Home

Wet financiële voorzieningen privatisering ABP

Geldig vanaf 10 juli 2021
Geldig vanaf 10 juli 2021

Wet financiële voorzieningen privatisering ABP

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 10-07-2021]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voorwaarden te scheppen voor de privatisering van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds en dat daartoe maatregelen dienen te worden getroffen die leiden tot een gezonde financiële basis voor die privatisering, onder gelijktijdige invoering van een aantal inhoudingen in verband met de sociale zekerheid van het overheidspersoneel, en dat voorts de sociale partners in de overheidssector reparatie van de invaliditeitspensioenen gewenst achten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. AAW: de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet;

 2. ABP: het Algemeen burgerlijk pensioenfonds, bedoeld in artikel L 1 van de Algemene burgerlijke pensioenwet;

 3. Abp-wet: de Algemene burgerlijke pensioenwet;

 4. ambtelijk inkomen: het ambtelijk inkomen, bedoeld in artikel C 1 van de Abp-wet;

 5. ambtenaar: de ambtenaar, bedoeld in de artikelen B 1, B 2 en B 3 van de Abp-wet, alsmede degene die ambtenaar is ingevolge de krachtens artikel B 7, onderdeel b, van de Abp-wet gestelde regels;

 6. Amp-wet: de Algemene militaire pensioenwet;

 7. Centrale Commissie: de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, bedoeld in artikel 105 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

 8. deelnemer: de ambtenaar, de wachtgelder en degene die een herplaatsingstoelage ontvangt;

 9. deeltijdfactor: de deeltijdfactor, bedoeld in artikel A 1a, tweede en derde lid, van de Abp-wet;

 10. [vervallen;]

 11. herplaatsingstoelage: de herplaatsingstoelage, bedoeld in artikel K 5 van de Abp-wet;

 12. loon:

  1. 1°.

   voor zover het betreft paragraaf 4, het loon zoals bepaald in artikel 22;

  2. 2°.

   voor zover het betreft paragraaf 5, het loon zoals bepaald in artikel 28;

 13. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken;

 14. uitbetalingstermijn: een periode van een maand of vier weken, waarin het ambtelijk inkomen dan wel het loon is ontvangen dan wel verondersteld wordt te zijn ontvangen;

 15. [vervallen;]

 16. Vut-wet: de Wet uitkering wegens vrijwillig vervroegd uittreden;

 17. wachtgelder: de ontslagen ambtenaar aan wie een wachtgeld, bedoeld in artikel A 1, onderdeel i, van de Abp-wet, is toegekend of een ingevolge artikel A 4 van die wet met wachtgeld gelijkgestelde uitkering, en die op grond daarvan ambtenaar is in de zin van die wet;

 18. WAO: de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

 19. [vervallen;]

 20. werkgever: ieder gezag of bestuur dat bevoegd is tot aanstelling of indienstneming en ontslag van een overheidswerknemer in de zin van de Wet privatisering ABP dan wel, indien het een gewezen overheidswerknemer betreft die de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt, de instantie die het loon of het ambtelijk inkomen van de gewezen overheidswerknemer betaalt en voor de toepassing van de paragrafen 4 en 5 de Stichting tot verzorging van de pensioenen van het personeel van de Koninklijke Hofhouding van het Huis van Oranje-Nassau voor zover het personeel betreft van de Koninklijke Hofhouding, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet gevolgen privatisering ABP voor het personeel van de Koninklijke Hofhouding;

 21. werknemer:

  1. 1°.

   voor zover het betreft de paragrafen 4 en 8, de werknemer zoals bepaald in artikel 22;

  2. 2°.

   voor zover het betreft paragraaf 5, de werknemer zoals bepaald in artikel 28;

  3. 3°.

   voor zover het betreft paragraaf 6, de werknemer zoals bepaald in artikel 33.

§ 2. De financiering van het ABP

Artikel 2 [Vervallen per 25-04-1997]

Artikel 3 [Vervallen per 25-04-1997]

Artikel 4 [Vervallen per 25-04-1997]

Artikel 5 [Vervallen per 25-04-1997]

Artikel 6 [Vervallen per 25-04-1997]

Artikel 7 [Vervallen per 25-04-1997]

Artikel 8 [Vervallen per 25-04-1997]

Artikel 9 [Vervallen per 25-04-1997]

Artikel 10 [Vervallen per 25-04-1997]

§ 3. Het Vut-fonds en de financiering daarvan

Artikel 11 [Vervallen per 08-07-1994]

Artikel 12 [Vervallen per 08-07-1994]

Artikel 13 [Vervallen per 08-07-1994]

Artikel 14 [Vervallen per 08-07-1994]

Artikel 15 [Vervallen per 08-07-1994]

Artikel 16 [Vervallen per 08-07-1994]

Artikel 17 [Vervallen per 08-07-1994]

Artikel 18 [Vervallen per 08-07-1994]

Artikel 19 [Vervallen per 08-07-1994]

Artikel 20 [Vervallen per 08-07-1994]

§ 4. [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 21 [Vervallen per 16-01-1998]

Artikel 21a [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 21b [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 21c [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 21d [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 26a [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 26a* [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 26b [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-1998]

§ 5

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 31

Artikel 32 [Vervallen per 01-03-1996]

Artikel 32a [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 32b [Vervallen per 01-01-1998]

§ 6. Aanpassing van salarissen

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

§ 7. Financiële aanspraken en verplichtingen van het ABP

Artikel 38 [Vervallen per 08-07-1994]

Artikel 39 [Vervallen per 25-04-1997]

Artikel 40 [Vervallen per 08-07-1994]

Artikel 41 [Vervallen per 08-07-1994]

Artikel 42 [Vervallen per 25-04-1997]

Artikel 43 [Vervallen per 25-04-1997]

Artikel 43a [Vervallen per 01-01-2002]

Paragraaf 8

Artikel 44 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 45 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 46 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 47 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 48 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 49 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 50 [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 51 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 52 [Vervallen per 01-01-1996]

§ 9. Wijzigingen van de Abp-wet

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

§ 10. Wijzigingen van de Algemene militaire pensioenwet

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

§ 11. Wijziging en intrekking van andere wetten

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

§ 12. Overgangsrecht en slotbepalingen

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71 [Vervallen per 25-04-1997]

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 77

Artikel 78

Artikel 79

Artikel 80

Artikel 81

Artikel 82

Artikel 83

Artikel 84

Artikel 85

Artikel 86

Artikel 87

Artikel 88

Artikel 89

Artikel 90

Artikel 91

Artikel 92

Artikel 93

Bijlage 1. bij Wet financiële voorzieningen privatisering ABP Tabel I zoals bedoeld in artikel 34 (bruteringstabel)

Bijlage 2. bij Wet financiële voorzieningen privatisering ABP Tabel II zoals bedoeld in de artikelen 83 en 84 (correctie IP)

Bijlage 3. bij Wet financiële voorzieningen privatisering ABP Tabel III zoals bedoeld in artikel 90 (correctie VUT)