Home

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Geldig van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022
Geldig van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2021 tot 01-01-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de opheffing van de fiscale grenzen binnen de Europese Gemeenschap wenselijk is het stelsel van heffing van de bijzondere verbruiksbelastingen van personenauto’s en van motorrijwielen te herzien, alsmede om deze belastingen op te nemen in een afzonderlijke wet en voorts dat het gewenst is in het tarief te differentiëren naar een milieu- en een energiegrondslag en het begrip personenauto nader te definiëren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

Afdeling 1. Belastbaar feit

Artikel 1

1.

Onder de naam 'belasting van personenauto’s en motorrijwielen' wordt een belasting geheven met betrekking tot personenauto's, motorrijwielen en bestelauto's.

2.

De belasting is verschuldigd ter zake van de registratie van een personenauto, een motorrijwiel of een bestelauto in het kentekenregister.

3.

Ingeval een geregistreerd motorrijtuig zodanig wordt veranderd dat het de hoedanigheid verkrijgt van een personenauto, een motorrijwiel of een bestelauto, is de belasting verschuldigd ter zake van de registratie als personenauto, als motorrijwiel of als bestelauto dan wel, indien geen nieuw kenteken wordt opgegeven, ter zake van de aanvang van het gebruik als personenauto, motorrijwiel of bestelauto in Nederland van de weg in de zin van de Wegenverkeerswet 1994.

4.

Ingeval een motorrijtuig als bedoeld in artikel 9c in een zodanige staat wordt gebracht dat deze niet meer voldoet aan de in dat artikel genoemde voorwaarden, is de belasting verschuldigd ter zake van de aanvang van het gebruik met dit motorrijtuig in gewijzigde staat in Nederland van de weg in de zin van de Wegenverkeerswet 1994.

5.

Ingeval de motor van een personenauto waarvan de belasting is bepaald op grond van de tabel in artikel 9, eerste of tweede lid, tijdens de eerste drie jaren na het tijdstip van inschrijving in het kentekenregister in een zodanige staat is gebracht dat de CO2-uitstoot meer bedraagt dan de CO2-uitstoot waarover de belasting is betaald, is het verschil tussen deze belasting en de belasting die zou zijn verschuldigd bij deze hogere CO2-uitstoot verschuldigd ter zake van de aanvang van het gebruik met deze personenauto in gewijzigde staat in Nederland van de weg in de zin van de Wegenverkeerswet 1994.

6.

Ingeval een niet geregistreerde personenauto, een niet geregistreerd motorrijwiel of een niet geregistreerde bestelauto feitelijk ter beschikking staat van een in Nederland wonende natuurlijke persoon of gevestigd lichaam, is de belasting verschuldigd ter zake van de aanvang van het gebruik met dat motorrijtuig in Nederland van de weg in de zin van de Wegenverkeerswet 1994.

7.

Ingeval een motorrijtuig waarvoor eerder een verzoek om teruggaaf van belasting kon worden gedaan op de voet van artikel 14a, eerste lid, opnieuw wordt te naam gesteld in het kentekenregister, is de belasting verschuldigd ter zake van de tenaamstelling.

8.

Ingeval een motorrijtuig waarvoor eerder een verzoek om teruggaaf van belasting kon worden gedaan op de voet van artikel 14a, eerste of tweede lid, feitelijk ter beschikking staat van een in Nederland wonende natuurlijke persoon of gevestigd lichaam, zonder dat het motorrijtuig opnieuw te naam is gesteld in het kentekenregister, is de belasting verschuldigd ter zake van de hernieuwde aanvang van het gebruik met dat motorrijtuig in Nederland van de weg in de zin van de Wegenverkeerswet 1994.

Afdeling 2. Definities

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Hoofdstuk II. Belastingplichtigen

Artikel 5

Hoofdstuk III

Afdeling 1. Wijze van heffing

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Afdeling 2. Tarief

Artikel 9

Artikel 9a [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 9b [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 9ba [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 9c

Artikel 10

Artikel 10a

Artikel 10b

Artikel 10c

Artikel 11

Artikel 12

Afdeling 3. Naheffing

Artikel 12a

Artikel 12b

Hoofdstuk IV. Bijzondere regelingen

Afdeling 1. Vrijstellingen

Artikel 13

Artikel 13a

Artikel 13b

Artikel 14

Afdeling 2. Teruggaaf

Artikel 14a

Artikel 14b

Artikel 15

Artikel 15a

Artikel 15b

Artikel 15c [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 16aa

Afdeling 3. Tariefwijzigingen

Artikel 16a

Artikel 16b

Hoofdstuk V. Aanvullende regelingen

Afdeling 1. Zekerheid

Artikel 17

Afdeling 1a. Boetebepaling

Artikel 17a [Vervallen per 01-07-2005]

Afdeling 2. Controle

Artikel 18

Artikel 19

Aanvullende maatregelen

Artikel 20

Hoofdstuk Va. Overgangsbepalingen

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31 [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Hoofdstuk Vb. [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 35a [Vervallen per 01-01-2003]

Hoofdstuk VI. Slotbepalingen

Artikel 36

Artikel 37