Home

Publiek toegankelijk UBO-register vormt niet toegestane inbreuk op grondrechten (WM en Sovim SA)

Publiek toegankelijk UBO-register vormt niet toegestane inbreuk op grondrechten (WM en Sovim SA)

Gegevens

Nummer
2022/1377
Publicatiedatum
24 november 2022
Auteur
Redactie
Rubriek
Internationaal en Europees

Twee belanghebbenden hebben bij de Luxemburg Business Registers (LBR) een verzoek ingediend om de in het Luxemburgse UBO-register opgenomen informatie voor ‘iedereen’ over de uiteindelijk begunstigden (UBO) te beperken tot enkele specifieke aangewezen personen of instellingen. De LBR heeft deze verzoeken afgewezen. De belanghebbenden hebben vervolgens beroep ingesteld bij de rechtbank. De rechter in eerste aanleg in Luxemburg heeft prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EU.

Het HvJ EU oordeelt dat de toegang van de leden van de bevolking tot informatie over uiteindelijk begunstigden een ernstige inmenging vormt op de grondrechten, zoals eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens uit het Handvest. Een maatregel die inbreuk maakt op grondrechten is gerechtvaardigd als de maatregel een doelstelling van algemeen belang nastreeft en de maatregel noodzakelijk en proportioneel is. Het HvJ EU oordeelt dat er een algemeen belang wordt nagestreefd, namelijk de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Er is echter geen sprake van een evenwichtige afweging tussen de nagestreefde doelstelling van algemeen belang en de inbreuk op de grondrechten. Ook zijn er onvoldoende waarborgen die de betrokkenen in staat stellen hun persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen het risico van misbruik. De bepaling dat lidstaten van de EU moeten zorgen ervoor moeten zorgen dat in alle gevallen informatie over uiteindelijk begunstigden van binnen hun grondgebied opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten voor elk lid van de bevolking toegankelijk is, is ongeldig.

HvJ EU 22 november 2022, zaken C-37/20 en C-601/20