Home

Visserijwet 1963

Geldig vanaf 1 april 2024
Geldig vanaf 1 april 2024

Visserijwet 1963

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2024]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wetgeving op het gebied van de visserij aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

§ 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 1

1.

Voor het bepaalde bij of krachtens deze wet wordt verstaan onder:

 1. "Onze Minister": Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 2. "De Kamer": de Kamer voor de Binnenvisserij bedoeld in artikel 45;

 3. "de rechthebbende op het visrecht": de gerechtigde tot vissen uit welken hoofde ook, behalve de houder van een schriftelijke toestemming, als bedoeld in artikel 7, tweede lid, of van een schriftelijke toestemming, als bedoeld in artikel 21, tweede lid.

2.

Voor het bepaalde bij of krachtens deze wet wordt verstaan onder "vis":

 1. vissen van de door Onze Minister aangewezen soorten en delen van deze vissen;

 2. schaal- en schelpdieren van de door Onze Minister aangewezen soorten, delen van deze dieren, alsmede zeesterren en zee- of koraalmos;

 3. kuit en broed van de onder a bedoelde vissen;

 4. broed en zaad van de onder b bedoelde schaal- en schelpdieren.

3.

Voor het bepaalde bij of krachtens deze wet wordt verstaan onder "vissen":

 1. het te water brengen, te water hebben, lichten of ophalen van vistuigen alsmede het op enigerlei andere wijze pogen om vis uit het water te bemachtigen;

 2. het uitzetten en uitzaaien van vis als bedoeld in het tweede lid.

4.

Voor het bepaalde bij of krachtens deze wet wordt verstaan onder:

 1. "visserijzone": zone bestaand uit de territoriale zee van Nederland, vastgesteld bij artikel 1 van de Wet grenzen Nederlandse territoriale zee, en de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, voorzover deze betrekking heeft op het Europese deel van Nederland;

 2. "zeevisserij": het vissen in zee, met inbegrip van het vissen in de visserijzone en in daaraangrenzende, bij algemene maatregel van bestuur als zeegebied aangewezen wateren;

 3. "kustvisserij": het vissen in de bij algemene maatregel van bestuur als kustwater aangewezen wateren;

 4. "binnenvisserij": het vissen in de overige wateren van Nederland.

5.

Voor het bepaalde bij of krachtens deze wet wordt verstaan onder:

"hengel": het vistuig bestaande uit een roede - al dan niet voorzien van een opwindmechanisme - een lijn of snoer - al dan niet voorzien van één of meer dobbers - en ten hoogste drie een-, twee- of drietandige haken;

"peur": het vistuig, bestaande uit een al dan niet aan een roede verbonden lijn of snoer zonder haak of haken waaraan een hoeveelheid wormen is bevestigd.

6.

De in het tweede lid bedoelde aanwijzing geschiedt bij ministeriële regeling.

§ 2. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 3. Minimummaten, gesloten tijden, welzijnsregels en andere maatregelen in het belang van de visserij

Artikel 2a

Artikel 2b

Artikel 2c

Hoofdstuk II. De registratie van vissersvaartuigen

Artikel 3

Hoofdstuk IIA. Naleving internationale verplichtingen

Artikel 3a

Hoofdstuk III. De zeevisserij

Artikel 4

Artikel 5

Hoofdstuk IV. De kustvisserij

Artikel 6 [Vervallen per 01-03-1995]

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Hoofdstuk V. De binnenvisserij

Afdeling I

§ 1. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 11 [Vervallen per 01-03-1995]
Artikel 12 [Vervallen per 26-07-1995]
Artikel 13 [Vervallen per 01-03-1995]
Artikel 14 [Vervallen per 01-03-1995]
Artikel 15 [Vervallen per 01-06-1985]

§ 3. Maatregelen in het belang van de visserij

Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18 [Vervallen per 01-06-1985]
Artikel 19 [Vervallen per 01-06-1985]
Artikel 20 [Vervallen per 01-06-1985]

§ 4. Schriftelijke toestemmingen voor het vissen in wateren, waarin de binnenvisserij wordt uitgeoefend

Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23

§ 5. Huur en verhuur van visrecht

Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30
Artikel 31
Artikel 32
Artikel 33
Artikel 34
Artikel 35
Artikel 36

§ 6. Beroep van beslissingen van de Kamer

Artikel 37 [Vervallen per 01-01-1994]

Afdeling II. Het orgaan

§ 1. [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 38 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 39 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 40 [Vervallen per 01-06-1985]
Artikel 41 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 42 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 43 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 44 [Vervallen per 01-01-2007]

§ 2. De Kamer voor de Binnenvisserij

Artikel 45
Artikel 46
Artikel 47
Artikel 48
Artikel 49
Artikel 50
Artikel 51
Artikel 52
Artikel 53
Artikel 54

Hoofdstuk VI. Toezichts-, dwang- en strafbepalingen

Artikel 54a

Artikel 54b

Artikel 54c

Artikel 54d

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Hoofdstuk VII. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 63

Artikel 64 [Vervallen per 21-08-1998]

Artikel 65 [Vervallen per 21-08-1998]

Artikel 66

Artikel 67 [Vervallen per 21-08-1998]

Artikel 68

Artikel 69 [Vervallen per 21-08-1998]

Artikel 70

Artikel 71 [Vervallen per 21-08-1998]

Artikel 72 [Vervallen per 21-08-1998]

Artikel 73 [Vervallen per 21-08-1998]

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 76 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 77 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 78 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 79