Besluit algemeen nut investeringen gepubliceerd

Besluit algemeen nut investeringen gepubliceerd

Gegevens

Nummer
2024/575
Publicatiedatum
2 april 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Inkomstenbelasting diversen
Relevante informatie
Staatscourant 2024, 8860: ANBI. Bestedingscriterium. Algemeen nut investeringen, Art. 6.32 Wet IB 2001, Art. 6.38 Wet IB 2001, Art. 5b AWR

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit gepubliceerd met beleid over de voorwaarden waaraan een investering moet voldoen om als algemeen nut investering te kwalificeren en daarmee binnen de kaders van het bestedingscriterium te blijven.

In artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en hoofdstuk 1a van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 zijn de voorwaarden opgenomen waaraan een instelling moet voldoen om de ANBI-status te kunnen verkrijgen of te behouden. Eén van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan, is het bestedingscriterium. In de praktijk bestaat onduidelijkheid over het antwoord op de vraag wanneer een zogenaamde ‘impact investment’ al dan niet in strijd is met het bestedingscriterium.

In overleg met een werkgroep vanuit de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) zijn voorwaarden opgesteld waaraan een dergelijke investering moet voldoen om als algemeen nut investering te kunnen worden aangemerkt. Voldoet een investering aan deze voorwaarden, dan valt de investering in ieder geval binnen de kaders van het bestedingscriterium. De voorwaarden zijn opgenomen in dit besluit.

Voorwaarden algemeen nut investeringen

  • Het primaire doel van de investering is het rechtstreeks verwezenlijken of bevorderen van een of meer van de algemeen nuttige doelen van de ANBI, zoals opgenomen in haar statuten. Dit doel (of deze doelen) moet(en) voldoende concreet bepaald zijn en ook feitelijk geheel dan wel nagenoeg geheel worden gediend met de investering.

  • De investering is geen zakelijke activiteit met als primair doel om daarmee een voordeel te behalen.

  • Het bedrag van de investering moet door de organisatie waarin wordt geïnvesteerd (nagenoeg) geheel worden aangewend ten behoeve van de activiteit(en) die of het project dat verband houdt met het doel van de investerende ANBI.

  • Een bestuurder van de ANBI of een aan deze bestuurder gelieerde persoon (natuurlijk persoon of rechtspersoon) is op geen enkele wijze betrokken als oprichter, bestuurder, aandeelhouder, andere kapitaalverschaffer of werknemer bij de organisatie waarin de ANBI investeert.

  • De ANBI neemt de investering in haar financiële administratie herkenbaar als algemeen nut investering op. De ANBI neemt het doen van algemeen nut investeringen ook op in haar beleidsplan of tussentijdse aanpassingen daarvan.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 3 april 2024.