Home

Vrijstellingsbesluit vennootschapsbelasting

Geldig van 1 januari 2002 tot 1 januari 2012
Geldig van 1 januari 2002 tot 1 januari 2012

Vrijstellingsbesluit vennootschapsbelasting

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2002 tot 01-01-2012]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2012]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 17 augustus 1971, nr. B 71/14163, Directie Wetgeving directe belastingen;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Wet op vennootschapsbelasting 1969 (Stb. 469);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Een in artikel 6 van de wet omschreven lichaam is van de belasting vrijgesteld mits, zo winst wordt behaald, deze:

  1. in het jaar niet meer bedraagt dan € 7 500, dan wel in het jaar en de daaraan voorafgaande vier jaren tezamen niet meer bedraagt dan € 37 500;

  2. uitsluitend kan worden aangewend ten bate van een ingevolge dit artikel vrijgesteld lichaam of een algemeen maatschappelijk belang.

Artikel 1a

Een lichaam dat voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 1 is in afwijking van genoemd artikel niet van de belasting vrijgesteld, indien het lichaam dit bij het indienen van de aangifte over het jaar verzoekt.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.