Home

Wet belastingen op milieugrondslag

Geldig van 1 januari 2009 tot 2 juli 2009
Geldig van 1 januari 2009 tot 2 juli 2009

Wet belastingen op milieugrondslag

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2009 tot 02-07-2009]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is belastingen op grondwater, afvalstoffen en uranium-235 in te stellen en deze te zamen met de in de Wet milieubeheer opgenomen verbruiksbelastingen van brandstoffen te vervatten in één wet belastingen op milieugrondslag;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

Artikel 1

Krachtens deze wet worden de volgende belastingen geheven:

  1. een belasting op grondwater;

  2. een belasting op leidingwater;

  3. een belasting op afvalstoffen;

  4. een belasting op kolen;

  5. een energiebelasting;

  6. een vliegbelasting;

  7. een verpakkingenbelasting.

Artikel 2

1.

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. Onze Minister: Onze Minister van Financiën;

  2. Onze Ministers: Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

  3. GN-code: een code als bedoeld in verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PbEG L 256), zoals deze luidt op 1 januari 2002.

2.

Bij regeling van Onze Minister kunnen de GN-codes, genoemd in artikel 32, onderdeel a, en artikel 47, eerste lid, onderdelen m en n, worden aangepast indien de overeenkomstige GN-codes zoals opgenomen in de richtlijn nr. 2003/96/EG van de Raad van de Europese Unie van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (PbEU L 283), in overeenstemming met artikel 2, lid vijf, van die richtlijn zijn aangepast. In dat geval kan bij regeling van Onze Minister eveneens de datum in het eerste lid, onderdeel c, worden vervangen door de datum van de versie van de in dat onderdeel bedoelde verordening die aan de wijziging van de GN-codes ten grondslag heeft gelegen.

Hoofdstuk II. Grondwaterbelasting

Afdeling 1. Begripsbepalingen

Artikel 3

Afdeling 2. Grondslag en belastingplicht

Artikel 4

Artikel 5

Afdeling 3. Maatstaf van heffing en verschuldigdheid

Artikel 6

Artikel 7

Afdeling 4. Tarief

Artikel 8

Artikel 9

Afdeling 5. Vrijstellingen

Artikel 10

Afdeling 6. Verplichting ten dienste van de belastingheffing

Artikel 11

Hoofdstuk III. Belasting op leidingwater

Afdeling 1. Begripsbepalingen

Artikel 12

Afdeling 2. Grondslag en belastingplicht

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Afdeling 3. Maatstaf van heffing en verschuldigdheid

Artikel 16

Artikel 17

Afdeling 4. Tarief

Artikel 18

Afdeling 5. Vrijstellingen

Artikel 19

Afdeling 6. Teruggaaf

Artikel 20

Afdeling 7. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing

Artikel 21

Hoofdstuk IV. Afvalstoffenbelasting

Afdeling 1. Begripsbepalingen

Artikel 22

Afdeling 2. Grondslag en belastingplicht

Artikel 23

Artikel 24

Afdeling 3. Maatstaf van heffing en verschuldigdheid

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Afdeling 4. Tarief

Artikel 28

Afdeling 5*. Vrijstelling

Artikel 29

Afdeling 6*. Teruggaaf

Artikel 30

Afdeling 7*. Verplichting ten dienste van de belastingheffing

Artikel 31

Hoofdstuk V. Kolenbelasting

Afdeling 1. Begripsbepalingen

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Afdeling 2. Grondslag, belastingplicht en verschuldigdheid

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Afdeling 3. Maatstaf van heffing

Artikel 42

Afdeling 4. Tarief

Artikel 43

Afdeling 5. Vrijstellingen

Artikel 44

Afdeling 6. Teruggaaf

Artikel 45

Afdeling 6a. Overige bepalingen

Artikel 45a

Afdeling 7. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing

Artikel 46

Hoofdstuk VI. Energiebelasting

Afdeling 1. Begripsbepalingen

Artikel 47

Afdeling 2. Grondslag en belastingplicht

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Afdeling 3. Maatstaf van heffing en verschuldigdheid

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Afdeling 4. Tarief

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Afdeling 5. Belastingvermindering en vrijstellingen

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

Afdeling 6. Teruggaven

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Afdeling 7. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing

Artikel 71

Hoofdstuk VII. Vliegbelasting

Afdeling 1. Begripsbepalingen

Artikel 72

Afdeling 2. Grondslag en belastingplicht

Artikel 73

Artikel 74

Afdeling 3. Maatstaf van heffing en verschuldigdheid

Artikel 75

Artikel 76

Afdeling 4. Tarief

Artikel 77

Afdeling 5. Teruggaaf

Artikel 78

Afdeling 6. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing

Artikel 79

Hoofdstuk VIII. Verpakkingenbelasting

Afdeling 1. Begripsbepalingen

Artikel 80

Afdeling 2. Grondslag en belastingplicht

Artikel 81

Artikel 82

Artikel 83

Afdeling 3. Maatstaf van heffing en verschuldigdheid

Artikel 84

Artikel 84a

Artikel 85

Afdeling 4. Tarief

Artikel 86

Afdeling 5. Belastingvermindering

Artikel 87

Afdeling 5a. Exportvermindering

Artikel 87a

Artikel 87b

Artikel 87c

Artikel 87d

Afdeling 6. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing

Artikel 88

Afdeling 7. Bijzondere regelingen

Artikel 88a

Hoofdstuk IX. Algemene bepalingen

Afdeling 1. Wijze van heffing

Artikel 89

Afdeling 2. Aanvullende regelingen

Artikel 90

Artikel 91

Artikel 92

Artikel 93

Hoofdstuk X. Slotbepalingen

Artikel 94

Artikel 95