Home

Wegenverkeerswet 1994

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025

Wegenverkeerswet 1994

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-01-2025]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de regels inzake het verkeer op de weg opnieuw vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, tenzij anders blijkt, verstaan onder:

 1. a.

  Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

 2. b.

  wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten;

 3. c.

  motorrijtuigen: alle voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders, met uitzondering van fietsen met trapondersteuning;

 4. d.

  aanhangwagen: voertuig dat kennelijk is bestemd om te worden voortbewogen door een motorrijtuig. In het bepaalde krachtens deze wet kan onder aanhangwagen tevens worden verstaan een voertuig dat door een ander voertuig wordt voortbewogen of kennelijk is bestemd om door een ander voertuig te worden voortbewogen;

 5. e.

  bromfiets:

  1. motorrijtuig op twee wielen, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, uitgerust met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm3 of een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig of een motorrijtuig als bedoeld in subonderdeel d;

  2. motorrijtuig op drie wielen, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig of een motorrijtuig als bedoeld in subonderdeel d, uitgerust met:

   1. 1°.

    een motor met elektrische ontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm3,

   2. 2°.

    een motor met inwendige verbranding en een netto maximumvermogen van niet meer dan 4 kW voor andere dan onder 1° genoemde motoren, of

   3. 3°.

    een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW; dan wel

  3. motorrijtuig op vier wielen, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig of een motorrijtuig als bedoeld in subonderdeel d, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h en een ledige massa van minder dan 350 kg, de massa van de batterijen in elektrische voertuigen niet inbegrepen, uitgerust met:

   1. 1°.

    een motor met elektrische ontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm3,

   2. 2°.

    een motor met inwendige verbranding en een netto maximumvermogen van niet meer dan 4 kW voor andere dan onder 1° genoemde motoren, of

   3. 3°.

    een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW;

  4. een motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 25 km/h, uitgerust met een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig, waarvoor geen typegoedkeuring overeenkomstig in het kader van de Europese Unie tot stand gekomen voorschriften vereist is;

  In ieder geval wordt als bromfiets aangemerkt een voertuig dat blijkens het afgegeven kentekenbewijs als bromfiets is aangeduid;

 6. ea.

  fietsen met trapondersteuning: fietsen die zijn voorzien van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van maximaal 0,25 kW en waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en tenslotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/h bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen;

 7. f.

  verordening (EU) 167/2013: Verordening (EU) nr. 167/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 5 februari 2013 inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen (PbEU 2013, L 60) en de op die verordening gebaseerde uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen;

 8. fa.

  verordening (EU) 168/2013: Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers (PbEU 2013, L 60) en de op die verordening gebaseerde uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen;

 9. fb.

  verordening (EU) 2018/858: Verordening (EU) nr. 2018/858 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 715/2007 en (EG) nr. 595/2009 en tot intrekking van Richtlijn 2007/46/EG (PbEU 2018, L 151) en de op die verordening gebaseerde uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen;

 10. fc.

  EU-kaderverordening in verband met de goedkeuring van motorvoertuigen: verordening (EU) 167/2013, verordening (EU) 168/2013 of verordening (EU) 2018/858;

 11. fd.

  EU-harmonisatieverordening in verband met de goedkeuring van motorvoertuigen: bij ministeriële regeling aangewezen EU-verordening en de op die verordening gebaseerde uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen die als doel heeft harmonisatievoorschriften vast te stellen over een specifiek onderwerp, zoals brandstofgebruik, emissies, technische eisen of veiligheidsvoorschriften, die relevant zijn in het kader van de goedkeuring, op de markt aanbieden, in de handel brengen, registreren en in gebruik nemen van voertuigen en systemen, onderdelen, technische eenheden, voertuigdelen, uitrustingsstukken en voorzieningen die voor dergelijke voertuigen en aanhangwagens daarvan zijn ontworpen en gebouwd of van voorzieningen die ter bescherming van inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers zijn ontworpen en gebouwd;

 12. fe.

  EU-verordening in verband met de goedkeuring van motorvoertuigen: EU-kaderverordening in verband met de goedkeuring van motorvoertuigen of EU-harmonisatieverordening in verband met de goedkeuring van motorvoertuigen;

 13. ff.

  EU-richtlijn in verband met de goedkeuring van motorvoertuigen: bij ministeriële regeling aangewezen richtlijn en op die richtlijn gebaseerde uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen in verband met de goedkeuring van motorvoertuigen;

 14. fg.

  verordening (EU) 2019/1020: Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 (PbEU 2019, L 169);

 15. fh.

  verordening (EU) 2020/740: Verordening (EU) 2020/740 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere parameters, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1369 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1222/2009 (PbEU 2020, L 177);

 16. fi.

  marktdeelnemer: fabrikant, vertegenwoordiger van de fabrikant, importeur, distributeur of, indien van toepassing, hetgeen onder marktdeelnemer wordt verstaan in de in de onderdelen f, fa, fb, fd of fg bedoelde verordeningen;

 17. fj.

  Overeenkomst van 1958: Overeenkomst betreffende de vaststelling van geharmoniseerde technische reglementen van de Verenigde Naties voor voertuigen op wielen en voor uitrustingsstukken en onderdelen die daarop kunnen worden gemonteerd en/of gebruikt, en betreffende de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen die krachtens die reglementen van de Verenigde Naties zijn verleend (Trb. 1959/83);

 18. g.

  kenteken: kenteken als bedoeld in artikel 36 of artikel 37, derde lid;

 19. h.

  kentekenbewijs: kentekenbewijs als bedoeld in artikel 36 dan wel een kentekenbewijs, afgegeven ter zake van de opgave van een kenteken als bedoeld in artikel 37, derde lid;

 20. i.

  kentekenregister: register, bedoeld in artikel 42;

 21. j.

  keuringsbewijs: keuringsbewijs als bedoeld in artikel 72;

 22. k.

  keuringsrapport: keuringsbewijs of een beschikking tot weigering van de afgifte van een keuringsbewijs;

 23. l.

  kwalificatiekaart bestuurder: kwalificatiekaart bestuurder als bedoeld in artikel 151b, onderdeel i;

 24. m.

  rijbewijs: rijbewijs, bedoeld in artikel 107;

 25. n.

  rijbewijzenregister: register, bedoeld in artikel 126;

 26. o.

  bestuurder van een motorrijtuig: degene die het motorrijtuig bestuurt of degene die, overeenkomstig de bij algemene maatregel van bestuur gestelde voorwaarde, wordt geacht het motorrijtuig onder zijn onmiddellijk toezicht te doen besturen;

 27. p.

  houder van een motorrijtuig of een aanhangwagen: degene die het voertuig:

  1. 1°.

   op grond van een overeenkomst van huurkoop onder zich heeft,

  2. 2°.

   in vruchtgebruik heeft, of

  3. 3°.

   anderszins, anders dan als eigenaar of bezitter, tot duurzaam gebruik onder zich heeft;

 28. q.

  Dienst Wegverkeer: de in artikel 4a bedoelde dienst;

 29. r.

  het CBR: het in artikel 4z bedoelde bureau;

 30. s.

  nationale typegoedkeuring of -individuele goedkeuring: goedkeuring als bedoeld in artikel 21, tweede lid, onderdeel b;

 31. t.

  VN/ECE-goedkeuring: goedkeuring als bedoeld in artikel 21, tweede lid, onderdeel c;

 32. ta.

  kwetsbare weggebruikers: niet-gemotoriseerde weggebruikers, zoals fietsers en voetgangers en weggebruikers die gebruik maken van gemotoriseerde voertuigen zoals twee- of driewielers;

 33. u.

  schadevoertuig: voertuig dat ten gevolge van een beschadiging niet langer deugdelijk van bouw en inrichting is;

 34. v.

  [vervallen;]

 35. w.

  [vervallen;]

 36. x.

  [vervallen;]

 37. y.

  bewegwijzering: verkeerstekens die worden geplaatst of verwijderd teneinde weggebruikers in staat te stellen hun afstand tot of route naar een bestemming te bepalen;

 38. z.

  begeleiden: het actief coachen, het geven van suggesties ter verbetering van het rijgedrag, het wijzen op fouten en onzorgvuldigheden in het rijgedrag van de bestuurder van een motorrijtuig van de rijbewijscategorie B die op de leeftijd van zeventien jaren zijn rijbewijs B heeft behaald totdat die bestuurder de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt;

 39. za.

  begeleider: op de begeleiderspas vermelde persoon die is gezeten op de zitplaats naast de bestuurder die de bestuurder van een motorrijtuig van de rijbewijscategorie B die overeenkomstig artikel 111a, eerste lid, zijn rijbewijs B heeft verkregen begeleidt;

 40. zb.

  begeleiderspas: pas die aan een persoon is afgegeven die op de leeftijd van zeventien jaren zijn rijbewijs B heeft behaald en waarop de naam van zijn begeleiders is vermeld.

2.

Indien de eigenaar van een motorrijtuig of een aanhangwagen niet tevens bezitter is, treedt de bezitter voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze wet voor de eigenaar in de plaats.

3.

Degene aan wie een kenteken is opgegeven voor een motorrijtuig of een aanhangwagen wordt, tenzij anders blijkt, voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze wet beschouwd als eigenaar of houder van dat motorrijtuig of die aanhangwagen.

4.

Voor de toepassing van de hoofdstukken III tot en met V van deze wet worden vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid mede als rechtspersoon aangemerkt.

Artikel 1a [Nog niet in werking]

1.

De regels in deze wet en de daarop berustende bepalingen betreffende lichte elektrische voertuigen zijn niet van toepassing op fietsen met trapondersteuning die voor wat betreft het gebruik en de verkeersveiligheid vergelijkbaar zijn met fietsen zonder trapondersteuning.

2.

Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke kenmerken een fiets met trapondersteuning als bedoeld in het eerste lid heeft.

Artikel 2

Artikel 2a

Artikel 2b

Artikel 3

Artikel 4

Hoofdstuk aIA. Verkeersveiligheidsbeleid

Artikel a4a

Artikel a4b

Artikel a4c

Hoofdstuk IA. De Dienst Wegverkeer

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 4a

Paragraaf 2. Taken van de Dienst Wegverkeer

Artikel 4b

Artikel 4c

Paragraaf 3. De organen

Artikel 4d

Artikel 4e

Artikel 4f

Artikel 4g

Artikel 4h

Artikel 4i

Artikel 4j

Artikel 4k

Artikel 4l

Artikel 4m

Paragraaf 4. Inrichting en bedrijfsvoering

Artikel 4n

Paragraaf 5. Personeel van de organisatie

Artikel 4o

Paragraaf 6. Financiële bepalingen

Artikel 4p

Artikel 4q

Artikel 4r

Artikel 4s

Artikel 4t

Paragraaf 7. Overige bepalingen

Artikel 4u

Artikel 4v

Artikel 4w

Artikel 4wa

Artikel 4x

Artikel 4y [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk IB. Het CBR

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 4z

Artikel 4z1

Paragraaf 2. Taken van het CBR

Artikel 4aa

Artikel 4ab

Paragraaf 3. De organen

Artikel 4ac

Artikel 4ad

Artikel 4ae

Artikel 4af

Artikel 4ag

Artikel 4ah

Artikel 4ai

Artikel 4aj

Artikel 4ak

Paragraaf 4. Financiële bepalingen

Artikel 4al

Artikel 4am

Artikel 4an

Artikel 4ao

Artikel 4ap

Paragraaf 5. Overige bepalingen

Artikel 4aq

Artikel 4ar

Artikel 4as

Artikel 4at

Artikel 4au

Hoofdstuk IC. Toezicht op keuringsinstellingen en onderzoeksgerechtigden

Artikel 4av

Hoofdstuk II. Verkeersgedrag

§ 1. Gedragsregels

Artikel 5

Artikel 5a

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

§ 2. Verkeerstekens en maatregelen op of aan de weg

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16a

Artikel 16b

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

§ 3. Vaststelling bebouwde kom

Artikel 20a

Hoofdstuk IIA. Aanwijzing bromfietsen waarvoor geen Europese typegoedkeuring vereist is

Artikel 20b

Artikel 20c [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 20d

Artikel 20e

Artikel 20f

Artikel 20g

Artikel 20ga

Artikel 20h

Hoofdstuk III. Goedkeuring van voertuigen en systemen, onderdelen, technische eenheden, voertuigdelen, uitrustingsstukken en voorzieningen voor dergelijke voertuigen en aanhangwagens daarvan en van voorzieningen die ter bescherming van inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers zijn ontworpen en gebouwd

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

§ 2. Verbodsbepalingen

Artikel 29

Artikel 29a

Artikel 30

Artikel 30a

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Hoofdstuk IIIA. Aanvullende eisen voor het op de markt aanbieden of in de handel brengen van voertuigen en banden

Artikel 34

Artikel 34a

Artikel 35

Hoofdstuk IV. Kentekens en kentekenbewijzen

§ 1. Kentekenplicht

Artikel 36

Artikel 37

§ 2. Kentekens

Artikel 38

Artikel 39 [Vervallen per 01-02-2000]

Artikel 40

Artikel 41

§ 3. Registratie van kentekens

Artikel 41a

Artikel 42

Artikel 42a

Artikel 43

Artikel 43a

Artikel 43b

Artikel 43c

Artikel 43d

Artikel 43e

Artikel 43f

Artikel 44

Artikel 45 [Vervallen per 28-07-2018]

Artikel 45a

Artikel 46

§ 4a. Inschrijving in het kentekenregister en tenaamstelling

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 51a

§ 4b. Kentekenbewijzen

Artikel 52

Artikel 52a

Artikel 52b

Artikel 52c

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 57 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 58 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 59 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 60

Artikel 61

§ 4c. Erkenningsregeling tenaamstelling

Artikel 61a

Artikel 61b

Artikel 61c

Artikel 61d

Artikel 61e

§ 5. Erkenningsregeling bedrijfsvoorraad

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 65a

Artikel 66

§ 5a. Erkenningsregeling exportdienstverlening

Artikel 66a

Artikel 66b

Artikel 66c

Artikel 66d

Artikel 66e

§ 6. Schorsing

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70 [Vervallen per 01-01-2014]

§ 7. Kentekenplaten

Artikel 70a

Artikel 70b

Artikel 70c

Artikel 70d

Artikel 70e

Artikel 70f

Artikel 70g

Artikel 70h

Artikel 70i

Artikel 70j

Hoofdstuk IVA. Registratie van fietsen en andere mobiele objecten

Artikel 70k

Artikel 70l

Hoofdstuk IVB. Tellerstanden

Artikel 70m

Artikel 70n

Hoofdstuk V. Gebruik van voertuigen op de weg

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 71

Artikel 71a

§ 2. Periodieke keuringsplicht

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74

§ 3. Aanvraag en afgifte van keuringsrapporten

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 77

Artikel 78

Artikel 79

Artikel 80

§ 4. Geldigheid keuringsbewijzen

Artikel 81

Artikel 82

§ 5. Erkenningsregeling periodieke keuring en regeling bevoegdheid tot keuren

Artikel 83

Artikel 84

Artikel 85

Artikel 85a

Artikel 86

Artikel 86a

Artikel 87

Artikel 87a

Artikel 88

Artikel 89

§ 6. Herkeuring en deskundigenonderzoek

Artikel 90

Artikel 91

§ 6a. Erkenningsregeling systemen, onderdelen, technische eenheden, voertuigdelen, uitrustingsstukken en voorzieningen voor voertuigen en aanhangwagens daarvan en voorzieningen ter bescherming van inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers die op de markt mogen worden aangeboden, in de handel mogen worden gebracht of in gebruik mogen worden genomen, zonder te zijn goedgekeurd

Artikel 92

Artikel 93

Artikel 94

Artikel 95

Artikel 96

Artikel 97 [Vervallen per 01-01-1995]

§ 7. Wijziging in de goedkeuring van voertuigen

Artikel 98

Artikel 99

§ 8. Erkenningsregeling wijziging goedkeuring voertuigen

Artikel 100

Artikel 101

Artikel 102

Artikel 103

Artikel 103a

Artikel 104

§ 9. Keuring na verval tenaamstelling

Artikel 105

Artikel 106

§ 9a. Erkenningsregeling keuring van schadevoertuigen

Artikel 106a

Artikel 106b

Hoofdstuk VI. Rijvaardigheid en rijbevoegdheid

Afdeling 1. Rijbewijsplicht

Artikel 107

Artikel 108

Artikel 108a [Vervallen per 01-10-2021]

Artikel 108b [Vervallen per 01-06-1996]

Artikel 108c [Vervallen per 01-06-1996]

Artikel 109 [Vervallen per 29-12-2004]

Artikel 110

Afdeling 2. Eisen ten aanzien van het geven van rijonderricht

Artikel 110a

Artikel 110b

Afdeling 3. Algemene voorwaarden met betrekking tot de verkrijging van rijbewijzen

Artikel 111

Artikel 111a

Artikel 111b

Artikel 112

Afdeling 4. Aanvraag van rijbewijzen

Artikel 113

Artikel 114

Artikel 115

Afdeling 5. Afgifte van rijbewijzen

Artikel 116

Artikel 117

Artikel 118

Artikel 118a

Artikel 119

Artikel 120

Artikel 120a

Artikel 121

Afdeling 6. Geldigheidsduur

Artikel 122

Afdeling 7. Verlies van geldigheid

Artikel 123

Artikel 123a

Artikel 123b

Artikel 124

Artikel 124a

Artikel 125

Afdeling 8. Registratie van gegevens met betrekking tot rijbewijzen

Artikel 125a

Artikel 126

Artikel 127

Artikel 128

Artikel 129

Afdeling 8a. [Vervallen per 24-04-2021]

Artikel 129a [Vervallen per 24-04-2021]

Artikel 129b [Vervallen per 24-04-2021]

Artikel 129c [Vervallen per 24-04-2021]

Artikel 129d [Vervallen per 24-04-2021]

Artikel 129e [Vervallen per 24-04-2021]

Afdeling 9. Maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid

§ 1. Algemeen

Artikel 130
Artikel 131
Artikel 132

§ 2. Educatieve maatregelen ter bevordering van de rijvaardigheid of geschiktheid

Artikel 132a

§ 3. [Vervallen per 24-04-2021]

Artikel 132b [Vervallen per 24-04-2021]
Artikel 132c [Vervallen per 24-04-2021]
Artikel 132d [Vervallen per 24-04-2021]

§ 4. [Vervallen per 24-04-2021]

Artikel 132e [Vervallen per 24-04-2021]
Artikel 132e1 [Vervallen per 24-04-2021]

§ 5. [Vervallen per 24-04-2021]

Artikel 132f [Vervallen per 24-04-2021]
Artikel 132g [Vervallen per 24-04-2021]
Artikel 132h [Vervallen per 24-04-2021]
Artikel 132i [Vervallen per 24-04-2021]
Artikel 132j [Vervallen per 24-04-2021]
Artikel 132k [Vervallen per 24-04-2021]
Artikel 132l [Vervallen per 24-04-2021]
Artikel 132m [Vervallen per 24-04-2021]
Artikel 132n [Vervallen per 24-04-2021]
Artikel 132o [Vervallen per 24-04-2021]

§ 6. Onderzoeken naar de rijvaardigheid of geschiktheid

Artikel 133
Artikel 134
Artikel 134a

Afdeling 10. [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 135 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 136 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 137 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 138 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 139 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 140 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 141 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 142 [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 143 [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 144 [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 145 [Vervallen per 01-07-2015]

Hoofdstuk VIA. [Vervallen per 19-10-2021]

§ 1. [Vervallen per 19-10-2021]

Artikel 145a [Vervallen per 19-10-2021]

§ 2. [Vervallen per 19-10-2021]

Artikel 145b [Vervallen per 19-10-2021]

§ 3. [Vervallen per 19-10-2021]

Artikel 145c [Vervallen per 19-10-2021]

Artikel 145d [Vervallen per 19-10-2021]

§ 4. [Vervallen per 19-10-2021]

Artikel 145e [Vervallen per 19-10-2021]

Hoofdstuk VIB. Intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer

Artikel 145f

Artikel 145g

Hoofdstuk VII. Vrijstelling, ontheffing en vergunning

Artikel 146

Artikel 147

Artikel 148

Artikel 149

Artikel 149a

Artikel 149aa

Artikel 149ab

Artikel 149b

Artikel 149c

Artikel 150

Artikel 151

Artikel 151a

Hoofdstuk VIIA. Vakbekwaamheid bestuurders goederen- en personenvervoer over de weg

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 151b

§ 2. Getuigschrift van vakbekwaamheid en getuigschrift van nascholing

Artikel 151c

Artikel 151d

Artikel 151e

Artikel 151f

Artikel 151g

Artikel 151h

Artikel 151i

§ 3. Kwalificatiekaart bestuurder

Artikel 151ia

Artikel 151ib

Artikel 151ic

Artikel 151id

Artikel 151ie

Artikel 151if

Artikel 151ig

Artikel 151ih

Artikel 151ii

Artikel 151ij

Artikel 151ik

§ 4. Overige bepalingen

Artikel 151j

Artikel 151k

Hoofdstuk VIII. Kosten

Artikel 152

Artikel 153

Artikel 153a

Artikel 154

Artikel 155

Artikel 156

Artikel 156a

Artikel 157

Hoofdstuk IX. Handhaving

Artikel 158

Artikel 158a

Artikel 158b

Artikel 158c

Artikel 158d

Artikel 159

Artikel 160

Artikel 161

Artikel 162

Artikel 163

Artikel 164

Artikel 165

Artikel 166

Artikel 167

Artikel 168

Hoofdstuk X. Bestuurlijke handhaving

§ 1. Last onder bestuursdwang

Artikel 169

Artikel 169a

Artikel 170

Artikel 171

Artikel 172

Artikel 173

Artikel 174

§ 2. Bestuurlijke boete

Artikel 174a

Artikel 174b

Artikel 174c

Artikel 174d [Nog niet in werking]

Hoofdstuk XI. Strafbepalingen

Artikel 175

Artikel 176

Artikel 177

Artikel 178

Artikel 179

Artikel 179a

Artikel 180

Artikel 181

Artikel 182

Artikel 183

Artikel 184

Hoofdstuk XII. Civiele aansprakelijkheid

Artikel 185

Hoofdstuk XIII. Slotbepalingen

Artikel 186

Artikel 186a

Artikel 186b

Artikel 186c

Artikel 186d

Artikel 186e

Artikel 186f

Artikel 187

Artikel 188