Inleiding en redactie NDFR WOZ en lokale belastingen

Inleiding en redactie NDFR WOZ en lokale belastingen

RN
Redactie NDFR
Bijgewerkt tot 20 februari 2024

Redactie en auteurs

Redactie: mr. E.G. Borghols, mr. A.P. Monsma

M.m.v.: mr. M.C. Alsemgeest, mr. J. Batterink, mr. E.G. Borghols, mr. P.L. Cheung, mr. R.M.M. Duits, drs. O.M. Menger, mr. M. van der Perk-Wensveen, mr. E.D. Postema, mr. F.K. Schellekens, mr.drs. J.C. Scherff

Opbouw deel WOZ en lokale belastingen

Het blok: Commentaren

Hier vindt u de commentaren op de onderstaande wetten:

Wet WOZ

Artikelsgewijze behandeling van de volledige Wet WOZ. In de behandeling worden de meest relevante jurisprudentie, beleidsbesluiten, kamerstukken en literatuur besproken en er is ruimte voor een gefundeerde eigen mening.

Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten

Artikelsgewijze behandeling van de artikelen 1 en 2 van de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken. In de behandeling worden de meest relevante jurisprudentie, beleidsbesluiten, kamerstukken en literatuur besproken en er is ruimte voor een gefundeerde eigen mening.

Gemeentewet (uittreksel)

Artikelsgewijze behandeling van de belangrijkste bepalingen uit de Gemeentewet ten aanzien van o.a. de OZB. Behandeld worden de artikelen 139 t/m 145 (Bekendmaking en inwerkingtreding besluiten houdende algemene voorschriften), artikel 156 (Overdracht bevoegdheden raad aan bestuurscommissies en deelraden), de artikelen 216 t/m 219 (Algemene leerstukken legaliteitsbeginsel, belastingverordeningen, gesloten stelsel heffingen, nieuwe vrijheid, verbod draagkrachtheffing), de artikelen 220 t/m 220h (OZB), de artikelen 221 t/m 229b (Overige heffingen Gemeentewet; parkeerbelastingen zowel art. 225 als art. 234 en 235 Gemeentewet en Besluit parkeerbelastingen) en de artikelen 229c, 230 t/m 233a, 236 t/m 257 (Formeel exclusief bepalingen parkeerbelastingen en inclusief basisbepaling nadere regelgeving).

Provinciewet (uittreksel)

Artikelsgewijze behandeling van de belangrijkste bepalingen uit de Provinciewet. Het gaat om de artikelen 136 t/m 141, 152, 220 t/m 226 en art. 227 t/m 232h Provinciewet.

Waterschapswet (uittreksel)

Artikelsgewijze behandeling van de belangrijkste bepalingen uit de Waterschapswet. Het gaat om de artikelen 73 t/m 76 (Bekendmaking en inwerkingtreding besluiten houdende algemene voorschriften), 83 (Delegatie bevoegdheden algemeen bestuur), 110, 111, 113en 115a (Algemene leerstukken legaliteitsbeginsel, belastingverordeningen, gesloten stelsel heffingen, drempelbedrag aanslag), 114 t/m 115 (Precariobelasting en rechten), 116 t/m 122 (Watersysteemheffing), 122a t/m 122b (Wegenheffing), 122c t/m 122k (Zuiveringsheffing) en 123 t/m 147 (Formeel recht).

Waterwet (uittreksel)

Artikelsgewijze behandeling van de artikelen 7.1 t/m 7.9 Waterwet.

Wet milieubeheer (uittreksel)

Uitgebreide behandeling van artikel 15.33, 15.34 en 15.34a en de artikelen 15.42 t/m 15.49.

Wet ruimtelijke ordening (uittreksel)

Artikelsgewijze behandeling van artikel 3.1.

Wet op de Bedrijveninvesteringszones

Artikelsgewijze behandeling van de artikelen 1 t/m 11 Wet op de Bedrijveninvesteringszones.

Experimentenwet BIZ (vervallen)

Artikelsgewijze behandeling van de artikelen 1 t/m 13 Experimentenwet BIZ.

Wet Inkomstenbelasting 2001 (artikelen 3.30a en 3.110 t/m 3.112)

Artikelsgewijze behandeling van de artikelen 3.30a en 3.110 t/m 3.112 Wet IB 2001, die respectievelijk handelen om de beperking afschrijving op gebouwen en het eigen woning forfait.

Het blok: Overige relevante regelingen

Hier vindt u integrale teksten van de belangrijkste aanverwante wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld het Uitvoeringsbesluit onderbouwing en waardebepaling Wet WOZ, Besluit gegevensverstrekking Wet WOZ etc. De regelingen en het commentaar daarop zijn verwerkt in de artikelsgewijze behandeling van de wetten, maar de volledige aaneengesloten tekst vindt u hier dus terug.

Gelet op het belang is ook de tekstversie opgenomen van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Wet algemene regels herindeling, de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en de Wet basisregistratie personen.