Home

Reclasseringsregeling 1995

Geldig vanaf 26 juni 2019
Geldig vanaf 26 juni 2019

Reclasseringsregeling 1995

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2020]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie a.i. van 7 september 1994, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 455985/94/6;

Gelet op de artikelen 14d , tweede lid, 16 en 22e van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 147, 177, tweede lid, en 310 van het Wetboek van Strafvordering, artikel 19, eerste lid, van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen en artikel 15, eerste lid, van de Gratiewet;

Gezien het advies van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing (advies van 24 juni 1994, nr. SR 45/94);

De Raad van State gehoord (advies van 29 november 1994, no. W03.94.0564);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 14 december 1994, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 471960/94/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

  2. reclasseringsinstelling: een erkende instelling als bedoeld in artikel 4;

  3. penitentiaire inrichting: een gevangenis, huis van bewaring of inrichting voor stelselmatige daders;

  4. taakstraf: de taakstraf, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel a, onder 3°, van het Wetboek van Strafrecht;

  5. klachtencommissie: de commissie, bedoeld in artikel 29.

Artikel 2

1.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van reclasseringswerkzaamheden berust bij één of meer door Onze Minister erkende reclasseringsinstellingen.

2.

Een reclasseringsinstelling neemt de bij en krachtens dit besluit gestelde regels in acht.

3.

Bij regeling van Onze Minister kunnen regels worden gesteld:

  1. ter zake van de prioriteiten die een reclasseringsinstelling bij haar werkzaamheden in acht neemt,

  2. ter zake van de eisen die aan de uitvoering van de werkzaamheden kunnen worden gesteld,

  3. ter zake van de informatie die een reclasseringsinstelling periodiek aan Onze Minister verstrekt aangaande de uitvoering van de werkzaamheden, en

  4. ter bevordering van een goede uitvoering van reclasseringswerkzaamheden.

Artikel 3

Hoofdstuk 2. Degenen die reclasseringswerkzaamheden kunnen verrichten

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Hoofdstuk 3. De reclasseringswerkzaamheden

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14 [Vervallen per 01-02-2001]

Hoofdstuk 4. De subsidiëring van de reclassering

§ 4.1. Algemeen

Artikel 15

§ 4.2. Subsidieverlening

Artikel 16 [Vervallen per 01-07-2017]

Artikel 17 [Vervallen per 01-07-2017]

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

§ 4.3. Subsidievaststelling

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Hoofdstuk 5. Klachtenregeling

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Hoofdstuk 6. Toezicht

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Hoofdstuk 7. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43