Home

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Geldig van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023
Geldig van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2022 tot 01-01-2023]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de opheffing van de fiscale grenzen binnen de Europese Gemeenschap wenselijk is het stelsel van heffing van de bijzondere verbruiksbelastingen van personenauto’s en van motorrijwielen te herzien, alsmede om deze belastingen op te nemen in een afzonderlijke wet en voorts dat het gewenst is in het tarief te differentiëren naar een milieu- en een energiegrondslag en het begrip personenauto nader te definiëren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

Afdeling 1. Belastbaar feit

Artikel 1

1.

Onder de naam 'belasting van personenauto’s en motorrijwielen' wordt een belasting geheven met betrekking tot personenauto's, motorrijwielen en bestelauto's.

2.

De belasting is verschuldigd ter zake van de inschrijving van een personenauto, een motorrijwiel of een bestelauto.

3.

Ingeval een ingeschreven motorrijtuig zodanig wordt veranderd dat het de hoedanigheid verkrijgt van een personenauto, een motorrijwiel of een bestelauto, is de belasting verschuldigd ter zake van de wijziging van de inschrijving in personenauto, motorrijwiel of bestelauto dan wel, indien de inschrijving niet wordt gewijzigd in personenauto, motorrijwiel of bestelauto, ter zake van de aanvang van het gebruik als personenauto, motorrijwiel of bestelauto van de weg.

4.

Ingeval een motorrijtuig als bedoeld in artikel 9c in een zodanige staat wordt gebracht dat deze niet meer voldoet aan de in dat artikel genoemde voorwaarden, is de belasting verschuldigd ter zake van de aanvang van het gebruik met dit motorrijtuig in gewijzigde staat van de weg.

5.

Ingeval de motor van een personenauto waarvan de belasting is bepaald op grond van de tabel in artikel 9, eerste of tweede lid, tijdens de eerste drie jaren na het tijdstip van inschrijving in het kentekenregister in een zodanige staat is gebracht dat de CO2-uitstoot meer bedraagt dan de CO2-uitstoot waarover de belasting is betaald, is het verschil tussen deze belasting en de belasting die zou zijn verschuldigd bij deze hogere CO2-uitstoot verschuldigd ter zake van de aanvang van het gebruik met deze personenauto in gewijzigde staat van de weg.

6.

Ingeval een niet-ingeschreven personenauto, motorrijwiel of bestelauto feitelijk ter beschikking staat van een in Nederland wonende natuurlijke persoon of gevestigd lichaam, is de belasting verschuldigd ter zake van de aanvang van het gebruik met dat motorrijtuig van de weg.

7.

Ingeval voor een motorrijtuig waarvoor een teruggaaf als bedoeld in artikel 14a, eerste lid, of artikel 16 is of kan worden verleend een herinschrijving plaatsvindt, is de belasting verschuldigd ter zake van die herinschrijving.

8.

Ingeval een motorrijtuig waarvoor een teruggaaf als bedoeld in artikel 14a, eerste of tweede lid, of artikel 16 is of kan worden verleend feitelijk ter beschikking staat van een in Nederland wonende natuurlijke persoon of gevestigd lichaam, zonder dat een herinschrijving van dat motorrijtuig heeft plaatsgevonden, is de belasting verschuldigd ter zake van de hernieuwde aanvang van het gebruik met dat motorrijtuig van de weg.

Afdeling 2. Definities

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Hoofdstuk II. Belastingplichtigen

Artikel 5

Hoofdstuk III

Afdeling 1. Wijze van heffing

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Afdeling 2. Tarief

Artikel 9

Artikel 9a [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 9b [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 9ba [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 9c

Artikel 10

Artikel 10a

Artikel 10b

Artikel 10c

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2022]

Afdeling 3. Naheffing

Artikel 12a

Artikel 12b

Hoofdstuk IV. Bijzondere regelingen

Afdeling 1. Vrijstellingen

Artikel 13

Artikel 13a

Artikel 13b

Artikel 14

Afdeling 2. Teruggaaf

Artikel 14a

Artikel 14b

Artikel 15

Artikel 15a

Artikel 15b

Artikel 15c [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 16

Artikel 16aa

Afdeling 3. Tariefwijzigingen

Artikel 16a

Artikel 16b

Hoofdstuk V. Aanvullende regelingen

Afdeling 1. Zekerheid

Artikel 17

Afdeling 1a. Boetebepaling

Artikel 17a [Vervallen per 01-07-2005]

Afdeling 2. Controle

Artikel 18

Artikel 19

Aanvullende maatregelen

Artikel 20

Hoofdstuk Va. Overgangsbepalingen

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31 [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Hoofdstuk Vb. [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 35a [Vervallen per 01-01-2003]

Hoofdstuk VI. Slotbepalingen

Artikel 36

Artikel 37