Home

ECLI:NL:TNOKMID:2009:YC0841 Kamer van toezicht 24-11-2009 KvT 5/2009

ECLI:NL:TNOKMID:2009:YC0841 Kamer van toezicht 24-11-2009 KvT 5/2009

Gegevens

Instantie
Kamer van toezicht Middelburg
Datum uitspraak
24 november 2009
Datum publicatie
20 september 2012
ECLI
ECLI:NL:TNOKMID:2009:YC0841
Zaaknummer
KvT 5/2009

Inhoudsindicatie

Klacht dat notaris klachwaardig handelt door te weigeren een dossier te verstrekken aanstonds ongegrond verklaard. Het is niet aan de Kamer, maar aan de civiele rechter om te oordelen of de notaris zich al dan niet terecht op zijn geheimhoudingsplicht beroept.

Uitspraak

KAMER VAN TOEZICHT OVER DE NOTARISSEN EN KANDIDAAT-NOTARISSEN TE MIDDELBURG

Beslissing van 24 november 2009 in de zaak van

KvT 5/2009

[naam klager 1]

wonende te [woonplaats], gemeente Kapelle,

[naam klager 2],

wonende te [woonplaats], gemeente Kapelle,

[naam klager 3],

kantoorhoudende te [plaatsnaam],

klagers,

gemachtigde: mr. J.G. Galama,

tegen:

[naam verweerder],

notaris te [plaatsnaam],

verweerder,

in persoon.

1. Het verloop van de procedure

Partijen worden verder aangeduid als klagers en de notaris.

Klagers hebben zich bij brief, ingekomen op 2 juli 2009, gewend tot de Kamer van Toezicht te Middelburg, hierna de Kamer, met een klacht tegen de notaris. De notaris heeft bij brief, ingekomen op 28 juli 2009, op de klacht gereageerd. Een afschrift van deze brief is verzonden aan klagers. Door de voorzitter is de klacht ter kennis van de Kamer gebracht. De mondelinge behandeling van de klacht heeft plaatsgevonden ter openbare vergadering van de Kamer van 12 oktober 2009. Daarvan is proces-verbaal opgemaakt.

2. De feiten

2.1. Tussen [klager 1 en 2] enerzijds en [naam x] anderzijds is een bodemprocedure aanhangig bij de rechtbank te Middelburg. Inzet hiervan is een geschil betreffende de verkoop en levering van een stuk grond, waarbij notaris Gmelich Meijling van kantoor Meijling en Sarneel te Kapelle zijn diensten heeft verleend. Het betreffende dossier is overgenomen door zijn kantoorgenoot mr. Veneklaas-Slots, wier praktijk in verband met ziekte thans wordt waargenomen door de notaris.

[klagers 1 en 2] worden in de bodemprocedure bijgestaan door mr. Galama.

2.2. Partijen in bovengenoemde bodemprocedure hebben de notaris eenparig verzocht het volledige dossier, aanwezig bij de notaris, in afschrift aan beide partijen te overhandigen. De notaris heeft tot op heden geweigerd aan dit verzoek te voldoen.

3. De klacht en het verweer van de notaris

3.1. Klagers stellen dat de notaris klachtwaardig handelt door te weigeren het dossier te verstrekken.

Klagers stellen dat partijen in het kader van de aanhangige bodemprocedure onderling zijn overeengekomen dat het dossier in afschrift aan beide partijen zal worden verstrekt. Mr. Galama heeft de inhoud van deze overeenkomst meegedeeld aan de notaris en hem verzocht tot afgifte van een afschrift van het dossier over te gaan. Ondanks een toezegging van de notaris op dit punt, blijft deze hiermee in gebreke. Klagers stellen belang te hebben bij de verstrekking van een afschrift van het dossier. Tussen partijen bestaat onenigheid over de inhoud van een overeenkomst en de uitwerking daarvan alsmede over de betaling die deels via de notaris is verlopen. Volgens partijen bevat het dossier gegevens waaruit het gelijk van één van hen valt te halen. Partijen dienen op korte termijn voor de rechtbank te Middelburg te verschijnen voor een inlichtingencomparitie. Volgens partijen dient de notaris te voldoen aan de wens van partijen. Er is geen regel die bepaalt dat de geheimhoudingsplicht van de notaris een overeenkomst die partijen bindt kan frustreren. Het is ook niet aan de notaris om te concluderen of partijen over al dan niet voldoende dossierstukken beschikken.

Klagers zijn van mening dat er geen reden is de geheimhoudingsplicht van de notaris te laten prevaleren boven het belang van partijen bij een goede afloop van de procedure.

Klagers hebben ter zitting een lijst overgelegd van stukken waarvan zij een afschrift wensen.

3.2. De notaris heeft de stellingen van klagers gemotiveerd betwist. Hij stelt dat hem na bestudering van het dossier niet duidelijk is geworden op welke grond een afschrift van het gehele dossier aan klagers ter beschikking dient te worden gesteld. Tevens heeft hij bekeken over welke informatie klagers reeds beschikten. Hij is tot de conclusie gekomen dat hij aanklagers slechts die informatie zou kunnen verschaffen die zij reeds bezaten. Daarnaast heeft als uitgangspunt te gelden dat de notaris tot geheimhouding is verplicht ten aanzien van al hetgeen waarvan hij uit hoofde van zijn werkzaamheden als zodanig kennis neemt. Op grond van artikel 22 lid 1 Wna geldt deze verplichting tot geheimhouding voor zover niet bij of krachtens de wet anders is bepaald. In zeer uitzonderlijke gevallen dient het belang van de waarheidsvinding te prevaleren boven de geheimhoudingsplicht. Daarvan is in casu geen sprake.

Gelet op het voorgaande is de notaris van mening dat hij niet gehouden is een afschrift van het gehele dossier aan klagers te doen toekomen.

4. De beoordeling

4.1. Gelet op de formulering van de klacht dient met name onderzocht te worden of de notaris een verwijt kan worden gemaakt van enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die hij als notaris behoort te betrachten en/of in strijd met de zorg die een notaris betaamt.

4.2. Het meest verstrekkende verweer van de notaris betreft het beroep op zijn geheimhoudingsplicht.

De Kamer overweegt dat het niet aan de Kamer maar aan de civiele rechter is, om te oordelen of de notaris zich al dan niet terecht op deze geheimhoudingsplicht beroept. De klacht is dan ook aanstonds ongegrond.

Ten overvloede overweegt de Kamer dat ter zitting is gebleken dat het klagers om afgifte van afschriften van bepaalde stukken te doen is. Het had op de weg van klagers gelegen om in een eerder stadium de stukken te specificeren. Nu echter vaststaat welke stukken het betreft, en gelet op de mededeling van de notaris ter zitting dat afgifte van bepaalde stukken iets anders betreft dan afgifte van het gehele dossier, geeft de Kamer de notaris in overweging de gevraagde informatie te verstrekken indien en voor zover zijn geheimhoudingsplicht zich daartegen niet verzet..

5. De beslissing

De Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Middelburg:

- verklaart de klacht niet-ontvankelijk.

Deze beslissing is gegeven door mr. L.A.M. van Dijke, voorzitter, mrs. C. Kool,

H. Quispel, J. van den Berg en J. Loof, leden, in tegenwoordigheid van mr. F.A.C.M. Maandag-Leussink, secretaris, en uitgesproken op 24 november 2009.

Hoger beroep tegen vorenstaande beslissing is mogelijk door indiening van een verzoekschrift bij de griffie van het gerechtshof te Amsterdam (Prinsengracht 436, correspondentieadres Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam) binnen dertig dagen na dagtekening van de aangetekende brief waarbij deze beslissing aan u is toegezonden.