Wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2024 aangenomen door Eerste Kamer

Wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2024 aangenomen door Eerste Kamer

Gegevens

Nummer
2024/1202
Publicatiedatum
10 juli 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Formeel belastingrecht

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2024 aangenomen.

Dit is een verzamelwetsvoorstel dat onder meer bestaat uit:

  • Wijzigingen van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018), waarmee de definities van trustdiensten om omzeiling van de wet te voorkomen worden aangescherpt, het laten vervallen van de eis van voorafgaande toestemming bij bepaalde wijzigingen door vergunninghoudende trustkantoren en een aanscherping in relatie tot het uitvoering geven aan belastingadvies door trustkantoren in verband met het verbod voor trustkantoren om aan dezelfde cliënt zowel belastingadvies te geven als trustdiensten te verlenen.

  • Een uitbreiding van het bonusverbod bij staatssteun, waarmee aan de huidige definitie van steun die in de Wet op het financieel toezicht (Wft 2018) wordt genoemd ook elke andere openbare financiële steun op supranationaal niveau die – als hij op nationaal niveau werd verstrekt – staatssteun zou vormen, worden toegevoegd. Deze bredere definitie van steun is onderdeel van de richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen.

  • Wijzigingen in het toezicht op verzekeraars met het oog op het verbeteren van de bescherming van de polishouders. Ten eerste een instemmingsplicht van DNB indien activa naar een derde land worden overgedragen bij een activa-intensief herverzekeringscontract. Ten tweede wordt voorgesteld dat er een verklaring van geen bezwaar (vvgb) van de DNB nodig is voor verzekeraars met zetel in Nederland die aandelen en andere deelnemingsrechten ter beschikking willen stellen.

Eerste Kamer, 9 juli 2024