In voorjaar meer transparantie over fossiele subsidies

In voorjaar meer transparantie over fossiele subsidies

Gegevens

Nummer
2023/335
Publicatiedatum
17 maart 2023
Auteur
Redactie
Rubriek
Overige heffingen

Het kabinet werkt aan het afbouwen van fiscale regelingen die impact hebben op het fossiele energiegebruik. Staatssecretaris Van Rij en minister Jetten geven antwoord op vragen over het afbouwpad van fossiele subsidies.

De vrijstellingen voor mineralogische en metallurgische procedés worden afgeschaft. De bestaande inputvrijstelling op aardgasverbruik voor installaties van warmtekrachtkoppeling wordt beperkt, en het verlaagde tarief in de energiebelasting op aardgas voor de sector glastuinbouw wordt afgeschaft.

Andere regelingen komen ten dele voort uit internationale verdragen en kunnen door Nederland niet eenzijdig worden beëindigd. Daarnaast zet het kabinet in op het afschaffen op Europees niveau van uitzonderingen die voortkomen uit de Richtlijn Energiebelastingen, waardoor het gelijke speelveld voor Nederlandse bedrijven ten opzichte van hun Europese concurrenten kan worden bestendigd en geen koolstoflekkage optreedt. Het kabinet heeft verder toegezegd om dit voorjaar te komen met een plan van aanpak voor meer transparantie over de fossiele subsidies. Daarbij zal ook aandacht zijn voor het meer in detail per maatregel toelichten wat de redenen zijn dat regelingen (nog) niet zijn afgeschaft. In Antwoord op Kamervragen over fossiele subsidies geeft de staatssecretaris aan dat hij  de mening deelt dat het bij de discussie over fossiele subsidies relevant is om ook te kijken naar de mate waarin externe kosten van klimaatverandering worden beprijsd. Het beprijzen van CO2-uitstoot is van belang omdat daarmee zowel de producent als de koper van een product rekening houdt met de klimaatkosten van het product voor de maatschappij.

Antwoorden op Kamervragen over afbouwpad fossiele subsidies, nr. 2023-0000067241, Ministerie van Financien, 16 maart 2023