Home

Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geldig van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024
Geldig van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024

Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 01-01-2024]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942 door een meer overzichtelijke en op verschillende punten herziene wettelijke regeling te vervangen en in samenhang daarmede het Besluit op de Commissarissenbelasting 1941 te doen vervallen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Belastingplicht

Artikel 1

Onder de naam 'vennootschapsbelasting' wordt een directe belasting geheven van de lichamen vermeld in de artikelen 2 en 3.

Artikel 2

1.

Als binnenlandse belastingplichtigen zijn aan de belasting onderworpen de in Nederland gevestigde:

  1. naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, open commanditaire vennootschappen en andere vennootschappen welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld;

  2. coöperaties en verenigingen op coöperatieve grondslag;

  3. onderlinge waarborgmaatschappijen en verenigingen welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of bank optreden;

  4. verenigingen en stichtingen die op de voet van de Woningwet bij koninklijk besluit zijn toegelaten als instellingen die in het belang van de volkshuisvesting werkzaam zijn;

  5. hiervoor niet genoemde verenigingen en stichtingen alsmede andere dan publiekrechtelijke rechtspersonen, indien en voor zover zij een onderneming drijven;

  6. fondsen voor gemene rekening;

  7. publiekrechtelijke rechtspersonen, niet zijnde de Staat, die niet al op grond van de onderdelen a, b, c, d en e belastingplichtig zijn, voor zover zij een onderneming drijven.

2.

Als binnenlandse belastingplichtigen zijn mede aan de belasting onderworpen de ondernemingen gedreven door de Staat. Voor de toepassing van deze wet worden alle ondernemingen gedreven door de Staat die behoren tot eenzelfde bij koninklijk besluit ingesteld ministerie als bedoeld in artikel 44 van de Grondwet, geacht tezamen één onderneming gedreven door de Staat te vormen.

3.

Als binnenlandse belastingplichtigen zijn mede aan de belasting onderworpen omgekeerde hybride lichamen.

4.

Onder een fonds voor gemene rekening wordt verstaan een fonds ter verkrijging van voordelen voor de deelgerechtigden door het voor gemene rekening beleggen of anderszins aanwenden van gelden, mits van de deelgerechtigdheid in het fonds blijkt uit verhandelbare bewijzen van deelgerechtigdheid. Een fonds voor gemene rekening wordt als onderneming aangemerkt. De bewijzen van deelgerechtigdheid worden als verhandelbaar aangemerkt indien voor vervreemding niet de toestemming van alle deelgerechtigden is vereist, met dien verstande dat ingeval vervreemding uitsluitend kan plaatsvinden aan het fonds voor gemene rekening of aan bloed- en aanverwanten in de rechte linie de bewijzen niet als verhandelbaar worden aangemerkt.

5.

Heeft de oprichting van een lichaam plaatsgevonden naar Nederlands recht, dan wordt voor de toepassing van deze wet, met uitzondering van de artikelen 13 tot en met 13d, 13i tot en met 13k, 14a, 14b, 15 en 15a, het lichaam steeds geacht in Nederland te zijn gevestigd. Bij een lichaam dat zonder toepassing van de eerste volzin niet een binnenlandse belastingplichtige zou zijn, wordt, in afwijking van hoofdstuk II, het voordeel uit hoofde van een aanmerkelijk belang als bedoeld in artikel 17, derde lid, onderdeel b, bepaald op de voet van hoofdstuk III. Een Europese naamloze vennootschap die bij haar oprichting werd beheerst door Nederlands recht, wordt voor de toepassing van de eerste volzin geacht te zijn opgericht naar Nederlands recht.

6.

De lichamen, vermeld in het eerste lid, onderdelen a, b, c en d, en het derde lid, worden geacht hun onderneming te drijven met behulp van hun gehele vermogen.

7.

Voor de toepassing van deze wet wordt het bestaan van een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid steeds aangenomen, zodra en zolang een onderneming als behorende aan een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in het handelsregister staat ingeschreven.

8.

De ondernemingen van een lichaam als bedoeld in het eerste lid, onderdelen e en g, worden voor de toepassing van deze wet geacht tezamen één onderneming te vormen.

9.

Voor de toepassing van deze wet worden op de BES eilanden gevestigde lichamen die door de toepassing van artikel 5.2 van de Belastingwet BES geacht worden niet op de BES eilanden te zijn gevestigd, geacht in Nederland te zijn gevestigd.

10.

Op schriftelijk verzoek en onder door Onze Minister te stellen voorwaarden staat de inspecteur toe dat een lichaam als bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, geacht wordt zijn onderneming te drijven met behulp van zijn gehele vermogen, indien het lichaam als culturele instelling is aangemerkt. Het verzoek moet uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het jaar waarop het verzoek voor het eerst betrekking heeft, worden ingediend bij de inspecteur. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking waarin de door Onze Minister te stellen voorwaarden zijn opgenomen. Bij inwilliging van het verzoek geldt dit tot wederopzegging door het lichaam, waarbij wederopzegging alleen mogelijk is met ingang van het tiende jaar of een veelvoud daarvan na het einde van het jaar waarvoor het verzoek voor het eerst is ingewilligd.

11.

Voor de toepassing van deze wet wordt onder een publiekrechtelijke rechtspersoon verstaan een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon alsmede een daarmee vergelijkbare buitenlandse rechtspersoon.

12.

Onder een omgekeerd hybride lichaam wordt verstaan een naar Nederlands recht aangegaan of in Nederland gevestigd samenwerkingsverband indien ten minste 50% van de stemrechten, kapitaalbelangen of winstrechten in dat samenwerkingsverband direct of indirect worden gehouden door een of meer aan dat samenwerkingsverband gelieerde lichamen als bedoeld in artikel 12ac, tweede lid, die zijn gevestigd in een staat die dat samenwerkingsverband als een belastingplichtige voor een naar de winst geheven belasting beschouwt en de winst van dat samenwerkingsverband voor Nederlandse belastingdoeleinden zonder toepassing van deze bepaling toerekenbaar is aan de houders van de stemrechten, kapitaalbelangen, onderscheidenlijk winstrechten, in dat samenwerkingsverband.

13.

Onder een omgekeerd hybride lichaam als bedoeld in het twaalfde lid wordt niet verstaan een in dat lid bedoeld samenwerkingsverband dat belegt in effecten en een gediversifieerde portefeuille aanhoudt en dat kwalificeert als:

  1. een instelling voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen; of

  2. een alternatieve beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6a

Artikel 6b

Artikel 6c [Vervallen per 01-01-2017]

Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting bij binnenlandse belastingplichtigen

Afdeling 2.1. Belastbaar bedrag

Artikel 7

Afdeling 2.2. Algemene artikelen inzake bepaling van de winst

Artikel 8

Artikel 8a

Artikel 8b

Artikel 8ba

Artikel 8bb

Artikel 8bc

Artikel 8bd

Artikel 8c

Artikel 8d

Artikel 8e

Artikel 8f

Artikel 8g

Artikel 9

Artikel 9a

Artikel 10

Artikel 10a

Artikel 10b

Artikel 10c

Artikel 10d [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12a

Artikel 12abis [Vervallen per 01-01-2022]

Afdeling 2.2a. Hybridemismatches

Artikel 12aa

Artikel 12ab

Artikel 12ac

Artikel 12ad

Artikel 12ae

Artikel 12af

Artikel 12ag

Afdeling 2.3. Innovatiebox

Artikel 12b

Artikel 12ba

Artikel 12bb

Artikel 12bc

Artikel 12bd

Artikel 12be

Artikel 12bf

Artikel 12bg

Afdeling 2.4. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 12c [Nog niet in werking]

Afdeling 2.5. Deelnemingen

Artikel 13

Artikel 13a

Artikel 13aa

Artikel 13ab

Artikel 13b

Artikel 13ba

Artikel 13bb [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 13c [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 13ca [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 13d

Artikel 13e

Artikel 13f [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 13g [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 13h

Artikel 13i

Artikel 13j

Artikel 13k

Artikel 13l [Vervallen per 01-01-2019]

Afdeling 2.6. Bedrijfsfusie

Artikel 14

Afdeling 2.7. Splitsing, juridische fusie en bestuurlijke herindeling of herschikking

Artikel 14a

Artikel 14b

Artikel 14ba

Afdeling 2.8. Geruisloze terugkeer uit BV

Artikel 14c

Afdeling 2.9. Fiscale eenheid

Artikel 15

Artikel 15aa

Artikel 15ab

Artikel 15ac

Artikel 15ad [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 15ae

Artikel 15af

Artikel 15ag

Artikel 15ah

Artikel 15aha

Artikel 15ahb

Artikel 15ai

Artikel 15aj

Artikel 15ak

Artikel 15al

Artikel 15a

Afdeling 2.9a. Generieke renteaftrekbeperking

Artikel 15b

Artikel 15ba

Artikel 15bb

Artikel 15bc

Afdeling 2.9b. Minimumkapitaalregel voor banken en verzekeraars

Artikel 15bd

Artikel 15be

Artikel 15bf

Artikel 15bg

Artikel 15bh

Afdeling 2.10. Eindafrekening

Artikel 15c

Artikel 15d

Afdeling 2.10a. Objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten

Artikel 15e

Artikel 15f [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 15g

Artikel 15h

Artikel 15i

Artikel 15j

Afdeling 2.11. Aftrekbare giften

Artikel 16

Hoofdstuk III. Voorwerp van de belasting bij buitenlandse belastingplichtigen

Artikel 17

Artikel 17a

Artikel 18

Artikel 19

Hoofdstuk IV. Verrekening van verliezen

Artikel 20

Artikel 20a

Artikel 20b

Artikel 21

Artikel 21a

Hoofdstuk V. Tarief

Artikel 22

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 23a [Vervallen per 01-04-2017]

Artikel 23b

Hoofdstuk Va. Deelnemingsverrekening, verrekening bij buitenlandse ondernemingswinsten en verrekening bij voordelen uit hoofde van een gecontroleerd lichaam

Artikel 23c

Artikel 23d

Artikel 23e

Hoofdstuk VI. Wijze van heffing

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 25a

Artikel 25b

Artikel 26

Artikel 27

Hoofdstuk VII. Aanvullende regelingen

Artikel 28

Artikel 28a

Artikel 28b

Artikel 28c

Artikel 29

Artikel 29a [Vervallen per 01-01-2019]

Hoofdstuk VIIa. Aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen

Artikel 29b

Artikel 29c

Artikel 29d

Artikel 29e

Artikel 29f

Artikel 29g

Artikel 29h

Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 31a

Artikel 31b

Artikel 31c

Artikel 31d [Vervallen per 01-04-2017]

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 33a

Artikel 33b

Artikel 33c

Artikel 33d

Artikel 34 [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 34a

Artikel 34b

Artikel 34c

Artikel 34d

Artikel 34e

Artikel 34f

Artikel 34g

Artikel 34h

Artikel 34i

Artikel 35

Artikel 36 [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 37

Artikel 38 [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 39