Home

Geen btw over diverse vergoedingen van zorgverzekeraar aan zorginstelling

Geen btw over diverse vergoedingen van zorgverzekeraar aan zorginstelling

Gegevens

Nummer
2022/1375
Publicatiedatum
24 november 2022
Auteur
Redactie
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2022:5979
Rubriek
Omzetbelasting
Relevante informatie
Art. 11 lid 1 onderdeel g Wet OB 1968

Een stichting is een zorginstelling met diverse gezondheidscentra, woonzorgcentra en een centrum voor geriatrische revalidatie. In de gezondheidscentra zijn verschillende zorgverleners werkzaam, zoals huisartsen, apothekers en medewerkers van de wijkverpleging. De stichting heeft overeenkomsten gesloten met een zorgverzekeraar voor multidisciplinaire zorg, geïntegreerde eerstelijnszorg (GEZ) kwetsbare ouderen en praktijkaccreditatie. Op grond van deze overeenkomsten ontvangt de stichting diverse vergoedingen van de zorgverzekeraar. De stichting maakt voor de medische verzorging voornamelijk gebruik van huisartsen en andere zorgverleners die bij haar in dienst zijn. In geschil is of belanghebbende omzetbelasting is verschuldigd over de overheadcomponent voor de ketenzorg, de GEZ-gelden en de resultaatbeloningen. Het gaat enerzijds om de vraag welke rechtsbetrekkingen er bestaan op grond waarvan onder bezwarende titel een of meerdere prestaties worden verricht en anderzijds de vraag of de medische of de sociaal-culturele vrijstelling van toepassing is op de te onderscheiden prestaties. Gelet op het specifieke samenstel van de juridische overeenkomsten naar nationaal recht, is de rechtbank van oordeel dat sprake is van een rechtsbetrekking op grond waarvan de stichting (vrijgestelde) medische verzorging verricht en waarvan de zorgverzekeraar de ontvanger is, ook al is de patiënt de direct begunstigde. De door de zorgverzekeraar betaalde vergoedingen dienen ter financiering van die medische verzorging. De overeenkomsten leiden niet tot rechtsbetrekkingen tussen de stichting en de zorgverzekeraar op grond waarvan andersoortige prestaties aan de zorgverzekeraar worden verricht. Het voorgaande brengt met zich dat de gelden die worden ontvangen voor de ketenzorg, de GEZ en de resultaatbeloningen, vergoedingen zijn die worden ontvangen voor het verrichten van vrijgestelde medische verzorging. De naheffingsaanslagen en boetes zijn daarom ten onrechte opgelegd.

(Beroep gegrond.)