Home

Wet brutering overhevelingstoeslag lonen

Geldig van 1 december 2001 tot 1 januari 2002
Geldig van 1 december 2001 tot 1 januari 2002

Wet brutering overhevelingstoeslag lonen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-12-2001 tot 01-01-2002]
[Regeling ingetrokken per 22-12-1993]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen te stellen met betrekking tot verhoging van het loon ter compensatie van het vervallen van de overhevelingstoeslag;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  2. overhevelingstoeslag: De overhevelingstoeslag, bedoeld in artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies en in artikel 3 van de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies;

  3. vervaljaar: het krachtens artikel 9 vastgestelde jaar met ingang waarvan de verplichting tot betaling van een overhevelingstoeslag komt te vervallen.

Artikel 2

1.

De voor de berekening van de overhevelingstoeslag voor het jaar 1995 geldende premiepercentages worden in afwijking van artikel 2 van de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies afgeleid van en tegelijkertijd vastgesteld met de voor het jaar 1994 geldende premiepercentages.

2.

Het voor de berekening van de overhevelingstoeslag geldende percentage wordt, in afwijking van artikel 1, tweede lid, van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies en van artikel 2 van de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies, voor de jaren 1996 en volgend vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur, overeenkomstig de navolgende leden. Daarbij kan dit percentage voor verschillende categorieën inhoudingsplichtigen of personen verschillend worden vastgesteld.

3.

Uitgaande van de voorafgaande vaststelling van het percentage van de overhevelingstoeslag, worden in dat percentage wijzigingen aangebracht overeenkomstig de lastenontwikkeling uit hoofde van de algemene verzekering bijzondere ziektekosten en de algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering in het jaar 1995 en de daaropvolgende jaren.

4.

Voorts kunnen in dat percentage wijzigingen worden aangebracht:

  1. teneinde te voorkomen dat andere wettelijke maatregelen leiden tot een verschuiving van financiële lasten tussen werkgevers en werknemers;

  2. teneinde te bewerkstelligen dat een uit andere wettelijke maatregelen voortvloeiende wijziging van financiële lasten evenwichtig wordt gespreid over werkgevers en werknemers;

  3. ter beperking van de financiële lasten voor werkgevers, te financieren uit de ruimte beschikbaar in het kader van het beleid gericht op lastenverlichting.

5.

Alvorens een voordracht tot een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in het tweede lid, te doen deelt Onze Minister de zakelijke inhoud van het voorgenomen besluit mede aan de beide Kamers der Staten-Generaal. De voordracht tot de maatregel kan eerst worden gedaan nadat tien dagen zijn verstreken na die mededeling.

6.

Een maatregel als bedoeld in het tweede lid treedt in werking met ingang van 1 januari. Een besluit tot vaststelling van de overhevelingstoeslag per 1 januari van het vervaljaar wordt bij voorkeur vastgesteld gelijktijdig met de vaststelling van de overhevelingstoeslag voor het jaar dat aan het vervaljaar voorafgaat, rekening houdende met de lastenverschuivingen en -wijzigingen zoals die naar redelijke verwachting voortvloeien uit wettelijke maatregelen die uiterlijk op 1 januari van het vervaljaar in werking zullen treden. Latere vaststelling kan evenwel plaatsvinden indien daarvoor bijzondere redenen zijn.

Artikel 3

1.

Degene op wiens loon in het jaar, voorafgaande aan het vervaljaar door een inhoudingsplichtige ingevolge Hoofdstuk II van de Wet financiering volksverzekeringen premie voor de volksverzekeringen dan wel premievervangende loonbelasting is ingehouden, heeft met ingang van 1 januari van het vervaljaar jegens deze inhoudingsplichtige recht op een verhoging van zijn per betalingstermijn uit te betalen loon. Dit recht vervalt zodra te zijnen aanzien overeenkomstig artikel 8 van dit artikel is afgeweken.

2.

Het bedrag van de verhoging is gelijk aan een bij ministeriële regeling vast te stellen percentage over het loon betreffende de betalingstermijn waarbinnen 1 januari van het vervaljaar valt, doch bedraagt op jaarbasis ten hoogste een bij die regeling bepaald bedrag. Bedoeld maximumbedrag wordt naar evenredigheid verminderd bij een arbeidsduur welke korter is dan de arbeidsduur die in overeenkomstige arbeidsverhoudingen in de regel geacht wordt een volledige dienstbetrekking te vormen. Bedoeld percentage en maximumbedrag worden afgeleid van, en tegelijkertijd vastgesteld met, de vaststelling van de overhevelingstoeslag voor het jaar dat voorafgaat aan het vervaljaar, dan wel de vaststelling van de overhevelingstoeslag per 1 januari van het vervaljaar, zo deze heeft plaatsgevonden.

3.

Bij de berekening van het bedrag van de verhoging worden bestanddelen van het loon, waarvan de hoogte afhankelijk is gesteld van het per betalingstermijn uit te betalen loon, buiten beschouwing gelaten.

4.

Het recht, bedoeld in het eerste lid, geldt niet met betrekking tot loon in de vorm van uitkeringen en verstrekkingen:

  1. uit hoofde van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Ziektewet, de Wet arbeid en zorg, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Werkloosheidswet, de Toeslagenwet, de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

  2. uit hoofde van de krachtens artikel 1, eerste lid, tweede volzin, onderdeel b, van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies aangewezen regelingen;

  3. die zijn aangewezen bij ministeriële regeling.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10