Home

Burgerlijk ambtenarenreglement defensie

Geldig van 13 juli 2023 tot 1 juli 2024
Geldig van 13 juli 2023 tot 1 juli 2024

Burgerlijk ambtenarenreglement defensie

Opschrift

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 1 februari 1993, nr. PAV 2210/93002671;

Gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet 1929;

De Raad van State gehoord (advies van 29 maart 1993, nr. W07.93.0061);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Defensie van 16 juni 1993, nr. PAV2210/93008950;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Ambtenaar in de zin van dit besluit

In dit besluit en de daarop berustende bepalingenen wordt verstaan onder ambtenaar, degene die bij het Ministerie van Defensie in burgerlijke openbare dienst is aangesteld.

Artikel 2. Niet toepasselijkheid van dit besluit

1.

Dit besluit is niet van toepassing op Onze Minister.

2.

De hoofdstukken 4 en 5 zijn niet van toepassing op ambtenaren met gedeeltelijke dag-, week- of jaartaken, die niet regelmatig dienst doen. Ten aanzien van de in die hoofdstukken geregelde onderwerpen worden voor hen voor elk betrokken dienstvak de nodige bepalingen vastgesteld.

3.

Op de ambtenaar die is aangesteld voor het verrichten van enkele diensten niet vallende binnen de taak van het betrokken dienstvak, waarbij per dienst een afzonderlijke beloning wordt vastgesteld, zijn niet van toepassing:

  1. hoofdstuk 2, paragraaf 4;

  2. de hoofdstukken 4 en 5;

  3. hoofdstuk 6, paragrafen 2 en 3;

  4. de artikelen 63, 66, 67 en 69.

4.

De hoofdstukken 4, 5, 6 en 8, alsmede de artikelen 70b, 70d tot en met 70f, 76, 85, 87a, 88, 93, 109 tot en met 111, 114, 121, eerste lid, onderdelen f en h en derde lid, 127 en 127a, zijn niet van toepassing op de ambtenaar die is aangesteld om bij de krijgsmacht als geestelijk verzorger werkzaam te zijn.

Artikel 3. Definities

Artikel 4. Gelijkstelling samenlevingsvormen met het huwelijk

Hoofdstuk 2. Aanstelling

§ 1. De aanstelling

Artikel 5. Werving en selectie

Artikel 6. Aanstelling

Artikel 7. Aanstelling in tijdelijke dienst

Artikel 8. Bevoegdheid tot aanstelling

Artikel 8a [Vervallen per 12-02-2021]

§ 2. Voorwaarden voor aanstelling

Artikel 9. Geschiktheid en bekwaamheid

Artikel 10. Verklaring omtrent gedrag; veiligheidsonderzoek vertrouwensfunctie

Artikel 11. Psychologisch onderzoek

Artikel 12. Medisch onderzoek

Artikel 13 [Vervallen per 02-08-2006]

§ 3. De akte van aanstelling en andere bescheiden

Artikel 14. Akte van aanstelling

Artikel 15. Nadere schriftelijke mededelingen

Artikel 16. Bekendstelling rechtspositie

Artikel 17 [Vervallen per 09-06-1995]

§ 4. [Vervallen per 12-02-2021]

Artikel 18 [Vervallen per 12-02-2021]

Hoofdstuk 3. Opleidingen en loopbaanvorming

§ 1. Opleidingen

Artikel 19. Om- en bijscholingsopleidingen

Artikel 20. Individuele opleidingsaanspraak

Artikel 21. Studiefaciliteiten

Artikel 22. Terugbetaling opleidingskosten

§ 2. Loopbaanvorming

Artikel 23

Artikel 24. Duur functievervulling

Artikel 25. Functioneringsgesprek

Artikel 26. Loopbaangesprek

Artikel 27. Beoordeling

Artikel 28 [Vervallen per 11-05-2005]

Artikel 29 [Vervallen per 11-05-2005]

Hoofdstuk 4. Werk- en rusttijden

Paragraaf 1. Algemene bepalingen inzake werk- en rusttijden

Artikel 30 [Vervallen per 25-07-2001]

Artikel 30a. Begripsbepalingen

Artikel 30b. Vaststelling werk- en rusttijden

Artikel 30ba. Toepasselijkheid verlofbepaling

Artikel 30bb. Compensatie voor overwerk salarisschaal 11 en 12

Artikel 30c. Partiële arbeidsparticipatie senioren

Artikel 30d. Bekendstelling werk- en rusttijden

Artikel 30da. Tijdelijke verlenging van de arbeidsduur

Artikel 30db. Tijdelijke verkorting van de arbeidsduur

Artikel 30dc. Opname van spaaruren

Artikel 30dca

Artikel 30dd. Spaaruren en ontslag

Artikel 30e. Registratie werk- en rusttijden

Artikel 30f. Gelijkstelling met arbeidsduur

Artikel 30g. Gelijkstelling met de zondag

Artikel 30h. Gezondheidsproblemen bij nachtdiensten

Paragraaf 2. Toepassingsbereik

Artikel 30i. Algemene uitzonderingsbepalingen

Artikel 30j. Opleidingen

Artikel 30k. Inzet brandweer

Artikel 30l. Leidinggevenden en hoger personeel

Artikel 30m. Internationaal tewerkgesteld

Artikel 30n. Medisch specialisten

Paragraaf 3. Arbeidsduur en verlengde arbeidsduur

Artikel 30o. Arbeidsduur

Artikel 30p. Verlengde arbeidsduur

Paragraaf 4. Dagelijkse en wekelijkse rusttijd

Artikel 30q. Dagelijkse onafgebroken rusttijd

Artikel 30r. Wekelijkse onafgebroken rusttijd

Paragraaf 5. Aanvullende bepalingen bij nachtdienst

Artikel 30s. Arbeidsduur nachtdienst

Artikel 30t. Verlengde arbeidsduur nachtdienst

Artikel 30u. Onafgebroken rusttijd nachtdienst

Artikel 30v. Aantal nachtdiensten die eindigen vóór of op 02.00 uur

Artikel 30w. Aantal nachtdiensten die eindigen ná 02.00 uur

Artikel 30x. Afwijking aantal nachtdiensten

Artikel 30y. Rusttijd na reeks nachtdiensten

Artikel 30z. Referentieperiode

Paragraaf 6. Afwijkende bepalingen inzake arbeidsduur en rusttijd

Artikel 31 [Vervallen per 25-07-2001]

Artikel 31a. Noodzakelijke werkzaamheden

Artikel 31b. Overdracht van diensten

Paragraaf 7. Pauzeregeling

Artikel 31c. Pauze

Artikel 31d. Pauze jeugdige ambtenaar

Artikel 31e. Consignatie tijdens pauze

Artikel 31f. Afwijking pauzeverplichting

Paragraaf 8. Werk- en rusttijden op bepaalde dagen

Artikel 31g. Werk- en rusttijden op bepaalde dagen

Artikel 31h. Arbeidsduur voorafgaand aan feest- of gedenkdagen

Artikel 31i. Arbeidsduur op feest- of gedenkdagen

Paragraaf 9. Consignatie en bijzondere vormen van consignatie

Artikel 31j. Consignatie

Artikel 31k. Aanwezigheidsdienst

Artikel 31l. Aanwezigheidsdienst brandweer

Artikel 31m. Piket

Paragraaf 10. Bijzondere bepalingen voor continu- en ploegendienst

Artikel 31n. Continu- en ploegendienst

Artikel 31o. Arbeidsduur op zaterdag en zondag

Artikel 31p. Onafgebroken rusttijd continu- en ploegendienst

Artikel 31q. Pauze continu- en ploegendienst

Artikel 31r. Doorstaan in continu- en ploegendienst

Paragraaf 11. Bijzondere bepalingen voor vrouwelijke ambtenaren

Artikel 31s. Werk- en rusttijden tijdens de zwangerschap

Artikel 31t. Bevalling

Artikel 31u. Werk- en rusttijden na de bevalling

Artikel 31v. Voedingsrecht

Hoofdstuk 5. Vakantie en verlof

§ 1. Vakantie

Artikel 32. De aanspraak op vakantie

Artikel 33. Het opnemen van vakantie

Artikel 34. Ontslag en vakantie

Artikel 35. Begrip bezoldiging

Artikel 36

§ 2. Verlof

Artikel 37. Verlof bij militaire en soortgelijke dienst

Artikel 38. Verlof bij sluiting van het Ministerie van Defensie op daartoe aangewezen dagen

Artikel 39. Buitengewoon verlof

Buitengewoon verlof van korte duur

Artikel 40 [Vervallen per 13-09-2002]
Artikel 41 [Vervallen per 11-05-2005]
Artikel 42. Vergaderingen van statutaire organen van ambtenarenorganisaties, kaderactiviteiten, cursussen en commissies van georganiseerd overleg en ambtenarenzaken
Artikel 43. Verhuizing
Artikel 44. Familie-omstandigheden
Artikel 45. Aanvullende bevoegdheid tot het verlenen van buitengewoon verlof
Artikel 46. Aanvragen van buitengewoon verlof

Buitengewoon verlof in het kader van arbeid en zorg

Artikel 46a [Vervallen per 11-05-2005]
Artikel 46b [Vervallen per 11-05-2005]
Artikel 46c. Buitengewoon verlof bij calamiteiten en zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden
Artikel 46d. Kort durend zorgverlof
Artikel 46e. Langer durend zorgverlof
Artikel 46f. Aanvullend geboorteverlof
Artikel 47. Ouderschapsverlof

Buitengewoon verlof van lange duur

Artikel 48. Voorwaarden van buitengewoon verlof van lange duur
Artikel 49. Buitengewoon verlof uitsluitend in het persoonlijk belang
Artikel 50. Buitengewoon verlof mede in het algemeen belang
Artikel 51. Buitengewoon verlof voor bezoldigde bestuurders van ambtenarenorganisaties
Artikel 52. Buitengewoon verlof overwegend in het algemeen belang
Artikel 53. Ontslag bij niet hervatten van de werkzaamheden na afloop van buitengewoon verlof van lange duur
Artikel 54. Begrip bezoldiging

Hoofdstuk 6. Bedrijfsgeneeskundige begeleiding en voorzieningen in verband met ziekte

§ 1. Algemeen

Artikel 54a. Definities

§ 2. Bedrijfsgeneeskundige begeleiding

Artikel 55. Bedrijfsgeneeskundige begeleiding

Artikel 56. Onderzoek op aanvraag

Artikel 57. Hernieuwd onderzoek

§ 3. Maatregelen ingeval van ziekte tijdens de betrekking

Artikel 58. Verplichtingen van het bevoegd gezag

Artikel 58a. Enkele bijzonder verplichtingen bij ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid

§ 4

Artikel 59. Hervatting van de arbeid na ziekte

Artikel 59a [Vervallen per 11-05-2005]

Artikel 60 [Vervallen per 22-06-2001]

Artikel 60a [Vervallen per 11-05-2005]

Artikel 61 [Vervallen per 22-06-2001]

Artikel 61a [Vervallen per 11-05-2005]

§ 5. Bezoldiging of uitkering wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid na beëindiging van de dienstbetrekking

Artikel 62. Aanspraak op bezoldiging na ontslag

§ 6. Bijzondere voorzieningen

Artikel 63 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 64. Volledige vergoeding van ziektekosten

Artikel 65. Aanvullende uitkering

Artikel 65a. Volledige schadevergoeding

§ 7. Overige bepalingen

Artikel 66 [Vervallen per 13-09-2002]

Artikel 67. Begrip bezoldiging

Artikel 68 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 69. Afwijkende aanspraken voor tijdelijke ambtenaren

Hoofdstuk 7a. Integriteit

Artikel 70

Artikel 70a. Eed of belofte

Artikel 70b. Nevenbetrekkingen en nevenwerkzaamheden

Artikel 70c

Artikel 70d. Deelname aan aanneming en leveringen

Artikel 70e. Deelnemingen aan vennootschappen, stichtingen of verenigingen

Artikel 70f. Geen vergoedingen, beloningen, steekpenningen

Hoofdstuk 7b. Overige rechten en verplichtingen

Artikel 71

Artikel 72. Niet-naleven van bepalingen in verband met onbekendheid daarmee

Artikel 73 [Vervallen per 02-08-2006]

Artikel 74. Verplichte mededeling van verhindering

Artikel 75. Woonplaats

Artikel 76. Ambts- of dienstwoning

Artikel 77. Opdragen van een andere functie

Artikel 78. Tijdelijk verrichten van andere ambtelijke werkzaamheden

Artikel 79 [Vervallen per 10-03-2006]

Artikel 80 [Vervallen per 10-03-2006]

Artikel 81 [Vervallen per 10-03-2006]

Artikel 82. Terugstorting van vergoedingen in 's-Rijks kas

Artikel 83 [Vervallen per 10-03-2006]

Artikel 84 [Vervallen per 10-03-2006]

Artikel 85. Schadeverhaal

Artikel 86 [Vervallen per 12-02-2021]

Artikel 87

Artikel 87a. Bijdrage in de kosten van kinderopvang

Artikel 88. Schadeloosstelling

Artikel 89. Infectieziekten

Artikel 90 [Vervallen per 12-02-2021]

Artikel 90a [Vervallen per 12-02-2021]

Artikel 91 [Vervallen per 02-08-2006]

Artikel 91a. Reisbeperkingen

Artikel 92. Zekerheidsstelling

Artikel 93. Aanzuivering van het tekort

Artikel 94 [Vervallen per 12-02-2021]

Artikel 94a [Vervallen per 12-02-2021]

Artikel 95 [Vervallen per 25-07-2001]

Artikel 96. Maatregelen van orde

Artikel 97. Verbod van alcoholgebruik

Artikel 98 [Vervallen per 24-12-1997]

Hoofdstuk 7c. Het melden van een vermoeden van een misstand

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 98a

Artikel 98b [Vervallen per 13-07-2023]

Paragraaf 2. Procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand

Artikel 98c

Artikel 98d

Artikel 98e

Artikel 98f [Vervallen per 13-07-2023]

Artikel 98g

Artikel 98h [Vervallen per 13-07-2023]

Artikel 98i

Artikel 98j

Artikel 98k [Vervallen per 13-07-2023]

Artikel 98l

Paragraaf 3. Financiële tegemoetkoming

Artikel 98m

Artikel 98n

Artikel 98o

Artikel 98p

Artikel 98q

Artikel 98r

Hoofdstuk 8. Disciplinaire straffen

Artikel 99. Plichtsverzuim

Artikel 100. Soorten disciplinaire straffen

Artikel 101. Gelegenheid tot verantwoording

Artikel 102

Artikel 103. Tenuitvoerlegging straf

Hoofdstuk 8a. Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening defensieambtenaren

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 103a

Artikel 103b

Paragraaf 2. Samenstelling van de commissie

Artikel 103c

Artikel 103d

Paragraaf 3. Werkwijze van de commissie

Artikel 103e

Artikel 103f

Artikel 103g

Artikel 103h

Artikel 103i

Hoofdstuk 9. Rechten en verplichtingen bij het vervallen van een functie

Artikel 104. Begripsbepalingen

Artikel 105. Passende functie

Artikel 106. Aanwijzing als herplaatsingskandidaat

Artikel 107. Herplaatsingsonderzoek

Artikel 108. Verplichtingen van de herplaatsingskandidaat

Artikel 108a. Voorzieningen in verband met dreigende overtolligheid en gedurende het herplaatsingsonderzoek

Hoofdstuk 10. Schorsing en ontslag

Artikel 109. Gevallen waarin schorsing plaatsvindt

Artikel 110. Wijze waarop schorsing plaatsvindt

Artikel 111. Opheffing van de schorsing

Artikel 112. Bevoegdheid tot ontslag

Artikel 113. Ontslag op aanvraag

Artikel 114. Ontslag wegens vervroegd uittreden

Artikel 115. Ontslag ambtenaar in tijdelijke dienst

Artikel 116. Ontslag wegens opheffing van de betrekking, verandering in de inrichting van het dienstvak of wegens verplaatsing van een dienst

Artikel 117. Ontslag ambtenaren, die lid van Gedeputeerde Staten, wethouder etc. zijn geweest

Artikel 118. Ontslag bij benoeming tot minister of staatssecretaris

Artikel 119 [Vervallen per 04-07-2007]

Artikel 120

Artikel 121. Ontslaggronden

Artikel 122. Pensioengerechtigde leeftijd

Artikel 123. Ontslag als ambtenaar wegens niet passende arbeid

Artikel 123a

Artikel 124. Ontslag op andere gronden

Artikel 125 [Vervallen per 22-06-2001]

Artikel 126 [Vervallen per 22-06-2001]

Artikel 127. Uitkering na overlijden

Artikel 127a. Aanspraken bij overlijden

Artikel 128. Gebruik ambts- of dienstwoning door achterblijvende gezinsleden

Artikel 129. Vergoeding gebruik ambts- of dienstwoning na overlijden ambtenaar

Artikel 130. Vermissing van de ambtenaar

Hoofdstuk 11

Artikel 131 [Vervallen per 27-08-1999]

Artikel 132 [Vervallen per 27-08-1999]

Artikel 133 [Vervallen per 27-08-1999]

Artikel 134 [Vervallen per 27-08-1999]

Artikel 135 [Vervallen per 27-08-1999]

Artikel 136 [Vervallen per 27-08-1999]

Artikel 137 [Vervallen per 27-08-1999]

Artikel 138 [Vervallen per 27-08-1999]

Artikel 139 [Vervallen per 27-08-1999]

Artikel 140 [Vervallen per 27-08-1999]

Artikel 141 [Vervallen per 27-08-1999]

Artikel 142 [Vervallen per 27-08-1999]

Artikel 143 [Vervallen per 27-08-1999]

Artikel 144 [Vervallen per 27-08-1999]

Artikel 145 [Vervallen per 27-08-1999]

Artikel 146 [Vervallen per 27-08-1999]

Artikel 147 [Vervallen per 27-08-1999]

Artikel 148 [Vervallen per 27-08-1999]

Artikel 149 [Vervallen per 27-08-1999]

Artikel 150 [Vervallen per 27-08-1999]

Artikel 151 [Vervallen per 27-08-1999]

Artikel 152 [Vervallen per 27-08-1999]

Artikel 153 [Vervallen per 27-08-1999]

Artikel 154 [Vervallen per 27-08-1999]

Artikel 155 [Vervallen per 27-08-1999]

Artikel 156 [Vervallen per 27-08-1999]

Artikel 157 [Vervallen per 27-08-1999]

Artikel 158 [Vervallen per 27-08-1999]

Artikel 159 [Vervallen per 27-08-1999]

Artikel 160 [Vervallen per 27-08-1999]

Hoofdstuk 12. Rechtspositie studenten aan initiële opleidingen en entree- en basisberoepsopleidingen in de zin van de Wet educatie en beroepsonderwijs

Artikel 161. Opleiding

Artikel 162

Artikel 163

Artikel 164

Artikel 165 [Vervallen per 07-12-1994]

Artikel 166

Artikel 167 [Vervallen per 07-12-1994]

Hoofdstuk 13. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 168. Nadere algemene voorschriften

Artikel 168a. Mandaatverlening

Artikel 169

Artikel 170

Artikel 171

Artikel 171a. Overgangsbepaling functioneel leeftijdsontslag

Artikel 172 [Vervallen per 02-08-2006]

Artikel 173. Toepasselijkheid Algemene Termijnenwet

Artikel 173a

Artikel 174. Inwerkingtreding

Artikel 175. Citeertitel