Home

Oorlogswet voor Nederland

Geldig vanaf 17 februari 1999
Geldig vanaf 17 februari 1999

Oorlogswet voor Nederland

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 17-02-1999]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de totstandkoming van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden en met de artikelen 11, 81 en 89 van de Grondwet wenselijk is de Oorlogswet voor Nederland opnieuw vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

Onverminderd de artikelen 7, eerste lid, en 8, eerste lid, van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden kunnen, ingeval buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk maken, bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister-President, de artikelen 9 tot en met 14 gezamenlijk of afzonderlijk in werking worden gesteld.

2.

Wanneer het in het eerste lid bedoelde besluit is genomen, wordt onverwijld een voorstel van wet aan de Tweede Kamer gezonden omtrent het voortduren van de werking van de bij het in het eerste lid bedoelde besluit in werking gestelde bepalingen.

3.

Wordt het voorstel van wet door de Staten-Generaal verworpen, dan worden bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister-President, de bepalingen die ingevolge het eerste lid in werking zijn gesteld, onverwijld buiten werking gesteld.

4.

Bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister-President, kunnen bepalingen die ingevolge het eerste lid in werking zijn gesteld, buiten werking worden gesteld, zodra de omstandigheden dit naar Ons oordeel toelaten.

5.

Het besluit, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, wordt op de daarin te bepalen wijze bekendgemaakt. Het treedt in werking terstond na de bekendmaking.

6.

Het besluit, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, wordt in ieder geval geplaatst in het Staatsblad.

Artikel 2

Zo spoedig mogelijk na het moment waarop bepalingen uit hoofdstuk II buiten werking zijn gesteld, dan wel het moment waarop de werking van deze bepalingen van rechtswege is geëindigd, wordt van Onzentwege aan de beide Kamers der Staten-Generaal mededeling gedaan van hetgeen is verricht ingevolge de bevoegdheden die in die bepalingen zijn gegeven.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Hoofdstuk II. Buitengewone bevoegdheden

Artikel 9 [Nog niet in werking]

Artikel 10 [Nog niet in werking]

Artikel 11 [Nog niet in werking]

Artikel 12 [Nog niet in werking]

Artikel 13 [Nog niet in werking]

Artikel 14 [Nog niet in werking]

Artikel 15 [Nog niet in werking]

Artikel 16 [Nog niet in werking]

Artikel 17 [Nog niet in werking]

Artikel 18 [Nog niet in werking]

Artikel 19 [Nog niet in werking]

Artikel 20 [Nog niet in werking]

Artikel 21 [Nog niet in werking]

Artikel 22 [Nog niet in werking]

Artikel 23 [Nog niet in werking]

Artikel 24 [Nog niet in werking]

Artikel 25 [Nog niet in werking]

Artikel 26 [Nog niet in werking]

Artikel 27 [Nog niet in werking]

Artikel 28 [Nog niet in werking]

Artikel 29 [Nog niet in werking]

Artikel 30 [Nog niet in werking]

Artikel 31 [Nog niet in werking]

Artikel 32 [Nog niet in werking]

Artikel 33 [Nog niet in werking]

Artikel 34 [Nog niet in werking]

Artikel 35 [Nog niet in werking]

Artikel 36 [Nog niet in werking]

Artikel 37 [Nog niet in werking]

Artikel 38 [Nog niet in werking]

Artikel 39 [Nog niet in werking]

Artikel 40 [Nog niet in werking]

Artikel 41 [Nog niet in werking]

Artikel 42 [Nog niet in werking]

Artikel 43 [Nog niet in werking]

Artikel 44 [Nog niet in werking]

Artikel 45 [Nog niet in werking]

Artikel 46 [Nog niet in werking]

Artikel 47 [Nog niet in werking]

Artikel 48 [Nog niet in werking]

Artikel 49 [Nog niet in werking]

Artikel 50 [Nog niet in werking]

Artikel 51 [Nog niet in werking]

Artikel 52 [Nog niet in werking]

Artikel 53 [Nog niet in werking]

Hoofdstuk III. Schadeloosstelling

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Hoofdstuk IV. Dwang- en strafbepalingen

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Hoofdstuk V. Slotbepalingen

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70