierna Brand Masters worden genoemd. Gedaagden zullen hierna worden aangeduid als respectievelijk [gedaagde sub 1], [gedaagde sub 2], Trade Guard en SPARQ Retail.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

de dagvaarding van 10 december 2013 met producties 1 tot en met 11,

-

de door mr. B.R.J. Rothuizen, kantoorgenoot van mr. Van der Dussen voornoemd, bij brief van 27 januari 2014 overgelegde productie 12;

-

de akte houdende vermeerdering van eis,

-

de conclusie van antwoord in incident;

-

de mondelinge behandeling van 5 februari 2014, ter gelegenheid waarvan gelijktijdig met onderhavige procedure de tussen partijen aanhangige kort gedingprocedure met zaak-/rolnummer C/02/275926 / KG ZA 14-38 is behandeld,

-

de pleitnotities alsmede wijziging van eis in het incident van mr. Van der Dussen,

-

de pleitnotities van mr. Weijers.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2 De feiten in het incident

2.1.

Brand Masters vordert in de bodemzaak, samengevat en na vermeerdering van eis, [gedaagde sub 1] te veroordelen om de tot op heden verbeurde boete te betalen wegens schending van het relatie- en geheimhoudingsbeding voor een bedrag ad € 60.000,00, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente.

2.2.

Brand Masters is bij akte van oprichting d.d. 3 januari 2012 opgericht door de heren A.P. Vreugdenhil en H.T.M. van Poppel, alsmede door [gedaagde sub 1] en[gedaagde sub 2].

2.3.

In artikel 9 van de certificaathoudersovereenkomst zijn voornoemde oprichters van Brand Masters een concurrentie- en relatiebeding overeengekomen.

2.4.

In artikel 11 van de certificaathoudersovereenkomst zijn de oprichters van brand Masters het navolgende geheimhoudingsbeding overeengekomen:

“Partijen zijn tijdens de duur en na het beëindigen van deze overeenkomst gehouden tot strikte geheimhouding van alles wat hen omtrent Brand Masters en met haar verbonden lichamen, alsmede van haar handelsrelaties en cliënten bekend is geworden. Als vertrouwelijke bedrijfsgegevens worden onder meer aangemerkt alle knowhow gegevens documenten, ontwerpen of aantekeningen, die niet ter openbare kennis zijn gebracht. Aanwending van dergelijke bijzonderheden en gegevens voor eigen gebruik is evenmin toegestaan.”

2.5.

Tussen de heren Vreugdenhil en Van Popel enerzijds en [gedaagde sub 1] anderzijds is begin 2013 een vertrouwensbreuk ontstaan. Als gevolg hiervan is [gedaagde sub 1] op 22 februari 2013 met onmiddellijke ingang ontslagen als statutair bestuurder van Brand Masters en is de managementovereenkomst van [gedaagde sub 1] per 1 juni 2013 beëindigd.

2.6.

De gevolgen van het vertrek van [gedaagde sub 1] bij Brand Masters zijn neergelegd in een op 30 en 31 mei 2013 ondertekende vaststellingsovereenkomst. Artikel D. van deze vaststellingsovereenkomst luidt als volgt:

“1. Het concurrentie- en relatiebeding, zoals overeengekomen in artikel 9 van de certificaathoudersovereenkomst, zal worden gematigd. In plaats van deze bedingen is het [gedaagde sub 1], voor de duur van twee jaar na beëindiging van de managementovereenkomst, verboden op enigerlei wijze direct en/of indirect, diensten aan te bieden aan of werkzaam te zijn voor of bij c.q. direct en/of indirect betrokken te zijn bij de volgende relaties van brand Masters:

-

Mars (producent van onder andere mars, Snickers, M&M’s, Twix, Pedigree, Whiskas);

-

Kraft (producent van onder andere Milka, Toblerone, Cote d‘Or, Cadbur, LU, Stimorol);

-

Ferrero (producent van onder andere kinder, Rocher, Tic Tac, Mon Cheri).

2. Dit relatiebeding geldt voor alle vennootschappen van de hiervoor vermelde relaties wereldwijd. Met betrekking tot de relatie Kraft wordt opgemerkt dat de naam van de chocolade- en zoetwarendivisie recentelijk is gewijzigd in Mondelez International. Deze onderneming valt tevens onder de reikwijdte van het relatiebeding.

3. Indien [gedaagde sub 1] handelt in strijd met het relatiebeding, verbeurt hij ten behoeve van Brand Masters een direct opeisbare boete ineens van € 10.000,- per overtreding en € 1.000,- voor elke dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Brand Masters om schadevergoeding te eisen van [gedaagde sub 1].”

2.7.

Op 4 juli 2013 heeft [gedaagde sub 1] Trade Guard opgericht. Deze onderneming houdt zich, evenals Brand Masters, (onder meer) bezig met de handel in chocolade en andere zoetwaren. [gedaagde sub 1] is mede-aandeelhouder en medebestuurder van Trade Guard.

2.8.

Brand Masters heeft een kort geding procedure aanhangig gemaakt waarin zij, samengevat, vordert gedaagden te verbieden om in de periode 1 juni 2013 tot 1 juni 2015 op enigerlei wijze direct en/of indirect diensten aan te bieden aan of werkzaam te zijn voor of bij c.q. direct of indirect betrokken te zijn bij alle vennootschappen (wereldwijd) van Mars, Ferrero en Kraft/Mondelez, zulks op straffe van een dwangsom.

3 Het geschil in het incident

4 De beoordeling in het incident

5 De beslissing