Home

Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025

Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-01-2025]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942 door een meer overzichtelijke en op verschillende punten herziene wettelijke regeling te vervangen en in samenhang daarmede het Besluit op de Commissarissenbelasting 1941 te doen vervallen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Belastingplicht

Artikel 1

Onder de naam 'vennootschapsbelasting' wordt een directe belasting geheven van de lichamen vermeld in de artikelen 2 en 3.

Artikel 1a [Nog niet in werking]

1.

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen, met uitzondering van de artikelen 2, eerste lid, onderdelen d en h, 3, eerste tot en met derde lid, 6a, 14c, 15, 28 en 28a, en van de op de artikelen 14c, 15, 28 en 28a berustende bepalingen, worden onder naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, coöperaties en verenigingen op coöperatieve grondslag, onderlinge waarborgmaatschappijen, verenigingen welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of bank optreden, verenigingen, stichtingen, kerkgenootschappen, fondsen voor gemene rekening en Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen mede verstaan daarmee qua rechtsvorm vergelijkbare naar het recht van een andere staat opgerichte of aangegane lichamen.

2.

Waar in deze wet en de daarop berustende bepalingen verwijzingen naar vennootschappen met een – geheel of ten dele – in aandelen verdeeld kapitaal zijn opgenomen, wordt daaronder verstaan naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, met inbegrip van daarmee qua rechtsvorm vergelijkbare naar het recht van een andere staat opgerichte of aangegane lichamen.

3.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld voor de beoordeling of voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen een naar het recht van een andere staat opgericht of aangegaan lichaam een met de rechtsvorm van een lichaam als bedoeld in het eerste of tweede lid of een met die van een maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of transparant fonds als bedoeld in artikel 2.14bis, zevende lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 vergelijkbare rechtsvorm heeft. Daarbij kunnen ook regels worden gesteld voor de beoordeling of een naar het recht van een andere staat opgericht of aangegaan lichaam naast de rechtsvorm ook voor het overige met een lichaam vergelijkbaar is als bedoeld in de eerste zin.

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6a

Artikel 6b

Artikel 6c [Vervallen per 01-01-2017]

Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting bij binnenlandse belastingplichtigen

Afdeling 2.1. Belastbaar bedrag

Artikel 7

Afdeling 2.2. Algemene artikelen inzake bepaling van de winst

Artikel 8

Artikel 8a

Artikel 8b

Artikel 8ba

Artikel 8bb

Artikel 8bc

Artikel 8bd

Artikel 8c

Artikel 8d

Artikel 8e

Artikel 8f

Artikel 8g

Artikel 9

Artikel 9a

Artikel 10

Artikel 10a

Artikel 10b

Artikel 10c

Artikel 10d [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12a

Artikel 12abis [Vervallen per 01-01-2022]

Afdeling 2.2a. Hybridemismatches

Artikel 12aa

Artikel 12ab

Artikel 12ac

Artikel 12ad

Artikel 12ae

Artikel 12af

Artikel 12ag

Afdeling 2.3. Innovatiebox

Artikel 12b

Artikel 12ba

Artikel 12bb

Artikel 12bc

Artikel 12bd

Artikel 12be

Artikel 12bf

Artikel 12bg

Afdeling 2.4. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 12c [Nog niet in werking]

Afdeling 2.5. Deelnemingen

Artikel 13

Artikel 13a

Artikel 13aa

Artikel 13ab

Artikel 13b

Artikel 13ba

Artikel 13bb [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 13c [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 13ca [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 13d

Artikel 13e

Artikel 13f [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 13g [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 13h

Artikel 13i

Artikel 13j

Artikel 13k

Artikel 13l [Vervallen per 01-01-2019]

Afdeling 2.6. Bedrijfsfusie

Artikel 14

Afdeling 2.7. Splitsing, juridische fusie en bestuurlijke herindeling of herschikking

Artikel 14a

Artikel 14b

Artikel 14ba

Afdeling 2.8. Geruisloze terugkeer uit BV

Artikel 14c

Afdeling 2.9. Fiscale eenheid

Artikel 15

Artikel 15aa

Artikel 15ab

Artikel 15ac

Artikel 15ad [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 15ae

Artikel 15af

Artikel 15ag

Artikel 15ah

Artikel 15aha

Artikel 15ahb

Artikel 15ai

Artikel 15aj

Artikel 15ak

Artikel 15al

Artikel 15a

Afdeling 2.9a. Generieke renteaftrekbeperking

Artikel 15b

Artikel 15ba

Artikel 15bb

Artikel 15bc

Afdeling 2.9b. Minimumkapitaalregel voor banken en verzekeraars

Artikel 15bd

Artikel 15be

Artikel 15bf

Artikel 15bg

Artikel 15bh

Afdeling 2.10. Eindafrekening

Artikel 15c

Artikel 15d

Afdeling 2.10a. Objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten

Artikel 15e

Artikel 15f [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 15g

Artikel 15h

Artikel 15i

Artikel 15j

Afdeling 2.11. Aftrekbare giften

Artikel 16

Hoofdstuk III. Voorwerp van de belasting bij buitenlandse belastingplichtigen

Artikel 17

Artikel 17a

Artikel 18

Artikel 19

Hoofdstuk IV. Verrekening van verliezen

Artikel 20

Artikel 20a

Artikel 20b

Artikel 21

Artikel 21a

Hoofdstuk V. Tarief

Artikel 22

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 23a [Vervallen per 01-04-2017]

Artikel 23b

Hoofdstuk Va. Deelnemingsverrekening, verrekening bij buitenlandse ondernemingswinsten en verrekening bij voordelen uit hoofde van een gecontroleerd lichaam

Artikel 23c

Artikel 23d

Artikel 23e

Hoofdstuk VI. Wijze van heffing

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 25a

Artikel 25b

Artikel 26

Artikel 27

Hoofdstuk VII. Aanvullende regelingen

Artikel 28

Artikel 28a

Artikel 28b

Artikel 28c

Artikel 29

Artikel 29a [Vervallen per 01-01-2019]

Hoofdstuk VIIa. Aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen

Artikel 29b

Artikel 29c

Artikel 29d

Artikel 29e

Artikel 29f

Artikel 29g

Artikel 29h

Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 31a

Artikel 31b

Artikel 31c

Artikel 31d [Vervallen per 01-04-2017]

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 33a

Artikel 33b

Artikel 33c

Artikel 33d

Artikel 34 [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 34a

Artikel 34b

Artikel 34c

Artikel 34d

Artikel 34e

Artikel 34f

Artikel 34g

Artikel 34h

Artikel 34i

Artikel 35

Artikel 36 [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 37

Artikel 38 [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 39