Home

Wet educatie en beroepsonderwijs

Geldig van 13 juni 2024 tot 1 juli 2024
Geldig van 13 juni 2024 tot 1 juli 2024

Wet educatie en beroepsonderwijs

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 13-06-2024 tot 01-07-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de totstandkoming van een landelijke kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs, de gewenste verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, de gewenste verbetering van de afstemming tussen beroepsonderwijs en educatie, en voor een samenhangende besluitvorming op het gebied van de educatie, wenselijk is de toedeling van bevoegdheden aan de rijksoverheid, aan de gemeenten, aan de landelijke organen en aan de instellingen te herzien;

dat het daarvoor wenselijk is de regelingen met betrekking tot de educatie en het beroepsonderwijs in de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs en de Kaderwet Volwasseneneducatie 1991, alsmede de regelingen met betrekking tot het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs in de Wet op het voortgezet onderwijs, in een samenhangend wettelijk kader neer te leggen met ingang van de expiratiedatum van deze regelingen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemeen

Titel 1. Definities, reikwijdte, aard bepalingen

Artikel 1.1.1. Begripsbepalingen

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • beroepscollege: beroepscollege als bedoeld in artikel 1.3.2;

 • beroepsonderwijs: onderwijs als bedoeld in artikel 1.2.1, tweede lid;

 • beroepsopleiding: opleiding als bedoeld in artikel 7.1.2, tweede lid;

 • beroepsopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg: beroepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.7, vierde lid;

 • beroepsopleiding in de beroepsopleidende leerweg: beroepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.7, derde lid;

 • beroepspraktijkvorming: onderricht in de praktijk van het beroep als bedoeld in artikel 7.2.8, eerste lid;

 • bestuursoverdracht: overdracht van een instelling aan een ander bevoegd gezag;

 • bevoegd gezag:

  1. van een openbare instelling:

   1. 1°.

    college van burgemeester en wethouders van de gemeente die de instelling in stand houdt, behoudens voor zover de raad anders bepaalt en met inachtneming van door hem te stellen regels;

   2. 2°.

    bevoegd orgaan krachtens de betrokken gemeenschappelijke regeling waarbij het openbaar lichaam dat de instelling in stand houdt, is opgericht;

  2. van een bijzondere instelling: rechtspersoon die de instelling in stand houdt als bedoeld in artikel 2.1.3, derde lid;

  3. van een instelling met diploma-erkenning als bedoeld in de artikelen 1.4.1 of 1.4a.1: rechtspersoon of natuurlijke persoon die de instelling in stand houdt;

  4. van een exameninstelling als bedoeld in artikel 1.6.1: rechtspersoon die de exameninstelling in stand houdt;

 • bijzondere instelling: instelling die uitgaat van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid niet zijnde een rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

 • burgerservicenummer: burgerservicenummer als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

 • centraal examen: examen of examenonderdeel bestaande uit door het College voor toetsen en examens, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Wet College voor toetsen en examens, vastgestelde toetsen die door of in opdracht van de instelling worden afgenomen;

 • deelnemer: degene die een opleiding educatie volgt, met uitzondering van een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs;

 • doorlopende leerroute vmbo-mbo: route als bedoeld in artikel 8.5a.2, tweede lid;

 • educatie: onderwijs bestemd voor volwassenen als bedoeld in artikel 1.2.1, eerste lid;

 • eindtermen: eindtermen als bedoeld in artikel 7.3.3;

 • exameninstelling: instelling als bedoeld in artikel 1.6.1;

 • examinering: het nemen van een beslissing over de inhoud en het niveau van een examen, procedures en voorwaarden waaronder een examen wordt afgenomen, alsmede het vaststellen van de uitslag van een examen;

 • fusie: institutionele fusie of bestuursoverdracht;

 • ho-student: degene die hoger onderwijs volgt, als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

 • inspectie: Inspectie van het onderwijs als bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht;

 • instelling: regionaal opleidingencentrum of beroepscollege;

 • instellingsexamen: examen of examenonderdeel, bestaande uit toetsen die zijn vastgesteld en worden afgenomen door of in opdracht van de instelling;

 • institutionele fusie: samenvoeging van twee of meer instellingen tot een instelling;

 • keuzedeel: keuzedeel als bedoeld in artikel 7.1.3, tweede lid;

 • kwalificatie: kwalificatie als bedoeld in artikel 7.1.3, eerste lid;

 • kwalificatiedossier: document waarin een of meer kwalificaties zijn beschreven;

 • leerweg: leerweg als bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid, tenzij anders bepaald;

 • ondernemingsraad: ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden;

 • onderwijs: educatie en beroepsonderwijs;

 • Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • openbare instelling: instelling in stand gehouden door een gemeente dan wel door een openbaar lichaam, ingesteld bij een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, waarin deelnemen een of meer gemeenten, al dan niet tezamen met een of meer privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid;

 • opleiding educatie: opleiding als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid;

 • opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs: opleiding educatie als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onderdeel a;

 • opleidingsdomein: samenhangend geheel van kwalificatiedossiers die zijn gericht op en van belang zijn voor eenzelfde bedrijfstak of groep van bedrijfstakken;

 • personeel:

  1. benoemde docenten en overig personeel dat is benoemd aan de instelling;

  2. onder a bedoeld personeel dat zonder benoeming is tewerkgesteld aan de instelling, tenzij het betreft de toepassing van de artikelen 4.1.1, 4.1.2 en 4.1.3, en de toepassing van daarmee verband houdende wettelijke bepalingen;

 • persoonsgebonden nummer: burgerservicenummer dan wel door Onze Minister uitgegeven onderwijsnummer als bedoeld in artikel 8.1.1a, vierde lid;

 • regionaal opleidingencentrum: regionaal opleidingencentrum als bedoeld in artikel 1.3.1;

 • register onderwijsdeelnemers: register onderwijsdeelnemers als bedoeld in artikel 4 van de Wet register onderwijsdeelnemers;

 • Registratie instellingen en opleidingen: Registratie instellingen en opleidingen, bedoeld in artikel 6.4.1, eerste lid;

 • samenwerkingscollege: samenwerkingsverband tussen instellingen dat ertoe strekt onder gezamenlijke verantwoordelijkheid een of meer beroepsopleidingen of opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs te verzorgen, niet zijnde een fusie als bedoeld in artikel 2.1.8;

 • Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven: rechtspersoon, aangewezen op grond van artikel 1.5.1, eerste lid;

 • scholengemeenschap: scholengemeenschap als bedoeld in de Wet voortgezet onderwijs 2020;

 • school: school als bedoeld in de Wet voortgezet onderwijs 2020;

 • school voor mavo: school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 2.6 van de Wet voortgezet onderwijs 2020;

 • school voor praktijkonderwijs: school voor praktijkonderwijs als bedoeld in artikel 2.8 van de Wet voortgezet onderwijs 2020;

 • school voor vbo: school voor voorbereidend beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 2.7 van de Wet voortgezet onderwijs 2020;

 • student: degene die beroepsonderwijs volgt;

 • studiejaar: tijdvak dat aanvangt op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het daarop volgend jaar;

 • vavo-student: degene die een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs volgt;

 • verticale scholengemeenschap: verticale scholengemeenschap als bedoeld in artikel 2.6.1;

 • volwassene: in Nederland woonachtige van 18 jaren of ouder;

 • waarborgfonds: fonds als bedoeld in artikel 2.2.9.

Artikel 1.1.2. Aard bepalingen bekostigd onderwijs

Artikel 1.1.3 [Vervallen per 01-01-2022]

Titel 2. Doelstellingen onderwijs

Artikel 1.2.1. Doelstellingen onderwijs

Titel 3. Bekostigde instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

§ 1. Instellingen

Artikel 1.3.1. Regionale opleidingencentra
Artikel 1.3.2. Beroepscolleges
Artikel 1.3.2a [Vervallen per 01-08-2022]
Artikel 1.3.3 [Vervallen per 01-08-2022]
Artikel 1.3.4 [Vervallen per 01-08-2007]

§ 2. Taken

Artikel 1.3.5. Taken instellingen

§ 3. Kwaliteitszorg

Artikel 1.3.6. Kwaliteitszorg
Artikel 1.3.6a. Kwaliteit onderwijspersoneel

§ 4. Overige voorschriften

Artikel 1.3.7. Karakter openbaar onderwijs
Artikel 1.3.8. Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven
Artikel 1.3.9. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Artikel 1.3.10. Verzending berichten aan bevoegd gezag [Nog niet in werking]

Titel 4. Niet uit ’s Rijks kas bekostigde instellingen werkzaam op het gebied van het beroepsonderwijs

Artikel 1.4.1. Andere instellingen voor beroepsonderwijs

Artikel 1.4.2. Samenwerking met onbekostigd vo t.b.v. doorlopende leerroute vmbo-mbo en geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding

Titel 4a. Andere instellingen die een opleiding educatie verzorgen

Artikel 1.4a.1. Andere instellingen die een opleiding educatie verzorgen

Artikel 1.4a.2. Samenwerking met onbekostigde VO-scholen

Titel 5. Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

Artikel 1.5.1. Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

Artikel 1.5.2. Organisatie SBB

Artikel 1.5.3. Erkenning leerbedrijven voor de beroepspraktijkvorming

Titel 6. De exameninstellingen

Artikel 1.6.1. Exameninstellingen

Titel 7. Contractactiviteiten

Artikel 1.7.1. Contractactiviteiten

Hoofdstuk 2. Planning en bekostiging

Titel 1. Planning

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 2.1.1. Bekostiging landelijk aanbod beroepsonderwijs
Artikel 2.1.2. Bekostiging aanbod voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
Artikel 2.1.3. Vestiging en beëindiging bekostigingsaanspraak instellingen
Artikel 2.1.4. Fusie, splitsing en omzetting
Artikel 2.1.5. Verplichtingen bij bestuursoverdracht instelling
Artikel 2.1.6. Bestuursoverdracht openbare instelling

§ 2. Fusietoetsprocedure

Artikel 2.1.7. Aanvraag en fusie-effectrapportage
Artikel 2.1.8. Toetsingsmaatstaf

Titel 2. Bekostiging beroepsonderwijs

§ 1. Bekostiging

Artikel 2.2.1. Rijksbijdrage beroepsonderwijs
Artikel 2.2.2. Berekeningswijze
Artikel 2.2.3. Aanvullende middelen
Artikel 2.2.4. Bekendmaking, verstrekking en betaling rijksbijdrage beroepsonderwijs
Artikel 2.2.4a [Vervallen per 01-08-2022]
Artikel 2.2.4b [Vervallen per 01-08-2022]

§ 2. Besteding

Artikel 2.2.5. Reallocatie
Artikel 2.2.6. Rijksbijdrage en private activiteiten
Artikel 2.2.7. Beleggen en belenen
Artikel 2.2.8. Financieel beheer
Artikel 2.2.9. Waarborgfonds instellingen
Artikel 2.2.10. Einde bekostigde instelling

§ 3. [Vervallen per 01-08-2007]

Artikel 2.2.12 [Vervallen per 01-08-2007]

Titel 2a. Bekostiging voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Artikel 2.2a.1. Rijksbijdrage voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Artikel 2.2a.2. Berekeningswijze

Artikel 2.2a.3. Aanvullende middelen

Artikel 2.2a.4. Bekendmaking, verstrekking en betaling rijksbijdrage voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Titel 3. Aanbod en uitkering educatie met uitzondering van opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs; informatie en gegevensverstrekking educatie

Artikel 2.3.1. Aanbod educatie

Artikel 2.3.2. Uitkering educatie

Artikel 2.3.3. De voorziening

Artikel 2.3.4. Verantwoording en terugvordering uitkering

Artikel 2.3.5. Informatievoorziening

Artikel 2.3.6. Informatie voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Artikel 2.3.6a. Gebruik persoonsgebonden nummer door bevoegd gezag

Artikel 2.3.6b [Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 2.3.6c [Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 2.3.6d. Gebruik persoonsgebonden nummer door gemeente

Titel 4. Subsidie Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

Artikel 2.4.1. Subsidieverlening per boekjaar

Artikel 2.4.2. Nadere regels

Artikel 2.4.3. Subsidieplafond

Titel 5. Begroting, verslaglegging en gegevensverstrekking

§ 1. Instellingen voor beroepsonderwijs en educatie

Artikel 2.5.1 [Vervallen per 01-08-2007]
Artikel 2.5.2 [Vervallen per 01-08-2008]
Artikel 2.5.3. Jaarrekening
Artikel 2.5.4. Bestuursverslag
Artikel 2.5.5. Informatie beroepsonderwijs
Artikel 2.5.5a. Gebruik persoonsgebonden nummer door bevoegd gezag
Artikel 2.5.5b [Vervallen per 01-07-2020]
Artikel 2.5.5c [Vervallen per 01-07-2020]
Artikel 2.5.5d [Vervallen per 01-01-2010]
Artikel 2.5.5e. Gebruik persoonsgebonden nummer door gemeente
Artikel 2.5.6. Onderzoek vanwege minister
Artikel 2.5.7 [Vervallen per 01-07-2012]
Artikel 2.5.7a. Accountantsprotocol
Artikel 2.5.8 [Vervallen per 01-08-2008]
Artikel 2.5.9. Correctie rijksbijdrage; verrekening vorderingen

§ 1a. Verantwoording middelen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Artikel 2.5.9a. Verslaglegging, onderzoek minister, accountantsprotocol en correctie rijksbijdrage

§ 2. [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 2.5.10 [Vervallen per 01-08-2015]

Titel 6. Verticale scholengemeenschap

Artikel 2.6.1. Verticale scholengemeenschap

Artikel 2.6.2. Totstandkoming verticale scholengemeenschap

Artikel 2.6.3. Afwijkingen en regels voor school in een vsg

Titel 6a. Samenwerking met VO-scholen ter bevordering van doelmatig en doeltreffend onderwijs

Artikel 2.6aa. Samenwerking met VO-scholen ter bevordering van doelmatig en doeltreffend onderwijs

Titel 6b. Examinering VSO-leerlingen

Artikel 2.6b. Examinering VSO-leerlingen

Titel 7. Stimuleringsmiddelen voor educatie en beroepsonderwijs en voor afstemming onderwijs-arbeidsmarkt

Artikel 2.7. Bijdrage voor derden

TITEL 8. [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 2.8.1 [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 2.8.2 [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 2.8.3 [Vervallen per 01-08-2022]

Hoofdstuk 3. Bestuur

Artikel 3.1.1. Goed bestuur

Artikel 3.1.2. Het interne toezicht binnen de rechtspersoon

Artikel 3.1.3. Bestuursreglement

Artikel 3.1.4. Rol medezeggenschap bij bestuur en toezicht

Artikel 3.1.5. Aanwijzing

Artikel 3.1.6. Spoedaanwijzing

Hoofdstuk 4. Personeel

Titel 1. Personeel van instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

§ 1. Formatie; rechtspositie

Artikel 4.1.1. Formatie
Artikel 4.1.1a. Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities
Artikel 4.1.2. Rechtspositie van het personeel
Artikel 4.1.3. Professioneel statuut
Artikel 4.1.4 [Vervallen per 01-08-2007]

§ 2. [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 4.1.5 [Vervallen per 01-07-2015]
Artikel 4.1.6 [Vervallen per 01-07-2015]
Artikel 4.1.7 [Vervallen per 01-07-2015]

Titel 1a. Het beroep docent

Artikel 4.1a.1. Het beroep van docent

Titel 2. Vereisten benoeming of tewerkstelling

Artikel 4.2.1. Vereisten benoeming of tewerkstelling docenten

Artikel 4.2.1a. Gelijkstelling buitenlandse getuigschriften

Artikel 4.2.2. Belasten met onderwijsondersteunende werkzaamheden

Artikel 4.2.3. Bekwaamheidseisen

Artikel 4.2.3a. Bekwaamheidsdossier

Artikel 4.2.3b. Overgangsrecht geven van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs en verrichten van onderwijsondersteunende werkzaamheden daarvoor

Artikel 4.2.3c. Invoering onderhoudsplicht bekwaamheid

Artikel 4.2.4. Geschiktheidsverklaring zij-instroom in het beroep van docent

Artikel 4.2.5. Uitvoering pedagogisch-didactische scholing

Titel 2a. Benoembaarheidsvereiste voor overig personeel van instellingen

Artikel 4.2a.1. Vereiste benoembaarheid overig personeel

Titel 3. Personeel van de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

Artikel 4.3.1. Formatie

Artikel 4.3.2. Rechtspositie personeel Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

Titel 4. [Vervallen per 01-08-2022]

Paragraaf 1. [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 4.4.1 [Vervallen per 01-08-2022]
Artikel 4.4.2
Artikel 4.4.3 [Vervallen per 01-08-2022]
Artikel 4.4.4 [Vervallen per 28-07-2018]
Artikel 4.4.5 [Vervallen per 01-08-2022]
Artikel 4.4.6 [Vervallen per 01-08-2022]
Artikel 4.4.7 [Vervallen per 01-08-2022]
Artikel 4.4.8 [Vervallen per 01-08-2022]
Artikel 4.4.9 [Vervallen per 01-08-2022]
Artikel 4.4.10 [Vervallen per 01-08-2022]
Artikel 4.4.11
Artikel 4.4.12
Artikel 4.4.13 [Vervallen per 01-08-2022]
Artikel 4.4.14 [Vervallen per 01-08-2022]

Paragraaf 2. [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 4.4.15 [Vervallen per 01-08-2022]
Artikel 4.4.16 [Vervallen per 01-08-2022]
Artikel 4.4.17 [Vervallen per 01-08-2022]
Artikel 4.4.18 [Vervallen per 01-08-2022]
Artikel 4.4.19 [Vervallen per 01-08-2022]
Artikel 4.4.20
Artikel 4.4.21 [Vervallen per 01-08-2022]

Hoofdstuk 5. [Vervallen per 01-09-2002]

Artikel 5.1 [Vervallen per 01-09-2002]

Artikel 5.2 [Vervallen per 01-09-2002]

Artikel 5.2a [Vervallen per 01-09-2002]

Artikel 5.3 [Vervallen per 01-09-2002]

Artikel 5.4 [Vervallen per 11-05-2001]

Hoofdstuk 6. Het onderwijsaanbod beroepsopleidingen

Titel 1. Het beroepsonderwijs, verzorgd door uit ’s Rijks kas bekostigde instellingen

Artikel 6.1.1. Onderwijsaanbod instellingen

Artikel 6.1.2. Melding voornemen starten of beëindigen beroepsopleidingen

Artikel 6.1.2a. Zorgplicht keuzedelen

Artikel 6.1.3. Zorgplicht arbeidsmarktperspectief, belang beroepsopleidingen en doelmatigheid

Artikel 6.1.3a. Informatie beroepsopleidingen aan aspirant-studenten

Artikel 6.1.4. Ontneming rechten ten aanzien van bestaand onderwijsaanbod

Artikel 6.1.4a. Beleidsregels en adviescommissie

Artikel 6.1.4b. Zeer zwakke opleiding

Artikel 6.1.5. Waarschuwing

Artikel 6.1.5a. Maatregelen

Artikel 6.1.5b. Ontneming recht op examinering instellingen; waarschuwing

Artikel 6.1.6 [Vervallen per 01-08-2008]

Titel 2. Het beroepsonderwijs, verzorgd door niet uit ’s Rijks kas bekostigde instellingen

Artikel 6.2.1. Diploma-erkenning ten aanzien van beroepsopleidingen, verzorgd door niet uit ’s Rijks kas bekostigde instellingen

Artikel 6.2.2. Beëindiging diploma-erkenning ten aanzien van beroepsopleidingen, verzorgd door niet uit ’s Rijks kas bekostigde instellingen

Artikel 6.2.2a. Zeer zwakke opleiding [Nog niet in werking]

Artikel 6.2.3. Waarschuwing

Artikel 6.2.3a. Maatregelen

Artikel 6.2.3b. Ontneming recht op examinering niet uit 's Rijks kas bekostigde instellingen; waarschuwing

Artikel 6.2.3c. Schorsing examinering of diplomering bij wezenlijk vermoeden dat de waarde van diploma’s en certificaten in het geding is

Titel 3. De exameninstellingen

Artikel 6.3.1. Examinering exameninstellingen

Artikel 6.3.2. Ontneming recht op examinering exameninstellingen; waarschuwing

Artikel 6.3.3. Maatregelen

Artikel 6.3.3a [Vervallen per 01-08-2004]

Titel 4. De Registratie instellingen en opleidingen

Artikel 6.4.1. De Registratie instellingen en opleidingen

Artikel 6.4.2 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 6.4.3 [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 6.4.4. Beëindiging registratie beroepsopleidingen niet uit ’s Rijks kas bekostigde instellingen; beëindiging registratie examinering

Titel 5. [Vervallen per 01-08-2004]

Artikel 6.5.1 [Vervallen per 01-08-2004]

Artikel 6.5.2 [Vervallen per 01-08-2004]

Artikel 6.5.3 [Vervallen per 01-08-2004]

Hoofdstuk 6a. Het onderwijsaanbod educatie

Titel 1. De educatie, verzorgd door instellingen als bedoeld in artikel 1.4a.1

Artikel 6a.1.1. Elektronisch register opleidingen educatie met diploma-erkenning

Artikel 6a.1.2. Beëindiging diploma-erkenning ten aanzien van opleidingen educatie, verzorgd door instellingen als bedoeld in artikel 1.4a.1

Artikel 6a.1.3. Waarschuwing

Artikel 6a.1.4. Beëindiging diploma-erkenning van rechtswege van opleidingen educatie van instellingen, bedoeld in artikel 1.4a.1

Titel 2. Ontneming recht op examinering educatie

Artikel 6a.2.1. Ontneming recht op examinering educatie

Hoofdstuk 7. Het onderwijs

Titel 1. Het onderwijs

Artikel 7.1.1. Taal

Artikel 7.1.2. Opleidingen

Artikel 7.1.3. Kwalificatie en keuzedeel

Artikel 7.1.4. Ondersteuning bij het onderwijs aan zieke studenten

Artikel 7.1.5. Rapportage vorderingen van studenten

Titel 2. Het beroepsonderwijs

§ 1. Reikwijdte

Artikel 7.2.1. Reikwijdte

§ 2. Beroepsopleidingen en kwalificatiestructuur

Artikel 7.2.2. Onderscheid beroepsopleidingen; niveau; leerwegen
Artikel 7.2.3. Certificaten
Artikel 7.2.4. Landelijke kwalificatiestructuur beroepsonderwijs
Artikel 7.2.4a. Studieduur opleidingen
Artikel 7.2.5 [Vervallen per 01-08-2015]
Artikel 7.2.5a. Vaststelling opleidingsdomeinen
Artikel 7.2.6. Beroepsvereisten
Artikel 7.2.7. Inrichting beroepsopleidingen
Artikel 7.2.8. De beroepspraktijkvorming
Artikel 7.2.9. Beschikbaarheid praktijkplaats en totstandkoming praktijkovereenkomst
Artikel 7.2.10 [Vervallen per 01-01-2022]
Artikel 7.2.11 [Vervallen per 01-08-2018]

Titel 3. De educatie

Artikel 7.3.1. Onderscheid opleidingen educatie

Artikel 7.3.2. Nadere omschrijving opleidingssoorten

Artikel 7.3.3. Eindtermen opleidingen educatie

Artikel 7.3.4. Inrichting voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Titel 4. Examens, onderwijsprogramma en studentenstatuut

§ 1. Beroepsopleidingen en opleidingen educatie, met uitzondering van opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en opleidingen Nederlands als tweede taal I en II

Artikel 7.4.1. Reikwijdte
Artikel 7.4.2. Algemene bepaling inzake examens
Artikel 7.4.3. Voorschriften examens opleidingen educatie
Artikel 7.4.3a. Voorschriften examens beroepsopleidingen
Artikel 7.4.4. Kwaliteitsstandaarden
Artikel 7.4.4a. Examinering door andere instellingen of exameninstellingen
Artikel 7.4.5. Instelling, benoeming en samenstelling examencommissie
Artikel 7.4.5a. Taken en bevoegdheden examencommissie
Artikel 7.4.6. Diploma’s
Artikel 7.4.6a. Mbo-verklaring
Artikel 7.4.6b. Vervangend getuigschrift bij naamswijziging [Nog niet in werking]
Artikel 7.4.7. Internationale diplomawaardering
Artikel 7.4.8. Zorgplicht regeling voor onderwijsprogramma en examens; informatie ondersteuningsaanbod; studentenstatuut
Artikel 7.4.9. Zorgplicht regeling exameninstelling

Paragraaf 1a. [Vervallen per 13-06-2008]

Artikel 7.4.9a [Vervallen per 13-06-2008]
Artikel 7.4.9b [Vervallen per 13-06-2008]
Artikel 7.4.9c [Vervallen per 13-06-2008]
Artikel 7.4.9d [Vervallen per 13-06-2008]
Artikel 7.4.9e [Vervallen per 13-06-2008]
Artikel 7.4.9f [Vervallen per 13-06-2008]

Paragraaf 1b. [Vervallen per 13-06-2008]

Artikel 7.4.9g [Vervallen per 13-06-2008]
Artikel 7.4.9h [Vervallen per 13-06-2008]
Artikel 7.4.9i [Vervallen per 13-06-2008]
Artikel 7.4.9j [Vervallen per 13-06-2008]
Artikel 7.4.9k [Vervallen per 13-06-2008]

§ 2. Opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en opleidingen Nederlands als tweede taal I en II

Artikel 7.4.10. Reikwijdte
Artikel 7.4.11. Examens, onderwijsprogramma en studentenstatuut

Paragraaf 3. [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 7.4.12 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 7.4.13 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 7.4.14 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 7.4.15 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 7.4.16 [Vervallen per 01-01-2007]

Titel 5. Rechtsbescherming van studenten, vavo-studenten, extraneï en deelnemers

Paragraaf 1. Toegankelijke faciliteit; klachten

Artikel 7.5.1. Toegankelijke faciliteit
Artikel 7.5.2. Klachten

Paragraaf 2. Commissie van beroep voor de examens; geschillenadviescommissie

Artikel 7.5.3. Commissie van beroep voor de examens
Artikel 7.5.4. Bevoegdheid commissie van beroep voor de examens
Artikel 7.5.5. Voorlopige voorziening; herziening
Artikel 7.5.6. Inlichtingen
Artikel 7.5.7. Bevoegdheid en samenstelling geschillenadviescommissie
Artikel 7.5.8. Beslissing op bezwaren

Paragraaf 3. Beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Artikel 7.5.9. Beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Paragraaf 4. Colleges van beroep bijzonder onderwijs

Artikel 7.5.10. College van beroep bijzonder onderwijs

Titel 6. [Vervallen per 01-08-2004]

Artikel 7.6.1 [Vervallen per 01-08-2004]

Titel 7. Practicumplaatsen voor ho-studenten in opleiding

Artikel 7.7.1. Practicumplaatsen voor ho-studenten in opleiding

Hoofdstuk 8. Aanmelding, inschrijving, mbo-studentenfonds, toelating, bindend studieadvies, vooropleidingseisen, voortijdig schoolverlaten, samenwerking

Titel 0. Aanmelding

Artikel 8.0.1. Aanmelding uiterlijk op 1 april

Artikel 8.0.2. Gegevensverstrekking vavo-studenten die naar verwachting overstappen naar het middelbaar beroepsonderwijs

Artikel 8.0.3. Te verstrekken gegevens bij aanmelding; terugmelding gegevens

Artikel 8.0.4. Intakeactiviteiten en studiekeuzeadvies

Titel 1. Inschrijving, toelating, mbo-studentenfonds en bindend studieadvies

Artikel 8.1.1. Inschrijving

Artikel 8.1.1a. Te verstrekken gegevens bij inschrijving

Artikel 8.1.1b. Toelating entreeopleiding

Artikel 8.1.1c. Recht op toelating basisberoepsopleiding, vakopleiding, middenkaderopleiding en specialistenopleiding

Artikel 8.1.1d. Toelating opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Artikel 8.1.2. Nadere voorschriften toelating

Artikel 8.1.3 [Vervallen per 01-08-2023]

Artikel 8.1.3a. Afspraken met betrekking tot extra ondersteuning

Artikel 8.1.4. Onderwijsbijdragen

Artikel 8.1.5. Mbo-studentenfonds

Artikel 8.1.5a. Voorwaarden voor ondersteuning

Artikel 8.1.5b. Onbillijkheid van overwegende aard

Artikel 8.1.5c. Hoogte van de financiële ondersteuning

Artikel 8.1.5d. Voorziening voor aanvullende ondersteuning

Artikel 8.1.5e. Instellingsregels

Artikel 8.1.5f. Informatieplicht en administratieve vastlegging

Artikel 8.1.5g. Vergoeding in verband met ongebruikte onderwijsbenodigdheden

Artikel 8.1.6. Financiële ondersteuning bijzondere activiteiten door Onze Minister

Artikel 8.1.7. Controle op langdurige afwezigheid

Artikel 8.1.7a. Bindend studieadvies

Artikel 8.1.7b. Ongeschiktheid voor toekomstige beroepsuitoefening

Artikel 8.1.7c. Schorsing

Artikel 8.1.7d. Verwijdering

Artikel 8.1.8. Melding verwijdering niet-leerplichtigen

Artikel 8.1.8a. Melding verzuim niet-leerplichtigen

Titel 2. Vooropleidingseisen

Artikel 8.2.1. Vooropleidingseisen

Artikel 8.2.2. Nadere vooropleidingseisen

Artikel 8.2.2a. Aanvullende eisen

Titel 3. Bestrijden voortijdig schoolverlaten en volgen van jongeren in een kwetsbare positie

Artikel 8.3.1. Voortijdige schoolverlater

Artikel 8.3.2. Bestrijden voortijdig schoolverlaten en volgen van jongeren in een kwetsbare positie door gemeente

Artikel 8.3.3. Informatie over voortijdig schoolverlaten

Artikel 8.3.4. Regionaal programma, regionaal bestuurlijk overleg en regionale maatregelen

Artikel 8.3.5. Afstemmen ondersteuningsaanbod op overleg over ondersteuningsprogramma voortgezet onderwijs

Titel 4. Samenwerking in verband met leer-werktrajecten vmbo, entreeopleiding in het vmbo en geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding

Artikel 8.4.1. Samenwerkingsovereenkomst leer-werktrajecten vmbo

Artikel 8.4.2. Samenwerkingsovereenkomst entreeopleiding in het vmbo

Artikel 8.4.3. Samenwerkingsovereenkomst geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding

Titel 5. Samenwerking in verband met leer-werktrajecten VSO, entreeopleiding in het VSO, geïntegreerde route VSO-basisberoepsopleiding en doorlopende leerroute VSO-mbo

Artikel 8.5.1. Samenwerkingsovereenkomst leer-werktrajecten VSO

Artikel 8.5.2. Samenwerkingsovereenkomst entreeopleiding in het VSO

Artikel 8.5.3. Samenwerkingsovereenkomst geïntegreerde route VSO-basisberoepsopleiding

Artikel 8.5.4. Samenwerkingsovereenkomst doorlopende leerroute VSO-mbo

Titel 5a. Doorlopende leerroute vmbo-mbo

Artikel 8.5a.1. Begripsbepaling

Artikel 8.5a.2. Doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Artikel 8.5a.3. Samenwerkingsovereenkomst instelling en school doorlopende leerroute vmbo-mbo

Artikel 8.5a.4. Melden doorlopende leerroute vmbo-mbo

Artikel 8.5a.5. Inrichting doorlopende leerroute

Artikel 8.5a.6 [Vervallen per 01-08-2023]

Artikel 8.5a.7. Inschrijving bij de instelling

Artikel 8.5a.8. Verantwoordelijkheid van de instelling

Artikel 8.5a.9. Onderwijs- en examenregeling

Artikel 8.5a.10. Studieduur doorlopende leerroute vmbo-mbo

Artikel 8.5a.11. Onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo (BOL)

Artikel 8.5a.12. Onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo (BBL)

Artikel 8.5a.13. Teambevoegdheid

Artikel 8.5a.14. Verwijdering

Artikel 8.5a.15. Overstapoptie

Artikel 8.5a.16. Overdracht bekostiging in het kader van een doorlopende leerroute vmbo-mbo

Artikel 8.5a.17. Artikelen die buiten toepassing blijven voor de doorlopende leerroute vmbo-mbo

Titel 6. Samenwerking tussen uit ’s Rijks kas bekostigde instellingen

Artikel 8.6.1. Samenwerkingscollege

Artikel 8.6.2. Grens aan samenwerking en meldplicht

Artikel 8.6.3. Regeling onderwijsprogramma en examens

Hoofdstuk 8a. Medezeggenschap en de landelijke geschillencommissie medezeggenschap

Titel 1. Algemene bepalingen

Artikel 8a.1.1. Begripsbepalingen

Artikel 8a.1.1a. Overleg met studentenorganisaties [Nog niet in werking]

Artikel 8a.1.2. Studentenraad

Artikel 8a.1.3. Ouderraad

Artikel 8a.1.4. Zorgplicht medezeggenschap; medezeggenschapsstatuut

Artikel 8a.1.5. Bijeenkomst studentenraad, ondernemingsraad en ouderraad

Artikel 8a.1.6. Instemmingsrecht hoofdlijnen jaarlijkse begroting

Titel 2. Bevoegdheden studentenraad en ouderraad

Artikel 8a.2.1. Algemene bevoegdheden

Artikel 8a.2.1a. Onder de aandacht brengen instemmings- of adviesbevoegdheid

Artikel 8a.2.2. Bijzondere bevoegdheden: instemming, advies en hoorplicht

Artikel 8a.2.2a. Advies

Artikel 8a.2.3. Fusie-effectrapportage

Artikel 8a.2.4. Advies- en instemmingsbevoegdheden ouderraad vsg

Titel 3. Reglement studentenraad

Artikel 8a.3.1. Reglement studentenraad

Titel 4. Geschillenregeling en procesbevoegdheid

Artikel 8a.4.1. Landelijke geschillencommissie medezeggenschap

Artikel 8a.4.2. Competentie commissie

Artikel 8a.4.3. Bevoegdheden en procedure commissie

Artikel 8a.4.4. Procesbevoegdheid studentenraad

Artikel 8a.4.5. Geschillenregeling adviesbevoegdheid profielen raad van toezicht

Artikel 8a.4.6. Geschillen instemmingsrecht hoofdlijnen begroting

Titel 5. Afwijkingen

Artikel 8a.5.1. Afwijkingen in verband met eigen aard

Hoofdstuk 9. [Vervallen per 01-01-2022]

Titel 1. [Vervallen per 01-01-2022]

§ 1. [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 9.1.1 [Vervallen per 01-01-2022]
Artikel 9.1.2 [Vervallen per 01-01-2022]
Artikel 9.1.3 [Vervallen per 01-01-2022]

§ 2. [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 9.1.4 [Vervallen per 01-01-2022]
Artikel 9.1.4a [Vervallen per 01-01-2022]
Artikel 9.1.5 [Vervallen per 01-01-2022]
Artikel 9.1.6 [Vervallen per 01-08-2008]
Artikel 9.1.7 [Vervallen per 01-01-2022]
Artikel 9.1.8 [Vervallen per 01-01-2022]

Titel 2. [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 9.2.1 [Vervallen per 01-01-2022]

Hoofdstuk 10. Beroep bij de bestuursrechter

Artikel 10.1 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 10.2. Intreden gevolgen van toekennen van rechten na sprongberoep

Hoofdstuk 11. Sancties

Paragraaf 1. Inhouden en opschorten bekostiging; strafbepaling

Artikel 11.1. Inhouding bekostiging

Artikel 11.2. Bestuurlijke boete niet-gerechtigd aanduiden beroepsopleiding

Paragraaf 2. [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 11.3 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 11.4 [Vervallen per 01-01-2009]

Hoofdstuk 11a. Experimenten

Artikel 11a.1. Ruimte voor innovatie

Hoofdstuk 12. Overgangs-, invoerings- en slotbepalingen

Titel 1. Overgangsbepalingen experiment leergang vm2

Artikel 12.1.1. Duur van experiment leergang vm2

Titel 1a. Overgangsrecht wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo) (Stb. 2020, 233)

Artikel 12.1a.1. Overgangsrecht afschaffing rekentoets eindexamen vavo

Titel 1b. Overgangsrecht rijksbijdrage 2025

Artikel 12.1b.1. Overgangsbepaling bij te late indiening bekostigingsgegevens voor de rijksbijdrage 2025 [Nog niet in werking]

Titel 2. Voorzieningen voor onbepaalde tijd

Artikel 12.2.1. Diploma’s en certificaten

Artikel 12.2.2. Handhaving voorschriften personeel

Artikel 12.2.3. Voorziening vakinstelling met vo-school

Artikel 12.2.4. Omzetting aoc naar verticale scholengemeenschap

Artikel 12.2.5 [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 12.2.6 [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 12.2.7. Garantieregeling onderwijsbevoegdheden

Artikel 12.2.8 [Vervallen per 01-08-2006]

Artikel 12.2.9. Gevolgen invoering voor personeel

Artikel 12.2.10 [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 12.2.11 [Vervallen per 06-10-1999]

Titel 3. Invoering van de wet

Artikel 12.3.1 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 12.3.2 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 12.3.3 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 12.3.4 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 12.3.5 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 12.3.6 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 12.3.7 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 12.3.8. Voortzetting bekostiging beroepsopleidingen Instituten voor doven

Artikel 12.3.9 [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 12.3.10 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 12.3.11 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 12.3.12 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 12.3.13 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 12.3.14 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 12.3.15 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 12.3.16 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 12.3.17 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 12.3.18 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 12.3.19 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 12.3.20 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 12.3.21 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 12.3.22 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 12.3.23 [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 12.3.24 [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 12.3.25 [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 12.3.26 [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 12.3.27 [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 12.3.28 [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 12.3.29 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 12.3.30 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 12.3.31 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 12.3.32 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 12.3.33 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 12.3.34 [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 12.3.35 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 12.3.36 [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 12.3.37 [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 12.3.38 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 12.3.39 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 12.3.40 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 12.3.41 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 12.3.42 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 12.3.43 [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 12.3.44 [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 12.3.45 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 12.3.46 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 12.3.47 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 12.3.48 [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 12.3.49. Afschaffing adviesverplichtingen

Titel 4. Bepalingen met betrekking tot passend onderwijs

Artikel 12.4.1. Tijdelijke verstrekking middelen aan instellingen

Titel 4a. Beroepsopleidingen oude stijl

Artikel 12.4a.1. Beëindiging inschrijvingen beroepsopleidingen oude stijl

Artikel 12.4a.2 [Vervallen per 01-08-2014]

Titel 4b. Invoering van de Wet aanscherping eisen examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs

Artikel 12.4b.1. Overgangsbepaling leden examencommissie

Titel 5. Evaluatie, inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 12.5.1. Evaluatie

Artikel 12.5.1a. Evaluatie in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer

Artikel 12.5.1b. Evaluatiebepaling in verband met de Wet versterken positie mbo-studenten

Artikel 12.5.1b*. Evaluatie in verband met wet inzake verbetering rechtsbescherming mbo-studenten

Artikel 12.5.2. Inwerkingtreding

Artikel 12.5.3. Citeertitel