Home

Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek

Geldig van 1 mei 2022 tot 1 juli 2024
Geldig van 1 mei 2022 tot 1 juli 2024

Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-05-2022 tot 01-07-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de taak en de bestuursstructuur van de Nederlandse organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek te wijzigen;

dat het in verband daarmede noodzakelijk is de regeling van deze organisatie, vervat in de Wet op het Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1950, K5), te herzien;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze wet wordt verstaan onder:

  1. Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

  2. organisatie: de organisatie, genoemd in artikel 2, eerste lid;

  3. instellingsplan: instellingsplan, bedoeld in artikel 18.

Artikel 2. Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO)

1.

Er is een organisatie, genaamd Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek.

2.

De organisatie bezit rechtspersoonlijkheid; zij is gevestigd te 's-Gravenhage.

Artikel 2a. Toepassing Kaderwet zbo's

Artikel 3. Taken NWO

Artikel 3a

Hoofdstuk II. Het bestuur en de inrichting van de organisatie

Artikel 4. Organen

Artikel 5. Raad van bestuur: samenstelling

Artikel 6. Raad van bestuur: taak

Artikel 7. Raad van bestuur: vertegenwoordiging NWO

Artikel 8. Raad van bestuur: reglement

Artikel 9. Raad van bestuur: personeelsbeleid

Artikel 10. Raad van toezicht: samenstelling

Artikel 11. Raad van toezicht: taak

Artikel 12. Onderzoeksdomeinen

Artikel 13. Domeinbestuur: samenstelling

Artikel 14. Domeinbestuur: taak

Artikel 15 [Vervallen per 01-02-2017]

Artikel 16 [Vervallen per 01-02-2017]

Hoofdstuk III. Planning, financiële bepalingen, verslag en rekening

§ 1. Wetenschapsbudget

Artikel 16a. Wetenschapbudget

Artikel 17. Vaststelling wetenschapbudget

§ 2. Planning

Artikel 18. Instellingsplan

§ 3. Financiële bepalingen

Artikel 19. Financiële middelen van NWO

Artikel 20. Doelmatig beheer

Artikel 21. Begroting

Artikel 22 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 23 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 24. Bestuursverslag

Artikel 25. Jaarrekening

Artikel 26. Aanvullende eis jaarrekening

§ 4. Voorschriften inrichting begroting en jaarrekening

Artikel 27. Voorschriften begroting, bestuursverslag en jaarrekening

Hoofdstuk IV. Schorsing en vernietiging van besluiten; taakverwaarlozingsregeling

Artikel 28 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 29 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 30 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 31 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 32 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 33 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 34 [Vervallen per 11-05-2001]

Hoofdstuk V. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 35 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 36 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 37 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 38 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 39 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 40 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 41 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 42 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 43 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 44 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 45. Overgangsrecht eerste benoemingen raad van bestuur en domeinvoorzitters

Artikel 46. Inwerkingtreding

Artikel 47. Citeertitel