Voortgangsrapportage monitoring Wet toekomst pensioenen zomer 2024

Voortgangsrapportage monitoring Wet toekomst pensioenen zomer 2024

Gegevens

Nummer
2024/1088
Publicatiedatum
21 juni 2024
Auteur
Redactie

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten, heeft op 19 juni 2024 de voortgangsrapportage monitoring Wet toekomst pensioenen Zomer 2024 aangeboden.

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (hierna: Wtp) in werking getreden. De transitieperiode, die al bij veel partijen in voorbereiding was, is sindsdien formeel gestart. Betrokken partijen zijn aan zet om de transitie zorgvuldig vorm te geven en de uiterste transitiedatum en tussenliggende mijlpalen te behalen.

Doel Wtp

Met de invoering van de Wtp is het Nederlandse pensioenstelseltoekomstbestendig gemaakt. De hervorming behoudt de sterke elementen van collectiviteit en solidariteit in ons pensioenstelsel. Met de transitie krijgt de deelnemer eerder perspectief op een koopkrachtiger pensioen, wordt het pensioen transparanter en persoonlijker en sluit het beter aan op de ontwikkelingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

Gevolgen voorgestelde wijzigingen Wtp

Voorstellen tot grote wijzigingen van de Wtp, leiden tot onduidelijkheid voor deelnemers, werkgevers en de pensioenuitvoering. Het uitdenken van het voorstel, het onderbouwen daarvan (zoals de noodzakelijkheid en proportionaliteit), het afstemmen met belanghebbenden, het juridisch toetsen van het voorstel en de uiteindelijke parlementaire behandeling nemen tijd in beslag. Specifiek zal duidelijk moeten worden wat de wijzigingsvoorstellen betekenen voor de lopende en afgeronde onderhandelingen over de nieuwe pensioenregeling en voor de administratiesystemen die al zijn aangepast naar het nieuwe stelsel. Er moet ook worden nagegaan of de voorstellen kunnen rekenen op een meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer.

Stand van zaken met betrekking tot transitie

De pensioensector is al voortvarend aan de slag gegaan met de transitie. Daarbij is wel een verschil te onderkennen tussen werkgevers die bij pensioenfondsen zijn aangesloten en werkgevers die een pensioen bij een verzekeraar hebben ondergebracht. Uit de transitiemonitor en aanvullende informatie van sociale partners blijkt dat sociale partners of werkgevers die hun pensioenregeling laten uitvoeren door een pensioenfonds, al bij zeker 31 pensioenfondsen een transitieplan hebben opgesteld. Bij werkgevers die zijn aangesloten bij verzekerde regelingen lijkt echter sprake te zijn van uitstelgedrag. Zij zijn nog niet allemaal voortvarend bezig met de overstap naar een nieuwe regeling. Dit kan aan het einde van de transitieperiode tot een samenloop van veel overstappers leiden die voor verzekeraars en PPI’s lastig te verwerken wordt.

Knelpunten onduidelijke wetgeving

Ondanks een zorgvuldig wetgevingsproces blijven er tijdens de implementatie van een dergelijke stelselwijziging altijd nog knelpunten over om op te lossen. Om de transitie goed te laten verlopen, is ook duidelijkheid nodig voor de sector. Daarbij heeft de sector behoefte aan rust en voorspelbaarheid. Voor alle schakels in de keten is het van belang dat er stabiliteit is in de wet- en regelgeving. Alle capaciteit is nodig om de transitie te kunnen realiseren.

Kamerbrief voortgangsrapportage monitoring Wet toekomst pensioenen zomer 2024, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 19 juni 2024, 2024-0000171934 

Consequenties aanpassen Pensioenwet, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 19 juni 2024, 2024-0000162403