Inleiding en redactie NDFR Internationaal

Inleiding en redactie NDFR Internationaal

RN
Redactie NDFR
Bijgewerkt tot 14 mei 2024

Redactie en auteurs

Redactie: mr. dr. R.P.C. Adema, dr. F.P.J. Snel, prof.mr.dr. M.F. de Wilde

M.m.v.: mr.dr. R.P.C. Adema, mr.drs. J. Aslan, mr. L. van Baal, mr. L.M.A. Bekkers, mr.drs. M. Beudeker, mr. drs. J. Bierman, mr. dr. M.J. Boer, mr.dr. J.A. Booij, mr.dr. R.A. Bosman, drs. M.F.C. Cox, drs. C.J. Breen, mr. dr. J.J. van den Broek, drs. S. de Buck, mr.dr. B.M.M. Didden, drs. S. Dikmans, mr. C.L.J.R. Douven, mr. P. Eerenberg, mr. G.C.F. van Gelder, mr. W.J.H.A. de Groot, mr. L.J. de Heer, drs. S.B. Huibregtse, mr. L.C. de Jager, drs. M.W. de Jong, mr.drs. A.H. Jorritsma, mr. D.M.J. Kamps, dr. J.W.J. de Kort, mr.dr. J.J.A.M. Korving LL.M., drs. O.C. Kremers, mr.drs. L.J. Lubbers, mr. J. Mentens, dr. D. Molenaar, mr. L.E.C. Neve, drs. F.G.H. van Nus, J. van Poppel LL.M., mr. R.H.M. Roumen, mr. L.W.A. Schulte, mr.dr. G.H. Sjobbema, mr. K.D. Smeele, dr. F.P.J. Snel, mr.dr. A.E. Spiessens, mr. R.E.P. van de Steenoven, mr. drs. S. Verhees, mr. D.T.C. Tol, drs. R.L. Tulp, mr. S.P.M.M. Vijverberg, drs. M.L. Vonhögen, mr. J.A.W. Vrolijks, mr. M.B. Weijers, mr. E.A.E. Weultjes, mr.drs. G. de Wilde, prof. mr.dr. M.F. de Wilde, mr. C. Wisman, mr. F.M. Witpeerd, mr. J.M.F. Wolfs, S.Y. Au Yeung Msc

Opbouw deel Internationaal

Het blok: Commentaren

OESO-Modelverdrag

Een artikelsgewijze bespreking van het OESO-Modelverdrag, waarbij ook is aangegeven welke bepalingen uit de Nederlandse verdragen conform of afwijkend zijn. In dit onderdeel is ook het officiële commentaar op het OESO-Modelverdrag opgenomen. Tevens is in dit onderdeel een tabel opgenomen in het commentaar waarin zeer beknopt wordt weergegeven in hoeverre de bilaterale verdragen conformeren aan het OESO-Modelverdrag met betrekking tot het onderwerp van het desbetreffende artikel.

Bilaterale belastingverdragen

Een overzicht van alle door Nederland afgesloten Verdragen ter voorkoming van dubbele belasting. Hierbij wordt primair verwezen naar het commentaar op het corresponderende artikel in het OESO-Modelverdrag en wordt vervolgens aandacht besteed aan de afwijkingen van het desbetreffende artikel ten opzichte van het OESO-Modelverdrag zoals dat luidde ten tijde van de ondertekening van het bilaterale verdrag. Uiteraard geldt dat als een verdragsartikel een onderwerp regelt dat in het OESO-Modelverdrag niet wordt geregeld, er niet naar het OESO-Modelverdrag wordt verwezen. Indien het 'bijzondere onderwerp', bijvoorbeeld 'Hoogleraren', in meer verdragen aan de orde komt, wordt een van deze verdragen als uitgangspunt genomen en begint het commentaar bij de andere verdragen met een verwijzing naar het uitgangspunt.

MLI (Multilateraal Instrument)

Het onderdeel MLI (Multilateraal instrument van de OESO) is voorzien van een inleiding. Het MLI wordt ook per artikel van commentaar voorzien. Het MLI heeft invloed op de bilaterale verdragsteksten. De opdracht aan onze auteurs is om dit, indien van toepassing in de bilaterale verdragen bij de betreffende verdragsartikelen toe te lichten.

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001

Een artikelsgewijze behandeling van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001.

Buitenlandse belastingplicht IB

Een artikelsgewijze behandeling van Hoofdstuk 7 van de Wet inkomstenbelasting 2001 wat handelt over de buitenlandse belastingplicht.

Buitenlandse belastingplicht VPB

Een artikelsgewijze behandeling van Hoofdstuk III van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wat handelt over het voorwerp van de belasting bij buitenlandse belastingplichtigen.

Buitenlandse belastingplicht LB

Een artikelsgewijze behandeling van de artikelen uit de Wet op de loonbelasting 1964.

Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen

Een artikelsgewijze behandeling van de artikelen van deze wet.

Het blok: Kader

Het deel Internationaal heeft een geheel eigen karakter en valt niet binnen de normale behandeling zoals die bij de overige delen van NDFR wordt gebezigd. De redactie heeft daarom een aantal auteurs gevraagd om inleidingen te schrijven waarin specifieke onderwerpen in een bredere context worden geplaatst. Deze inleidingen zijn:

 • Bronnen IBR

 • Capital selecta OESO (BEPS Actiepunten, Preambule OES-Modelverdrag)

 • Capita selecta EU-recht

 • Nationale afbakening heffing

 • Internationale dubbele heffing

 • Verdeling heffingsbevoegdheid

 • Transfer pricing en at arm's lengthbeginsel

 • Verschillende voorkomingstechnieken

 • Drie (of meer) landensituaties

 • Woonplaats

 • Classificatie (hybride) lichamen

 • OESO Actiepunten BEPS

 • Vaste inrichting

 • Verdragsinterpretatie

 • Status belastingverdragen, BRK, nationale wet en andere regelingen

 • Anti-misbruikregelingen

 • Handels- en investeringsverdragen

 • Hoogleraren en docenten

 • Werkzaamheden buitengaats

 • Remittance-bepaling

 • Beperking van de artikelen 10, 11 en 12

Het blok: Overige relevante regelingen

In dit onderdeel zijn naast het Nederlandse uitvoeringsbesluit en de uitvoeringsregeling WIBB, een aantal overige verdragen opgenomen.

Dit betreft zowel bilaterale verdragen op het gebied van de informatie-uitwisseling en de sociale zekerheid, als het enige verdrag dat Nederland heeft afgesloten met betrekking tot de bankenbelasting, te weten met Groot-Brittannië. Ook het NAVO Statusverdrag en het Weens Vedragenverdrag zijn in tekstvorm opgenomen.

Het blok: Verdragen Successie

Uit de eerste editie van dit deel