Home

Wet overige OCW-subsidies

Geldig vanaf 1 januari 2019
Geldig vanaf 1 januari 2019

Wet overige OCW-subsidies

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2019]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de totstandkoming van de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht het noodzakelijk maakt een wettelijk kader te scheppen voor de verstrekking van subsidies op de beleidsterreinen van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, voorzover een dergelijk kader ontbreekt;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Subsidies

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder Onze Minister verstaan: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of Onze Minister die belast is met de zorg voor een of meer onderdelen van het beleid, genoemd in artikel 2, eerste lid.

Artikel 2. Subsidiebevoegdheid

1.

Onze Minister kan subsidie verstrekken voor activiteiten die passen in het beleid inzake:

  1. het onderwijs,

  2. het onderzoek,

  3. de cultuur,

  4. de emancipatie.

2.

Bij de subsidieverstrekking aan onderwijsinstellingen wordt geen onderscheid gemaakt tussen openbaar en bijzonder onderwijs en wordt voorzien in een behandeling van die instellingen naar dezelfde maatstaf.

Artikel 3. Aanvullende werking

Artikel 4. Grondslag subsidieverstrekking; nadere voorschriften

Artikel 5. Subsidieplafond

Artikel 6 [Vervallen per 11-02-2011]

Artikel 7 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 8 [Vervallen per 11-02-2011]

Artikel 9. Intrekking wegens strijd met verdragen

Artikel 10. Toezichthouders

Artikel 11 [Vervallen per 11-02-2011]

Artikel 12 [Vervallen per 11-02-2011]

Artikel 13 [Vervallen per 11-02-2011]

Artikel 14 [Vervallen per 11-02-2011]

Artikel 15 [Vervallen per 11-05-2001]

Artikel 16 [Vervallen per 11-02-2011]

Artikel 17 [Vervallen per 11-02-2011]

Artikel 18 [Vervallen per 11-02-2011]

Artikel 19 [Vervallen per 11-02-2011]

§ 2. Onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap

Artikel 19a. Onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap

Artikel 20 [Vervallen per 11-05-2001]

§ 3. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 21. Overgangsbepaling

Artikel 22. Inwerkingtreding

Artikel 23. Citeertitel