Home

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-07-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is:

de tot dusverre geldende wettelijke regeling op het gebied van de uitoefening van de geneeskunst, inhoudende een het gehele gebied der geneeskunst bestrijkend verbod van beroepsuitoefening zonder hiertoe wettelijk verleende bevoegdheid, te vervangen door een regeling welke een ruimer gebied van individuele gezondheidszorg bestrijkt en waarbij slechts het verrichten van bij de wet aangewezen categorieën van handelingen wordt voorbehouden aan categorieën van daartoe overeenkomstig de wet gekwalificeerden, terwijl het voeren van wettelijk beschermde beroepstitels uitsluitend toekomt aan degenen die in de voor de desbetreffende beroepen overeenkomstig de wet ingestelde registers ingeschreven staan en ten aanzien van andere beroepen op het gebied van de individuele gezondheidszorg voorzien wordt in de mogelijkheid tot het regelen van de opleiding tot die beroepen;

voor onderscheidene categorieën van overeenkomstig de wet gekwalificeerden een aan de gebleken behoeften aangepaste regeling van tuchtrechtspraak in het leven te roepen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • andere overeenkomstsluitende staat: staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland;

 • BIG-nummer: nummer, bedoeld in artikel 3, tweede lid;

 • erkend specialistenregister: een specialistenregister ten aanzien waarvan op grond van artikel 14, eerste lid, de specialistentitel is erkend, dan wel een specialistenregister dat op grond van artikel 16 in het leven is geroepen;

 • geneeskunst: gebied van de individuele gezondheidszorg in het kader waarvan handelingen worden verricht, die:

  1. ertoe strekken een persoon van een ziekte te genezen;

  2. ertoe strekken een persoon voor het ontstaan van een ziekte te behoeden;

  3. ertoe strekken de gezondheidstoestand van een persoon te beoordelen;

  4. ertoe strekken verloskundige bijstand bij een persoon te verlenen;

  5. gericht zijn op het afnemen van bloed bij een persoon dan wel het wegnemen van weefsel, voor andere doeleinden dan die bedoeld onder a tot en met d;

  6. gericht zijn op het wegnemen van weefsel bij een overledene en het verrichten van sectie;

  7. gericht zijn op het aanbrengen, modificeren, herstructureren en wegnemen van weefsel bij een persoon, voor andere doeleinden dan die bedoeld onder a tot en met d;

 • individuele gezondheidszorg: zorg die rechtstreeks betrekking heeft op een persoon en ertoe strekt diens gezondheid te bevorderen of te bewaken, het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen, waaronder geneeskunst;

 • inspecteur: de inspecteur van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd;

 • Onze Minister: Onze Minister voor Medische Zorg;

 • register: een overeenkomstig artikel 3, eerste lid, of artikel 36b, eerste lid, ingesteld register;

 • vooronderzoeker: degene die op grond van artikel 66, eerste lid, tot het verrichten van een vooronderzoek is aangewezen dan wel dit onderzoek als aangewezene heeft verricht.

Artikel 2 [Vervallen per 01-04-2019]

Deze tekst is vervallen

Hoofdstuk II. Registratie en titelbescherming

§ 1. Algemeen

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4a

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7a

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13a

Artikel 13b

Artikel 13c

§ 2. Specialismen

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Hoofdstuk III. Bepalingen inzake de beroepen

Afdeling 1. Beroepen waarop het stelsel van registratie en beroepstitelbescherming van toepassing is

§ 1. Artsen

Artikel 18
Artikel 19

§ 2. Tandartsen

Artikel 20
Artikel 21

§ 3. Apothekers

Artikel 22
Artikel 23

§ 4. Gezondheidszorgpsychologen

Artikel 24
Artikel 25

§ 5. Psychotherapeuten

Artikel 26
Artikel 27

§ 6. Fysiotherapeuten

Artikel 28
Artikel 29

§ 7. Verloskundigen

Artikel 30
Artikel 31

§ 8. Verpleegkundigen

Artikel 32
Artikel 33

§ 9. Physician assistants

Artikel 33a
Artikel 33b

§ 10. Klinisch technologen

Artikel 33c
Artikel 33d

§ 11. Orthopedagogen-generalist

Artikel 33e
Artikel 33f

Afdeling 2. Beroepen waarop het stelsel van opleidingstitelbescherming van toepassing is

Artikel 34

Hoofdstuk IV. Voorbehouden handelingen

Artikel 35

Artikel 35a

Artikel 36

Artikel 36a

Artikel 36b

Artikel 37

Artikel 37a

Artikel 38

Artikel 39

Hoofdstuk V. Kwaliteit van de beroepsuitoefening

Artikel 40

Artikel 40a [Vervallen per 01-01-2016]

Hoofdstuk VI. Buitenslands gediplomeerden

§ 1. Beroepen waarop het stelsel van registratie en beroepstitelbescherming van toepassing is

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

§ 2. Beroepen waarop het stelsel van opleidingstitelbescherming van toepassing is

Artikel 45

§ 3. Algemene bepaling

Artikel 46

Hoofdstuk VII. Tuchtrechtspraak

§ 1. Algemeen

Artikel 47

§ 2. Tuchtmaatregelen

Artikel 48

Artikel 48a

Artikel 49

Artikel 49a

Artikel 49b

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

§ 3. De tuchtcolleges

Artikel 53

Artikel 53a

Artikel 54

Artikel 54a

Artikel 55

Artikel 55bis

Artikel 55ter

Artikel 55a

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58 [Vervallen per 03-11-1995]

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 62a

Artikel 62b

Artikel 63

Artikel 63a

Artikel 64

§ 4. Procedure in eerste aanleg

Artikel 65

Artikel 65a

Artikel 65b

Artikel 65c

Artikel 65d

Artikel 65e

Artikel 65f

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 67a

Artikel 67b

Artikel 68

Artikel 68a

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72

§ 5. Procedure in beroep

Artikel 73

Artikel 73a

Artikel 73b

Artikel 74

Artikel 75

§ 6. Verdere bepalingen

Artikel 76

Artikel 77

Artikel 78

Hoofdstuk VIII. Maatregelen wegens ongeschiktheid

Artikel 79

Artikel 79a

Artikel 80

Artikel 81

Artikel 82

Artikel 83

Artikel 84

Artikel 85

Hoofdstuk VIIIA. Last tot onmiddellijke onthouding van de beroepsactiviteiten

Artikel 85a

Artikel 85b

Hoofdstuk IX. Verdere bepalingen

Artikel 86

Artikel 87

Artikel 87a [Vervallen per 01-07-2021]

Artikel 88

Artikel 89 [Vervallen per 01-12-1995]

Artikel 90

Artikel 91

Artikel 92

Artikel 93

Artikel 94

Artikel 95

Hoofdstuk X. Strafbepalingen

Artikel 96

Artikel 96a

Artikel 96b

Artikel 97

Artikel 98

Artikel 98a

Artikel 99

Artikel 100

Artikel 100a

Artikel 100b [Vervallen per 17-02-1999]

Artikel 101

Artikel 102

Artikel 103

Hoofdstuk XI. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 104 [Vervallen per 01-04-2019]

Artikel 105

Artikel 106 [Vervallen per 01-04-2019]

Artikel 107

Artikel 107a

Artikel 108

Artikel 109

Artikel 110

Artikel 111

Artikel 112 [Nog niet in werking]

Artikel 113

Artikel 114

Artikel 115 [Nog niet in werking]

Artikel 116

Artikel 117

Artikel 118 [Nog niet in werking]

Artikel 119

Artikel 120 [Nog niet in werking]

Artikel 121 [Nog niet in werking]

Artikel 122

Artikel 123

Artikel 124

Artikel 125

Artikel 126

Artikel 127 [Nog niet in werking]

Artikel 128

Artikel 129

Artikel 130

Artikel 131 [Nog niet in werking]

Artikel 132 [Nog niet in werking]

Artikel 133 [Nog niet in werking]

Artikel 134 [Nog niet in werking]

Artikel 135 [Nog niet in werking]

Artikel 136 [Nog niet in werking]

Artikel 137

Artikel 138 [Nog niet in werking]

Artikel 139

Artikel 140 [Nog niet in werking]

Artikel 141 [Nog niet in werking]

Artikel 142 [Nog niet in werking]

Artikel 143 [Vervallen per 17-02-1999]

Artikel 144

Artikel 144a

Artikel 145

Artikel 146

Artikel 147

Artikel 148

Bijlage als bedoeld in artikel 62a, eerste lid , Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg