Home

Regeling Stuf-WOZ

Geldig van 6 januari 2014 tot 1 januari 2020
Geldig van 6 januari 2014 tot 1 januari 2020

Regeling Stuf-WOZ

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 01-01-2020]

Aanhef

Artikel 1

Het in de bijlage van deze regeling geformuleerde uitwisselingsformaat vormt het standaarduitwisselingsformaat bedoeld in artikel 9 van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 2

Het college van burgemeester en wethouders of de in artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken bedoelde gemeenteambtenaar levert de gegevens volgens het uitwisselingsformaat, bedoeld in artikel 1, aan afnemers door het op elektronische wijze toezenden, mits de desbetreffende afnemer zich met de gebruikte infrastructuur akkoord heeft verklaard, met dien verstande dat de levering van gegevens over feiten of omstandigheden die geen inhoudelijke wijziging betekenen van de genomen beschikking op papier kan plaatsvinden.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1995.

Artikel 4

Bijlage als bedoeld in artikel 1 van de Regeling Stuf-WOZ