Voorjaarsnota 2024

Voorjaarsnota 2024

Gegevens

Nummer
2024/673
Publicatiedatum
15 april 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Algemeen

Het kabinet trekt extra geld uit voor Oekraïne, decentrale overheden en Defensie. Dit staat in de Voorjaarsnota 2024 die is aangeboden door minister Van Weyenberg.

De overheidsfinanciën staan er beter voor dan vorig jaar op Prinsjesdag werd verwacht. Maar er zijn ook tegenvallers. De Kamer draaide eind vorig jaar enkele maatregelen uit het Belastingplan terug, zoals het afschaffen van de salderingsregeling voor zonnepanelen en het afschaffen van energiebelasting voor zware industrie. Dit kostte de staat een half miljard euro in 2025 en bijna een miljard structureel. Voor de dekking van deze tegenvallers heeft het kabinet in deze Voorjaarsnota een technische invulling afgesproken, zoals bijvoorbeeld een hogere energiebelasting voor de hogere schijven en een vermindering op de mkb-winstvrijstelling. Verder is besloten om emissievrije personenauto’s vanaf 2026 korting op de motorrijtuigenbelasting te geven van 40%, aflopend naar 35% in 2029 en 30% in 2030.

In de Voorjaarsnota staat een toelichting op onder meer de volgende belastingmaatregelen

 • Verder verlagen van de MKB-winstvrijstelling tot 12,03%

 • Verlaging aangrijpingspunt toptarief inkomstenbelasting. Jaarlijks stijgen de grenzen van de tariefschijven met ongeveer € 1.000 tot € 1.100. Door een verlaging van het aangrijpingspunt stijgen de tariefschijven de komende jaren met nog maar € 557

 • Tariefkorting mrb personenauto’s Met de maatregel wordt er een nieuwe tijdelijke tariefkorting binnen de motorrijtuigenbelasting ingevoerd voor emissievrije personenauto’s van 40% tussen 2026 en 2028, 35% in 2029 en 30% in 2030. Na 2030 vervalt de tijdelijke korting.

 • Eindheffing bestelauto corrigeren voor inflatie

 • Aanpassen bpm voor plug-in hybride personenauto’s naar aanleiding van nieuwe Europese testmethode CO2-uitstoot.

 • Aanpassing van de grens voor kwijtschelding van (o.a.) Rijksbelastingen

 • Maatregelen eenverdienersproblematiek

 • Terugdraaien doorwerking verhoging wettelijk minimumloon op de arbeidskorting

 • Uitstel pensioenbedrag ineens

 • Invoeren aftrekherziening btw op onroerende investeringsdiensten (kortdurende verhuurconstructies)

 • Aanpassen kwijtscheldingswinstmaatregel i.v.m. samenloop met verliesverrekenings-maatregel

 • Vaststellen belastingvrije som en aanpassen schijventarief Caribisch Nederland

In de Voorjaarsnota staat ook een toelichting op de amendementen en moties najaar 2023

Stand van zaken belastingconstructies

In een bijlage wordt de stand van zaken met betrekking tot negen belastingconstructies beschreven. De aanpak van deze constructies wordt uitgewerkt als wetsvoorstel in het pakket Belastingplan 2025, de Fiscale verzamelwet 2025 of het Eindejaarsbesluit 2024.

Het gaat hier om:

 • Constructies in de kavelruilvrijstelling

 • Kortdurende verhuurconstructies in de btw

 • Belastingontwijking via de splitsingsvrijstelling in de OVB

 • Opknipgedrag bij vastgoed-bv’s om maximaal te profiteren van renteaftrek

 • Belastingontwijking via niet reguliere afwikkeling van pensioenaanspraken in de bv

Ook wordt de aanpak van een aantal constructies beschreven die als wetsvoorstel in het aangenomen pakket Belastingplan 2024 zijn opgenomen. Het betreft hier:

 • Ontwijking van BTW & OVB via vastgoedaandelentransacties

 • Dividendstripping

 • Belasting ontlopen via verhuurd vastgoed in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting en de doorschuifregeling (DSR) aanmerkelijk belang in de inkomstenbelasting

Tot slot wordt nog een constructie beschreven die ook op de lijst van 2023 terugkwam waarvan de aanpak nog in ontwikkeling is. Het gaat hier om:

 • Ontwijking van heffing in box 3 via agiostorting en terugkopen van bezittingen.

Voorjaarsnota 2024, Ministerie van Financien, 15 april 2024