Verschaffing inzicht neemt twijfel over juistheid ramingen niet weg; legesverordening onverbindend

Verschaffing inzicht neemt twijfel over juistheid ramingen niet weg; legesverordening onverbindend

Gegevens

Nummer
2024/281
Publicatiedatum
12 februari 2024
Auteur
Redactie
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2024:607
Rubriek
Heffing lokale overheden
Relevante informatie
Art. 115 Wschw

Belanghebbende dient een aanvraag voor een watervergunning in bij het Waterschap. De vergunning houdt verband met de sloop van een gebouw en het vervolgens bouwen van zorgappartementen in de beschermingszones van de primaire waterkering. Op basis van de legesverordening wordt hiervoor een aanslag leges opgelegd van € 20.000. Volgens belanghebbende staat de hoogte van de aanslag niet in verhouding tot de werkzaamheden voor het beoordelen van de aanvraag en wordt naar haar mening de opbrengstlimiet overschreden.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat wanneer een belanghebbende stelt dat de opbrengstlimiet wordt overschreden, de heffingsambtenaar in de eerste plaats inzicht moet verschaffen in de desbetreffende ramingen. Als belanghebbende vervolgens de ramingen ofwel de juistheid van de bedragen in twijfel trekt, moet de heffingsambtenaar nadere inlichtingen over de desbetreffende post(en) verstrekken, om - naar vermogen - deze twijfel weg te nemen. Vervolgens is het aan de rechtbank om op basis van de vastgestelde feiten te beoordelen of de opbrengstlimiet is overschreden. Vastgesteld wordt dat de heffingsambtenaar van dit waterschap het gewenste inzicht heeft verschaft, maar dat hij onvoldoende nadere inlichtingen heeft verstrekt om de door belanghebbende gezaaide twijfel weg te nemen. Zo is geen inzage verleend in de gebruikte onderliggende berekeningen om controle mogelijk te maken of om anderszins uit te leggen hoe bepaalde posten waarvan alleen totaalbedragen zijn opgenomen (zoals de post Doorbelasting afdelingskosten) zijn geraamd. Daardoor kan de rechtbank niet vaststellen of de opbrengstlimiet is overschreden. Het gevolg is dat de legesverordening onverbindend wordt verklaard en de aanslag wordt vernietigd.

(Beroep gegrond.)