Home

Besluit functionele zelfstandigheid

Geldig van 27 maart 2015 tot 1 juli 2024
Geldig van 27 maart 2015 tot 1 juli 2024

Besluit functionele zelfstandigheid

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 27-03-2015 tot 01-07-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 mei 1997, CSZ/BenO-977333;

Gelet op artikel 39 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Gezien de adviezen van de Raad voor de beroepen in de individuele gezondheidszorg (adviezen van 14 juni 1995 en van 4 oktober 1996);

De Raad van State gehoord (advies van 23 juli 1997, no. W13.97.0294);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23-10-1997, CSZ/BO 9716742;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

  2. ambulanceverpleegkundige: een verpleegkundige als bedoeld in artikel 3a, eerste lid.

Artikel 2

Onverminderd artikel 33 van de wet, wordt tot het gebied van deskundigheid van de verpleegkundige gerekend het zonder toezicht door en tussenkomst van de opdrachtgever:

  1. geven van een subcutane, intramusculaire of intraveneuze injectie;

  2. verrichten van een catheterisatie van de blaas bij volwassenen alsmede het inbrengen van een maagsonde of een infuus;

  3. verrichten van een venapunctie en van een hielprik bij neonaten.

Artikel 3

Onverminderd artikel 2, worden tot het gebied van deskundigheid van de ambulanceverpleegkundige gerekend het zonder toezicht door en tussenkomst van de opdrachtgever:

  1. toepassen van electieve cardioversie;

  2. toepassen van defibrillatie;

  3. in- of extuberen van de luchtpijp met een orale of nasale tube;

  4. toepassen van drainagepunctie bij een spanningspneumothorax;

  5. verrichten van een coniotomie.

Artikel 3a

Artikel 3b

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6