Home

Wet studiefinanciering 2000

Geldig van 1 september 2009 tot 1 oktober 2009
Geldig van 1 september 2009 tot 1 oktober 2009

Wet studiefinanciering 2000

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-09-2009 tot 01-10-2009]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op de studiefinanciering te wijzigen als uitvloeisel van het regeerakkoord 1998 en van de nota «Flexibele studiefinanciering; een stelsel dat past»; dat het voorts wenselijk is de leesbaarheid van de Wet op de studiefinanciering te vergroten; dat het in verband met het grote aantal wijzigingen wenselijk is de Wet op de studiefinanciering in te trekken en te vervangen door een nieuwe wet;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

afsluitend examen:

 1. voor wat betreft hoofdstuk 4 het examen, bedoeld in artikel 7.4.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, alsmede het daarmee overeenkomende examen van een opleiding buiten Nederland als bedoeld in artikel 2.13a,

 2. voor wat betreft de hoofdstukken 5 en 10 het examen, bedoeld in artikel 7.10a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, alsmede het daarmee overeenkomende examen van een opleiding buiten Nederland als bedoeld in artikel 2.14,

bacheloropleiding: opleiding als bedoeld in artikel 7.3a, eerste lid, onderdeel a, of tweede lid, onderdeel a, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, die is geaccrediteerd als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel s, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, of die de toets nieuwe opleiding, bedoeld in artikel 1.1, onderdeel t, van die wet, met positief gevolg heeft ondergaan,

belastbaar minimumloon: bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen bedrag, afgeleid van het totaal van het minimumloon en de minimumvakantiebijslag voor een 23-jarige op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag,

beroepsonderwijs: opleiding als bedoeld in artikel 7.2.7, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en als bedoeld in artikel 2.13a,

collegegeldkrediet: lening voor betaling van het collegegeld in het hoger onderwijs,

debiteur: degene die zich krachtens artikel 6.2 heeft verplicht tot terugbetaling,

deelnemer: degene die beroepsonderwijs volgt,

hoger beroepsonderwijs: hoger beroepsonderwijs in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek,

hoger onderwijs: wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs als bedoeld in paragraaf 2.3 en in artikel 2.14,

IB-Groep: Informatie Beheer Groep, genoemd in de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank,

lening: rentedragende lening die niet kan worden omgezet in een gift, onverminderd omzetting, bedoeld in artikel 10.8,

masteropleiding: opleiding als bedoeld in artikel 7.3a, eerste lid, onderdeel b, of tweede lid, onderdeel b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, die is geaccrediteerd als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel s, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, of die de toets nieuwe opleiding, bedoeld in artikel 1.1, onderdeel t, van die wet, met positief gevolg heeft ondergaan,

onderwijsnummer: door de IB-Groep uitgegeven persoonsgebonden nummer, toegekend aan een persoon aan wie niet van overheidswege een burgerservicenummer is verstrekt,

Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

opleiding niveau 1 of 2:

 1. assistentopleiding en basisberoepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

 2. andere opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel f, van die wet, waarvan bij ministeriële regeling is aangegeven dat deze voor de toepassing van deze wet wordt aangemerkt als een opleiding niveau 1 of 2, en

 3. opleiding buiten Nederland als bedoeld in artikel 2.13a en waarvan de IB-Groep heeft vastgesteld dat deze wordt aangemerkt als een opleiding niveau 1 of 2,

opleiding niveau 3 of 4:

 1. vakopleiding, middenkaderopleiding en specialistenopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen c, d en e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

 2. andere opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel f, van die wet, waarvan bij ministeriële regeling is aangegeven dat deze voor de toepassing van deze wet wordt aangemerkt als een opleiding niveau 3 of 4, en

 3. opleiding buiten Nederland als bedoeld in artikel 2.13a en waarvan de IB-Groep heeft vastgesteld dat deze wordt aangemerkt als een opleiding niveau 3 of 4,

ouder: natuurlijke ouder of adoptiefouder in de zin van de artikelen 197 tot en met 232 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek,

partner: partner als bedoeld in artikel 3 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen,

peiljaar: tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarin het studiefinancieringstijdvak aanvangt, dan wel het tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de draagkracht in de zin van hoofdstuk 6 wordt vastgesteld,

prestatiebeurs: rentedragende lening die onder voorwaarden kan worden omgezet in een gift, waarbij de rente teniet gaat, niet zijnde de rentedragende lening die niet kan worden omgezet in een gift,

reisvoorziening: voorziening als bedoeld in artikel 3.7 en paragraaf 3.7,

specialistenopleiding: specialistenopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

student: degene die hoger onderwijs volgt, niet zijnde een extraneus,

studerende: deelnemer of student,

studiefinanciering: door de IB-Groep verstrekte toekenning in verband met het volgen van een opleiding in het beroepsonderwijs of in het hoger onderwijs waarop uitsluitend op grond van deze wet aanspraak bestaat,

studiefinancieringstijdvak: kalenderjaar of een gedeelte daarvan waarop de toekenning van studiefinanciering betrekking heeft, met dien verstande dat deze periode ten minste 1 kalendermaand is,

studiejaar:

 1. 1°.

  in het hoger onderwijs: tijdvak dat aanvangt op 1 september van enig kalenderjaar en eindigt op 31 augustus daaropvolgend,

 2. 2°.

  in het beroepsonderwijs: tijdvak dat aanvangt op 1 augustus van enig kalenderjaar en eindigt op 31 juli daaropvolgend,

studiepunt: eenheid waarin de studielast, bedoeld in artikel 7.4, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, wordt uitgedrukt,

thuiswonende studerende: studerende die woont op het adres van zijn ouders of van een van hen,

toetsingsinkomen: inkomen als bedoeld in artikel 8, eerste en tweede lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, met dien verstande dat, behoudens bij de toepassing van de artikelen 3.4 en 3.17, voor berekeningsjaar wordt gelezen: peiljaar,

uitwonende studerende: studerende die niet een thuiswonende studerende is,

veronderstelde ouderlijke bijdrage: bedrag dat verondersteld wordt door de ouders bijgedragen te worden waarmee de aanvullende beurs van de studerende wordt verminderd,

voltijdse opleiding: opleiding in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, met uitzondering van deeltijds onderwijs,

vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet 2000,

WEB: Wet educatie en beroepsonderwijs,

wetenschappelijk onderwijs: wetenschappelijk onderwijs in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek,

WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

2.

Onder voltijdse opleiding wordt mede verstaan een duale opleiding in de zin van de WHW.

Artikel 1.2. Peildatum

Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze wet is bepalend de toestand op de eerste dag van de maand, tenzij anders is bepaald.

Artikel 1.3. Voorwaarden omtrent aanvraag

Artikel 1.4 [Vervallen per 01-09-2005]

Artikel 1.5. Woonplaats

Artikel 1.6 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1.7. Gebruik burgerservicenummer of onderwijsnummer

Artikel 1.8. AWIR van toepassing

Hoofdstuk 2. Werkingssfeer

Paragraaf 2.1. Algemeen

Artikel 2.1. Reikwijdte en voorwaarden studiefinanciering

Artikel 2.2. Nationaliteit

Artikel 2.3. Leeftijd

Paragraaf 2.2. Beroepsonderwijs

Artikel 2.4. Beroepsonderwijs in Nederland

Artikel 2.5. Aanspraak

Artikel 2.6 [Vervallen per 30-04-2008]

Artikel 2.7. Aanspraak bij einde studie beroepsonderwijs

Artikel 2.7a. Geen aanspraak meer

Paragraaf 2.3. Hoger onderwijs

Artikel 2.8. Voltijdse opleidingen hoger onderwijs aan bekostigde instellingen

Artikel 2.9. Voltijdse opleidingen hoger onderwijs aan aangewezen instellingen

Artikel 2.10. Bekostigde voltijdse kerkelijke opleidingen hoger onderwijs

Artikel 2.11. Bij amvb aangewezen hoger onderwijs

Artikel 2.12 [Vervallen per 01-09-2007]

Artikel 2.13. Geen aanspraak of geen aanspraak meer

Paragraaf 2.4. Overige bepalingen

Artikel 2.13a. Buitenlandse opleidingen beroepsonderwijs

Artikel 2.14. Buitenlandse opleidingen hoger onderwijs

Artikel 2.15. Geen aanspraak studiefinanciering als deelnemer bij samenloop beroepsonderwijs en hoger onderwijs

Artikel 2.15a. Geen aanspraak op gift bij samenloop

Artikel 2.16. Geen aanspraak beroepsonderwijs na eerdere aanspraak

Artikel 2.17. Rechtens ontnomen vrijheid

Hoofdstuk 3. Studiefinanciering

Paragraaf 3.1. Samenstelling studiefinanciering

Artikel 3.1. Studiefinanciering

Artikel 3.2. Samenstelling maandbudget deelnemer

Artikel 3.3. Samenstelling maandbudget student

Artikel 3.4. Toeslag partner

Artikel 3.5. Toeslag één-oudergezin

Paragraaf 3.2. Bijdrage overheid

Artikel 3.6. Basisbeurs

Artikel 3.7. Vorm toekenning reisvoorziening

Paragraaf 3.3. Bijdrage ouders

Artikel 3.8. Aanvullende beurs

Artikel 3.9. Berekeningsgrondslag veronderstelde ouderlijke bijdrage

Artikel 3.10. Peiljaarverlegging bij terugval in inkomen

Artikel 3.11. Nog niet vastgesteld of nog niet bekend inkomen

Artikel 3.12. Alleenstaande-ouderkorting

Artikel 3.13. Veronderstelde ouderlijke bijdrage

Artikel 3.14. Weigerachtige of onvindbare ouders

Paragraaf 3.4. Bijdrage studerende

Artikel 3.15. Basislening

Artikel 3.16. Aanvullende lening

Artikel 3.16a. Collegegeldkrediet

Artikel 3.17. Vordering wegens eigen inkomsten studerende

Paragraaf 3.5. Normbedragen

Artikel 3.18. Overzicht normbedragen

Paragraaf 3.6. Toekenning

Artikel 3.19. Toekenning studiefinanciering

Artikel 3.20. Gedeeltelijke toekenning

Artikel 3.21. Toekenningsperiode

Artikel 3.22 [Vervallen per 01-01-2006]

Paragraaf 3.7. Toekenning reisvoorziening

Artikel 3.23. Regels toekenning reisvoorziening als kaart

Artikel 3.24. Rechtspersoon die de kaart verstrekt

Artikel 3.25. Opleiding buiten Nederland: geen kaart maar geld

Artikel 3.26. Periode van geldigheid; omvang van rechten

Artikel 3.27. Tijdige inleverplicht

Artikel 3.28. Duplicaten van de kaart

Artikel 3.29. Vergoeding bij geen kaart of duplicaat

Artikel 3.30. Nadere regels voor reizen van en naar Waddeneilanden

Hoofdstuk 4. Beroepsonderwijs

Afdeling 4.1. Beroepsonderwijs in Nederland

Paragraaf 4.1.1. Studiefinanciering in de vorm van gift of lening

Artikel 4.1. Reikwijdte
Artikel 4.2. Vorm waarin studiefinanciering wordt verstrekt
Artikel 4.3. Langdurige afwezigheid in het beroepsonderwijs
Artikel 4.4. Weer aanwezig binnen 8 weken
Artikel 4.5. Langdurige afwezigheid in het niet bekostigd beroepsonderwijs

Paragraaf 4.1.2. Studiefinanciering in de vorm van prestatiebeurs

Artikel 4.6. Reikwijdte
Artikel 4.7. Vorm waarin studiefinanciering wordt verstrekt
Artikel 4.8. Vorm waarin reisvoorziening wordt verstrekt
Artikel 4.9. Diplomatermijn beroepsonderwijs
Artikel 4.10. Omzetting in gift bij afstuderen binnen diplomatermijn
Artikel 4.11. Stoppen voor 1 februari
Artikel 4.12. Eenmalige verlenging duur prestatiebeurs
Artikel 4.13. Arbeidsongeschiktheid
Artikel 4.14. Bijzondere omstandigheden
Artikel 4.15. Tenietgaan rente

Afdeling 4.2. Beroepsonderwijs buiten Nederland

Paragraaf 4.2.1. Algemeen

Artikel 4.16. Reikwijdte beroepsonderwijs buiten Nederland

Paragraaf 4.2.2. Opleiding niveau 1 of 2 buiten Nederland

Artikel 4.17. Reikwijdte
Artikel 4.18. Studiefinanciering
Artikel 4.19. Studievoortgang

Paragraaf 4.2.3. Opleiding niveau 3 of 4 buiten Nederland

Artikel 4.20. Reikwijdte
Artikel 4.21. Studiefinanciering
Artikel 4.22. Berichtenstroom tussen deelnemer en IB-Groep

Paragraaf 4.2.4. Afwijkingsmogelijkheid afdeling 4.2

Artikel 4.23. Afwijkingsmogelijkheid afdeling 4.2

Hoofdstuk 5. Hoger onderwijs; prestatiebeurs

Paragraaf 5.1. Algemeen

Artikel 5.1. Reikwijdte hoger onderwijs

Artikel 5.2. Vorm en duur studiefinanciering

Artikel 5.3. Vorm waarin reisvoorziening wordt verstrekt

Artikel 5.4 [Vervallen per 01-09-2007]

Artikel 5.5. Diplomatermijn hoger onderwijs

Artikel 5.6. Prestatiebeurs meer dan 4 jaren

Paragraaf 5.2. Omzetting bij afsluitend examen

Artikel 5.7. Omzetting in gift bij afstuderen binnen diplomatermijn hoger onderwijs

Artikel 5.8. Omzetting in gift bij opleiding van minder dan 4 jaren

Paragraaf 5.3. Omzettingsprocedure

Artikel 5.9. Berichtenstroom tussen instelling, IB-Groep en student

Paragraaf 5.4. Omzettingsprocedure bij stoppen voor 1 februari of 1 september in eerste studiejaar

Artikel 5.10. Stoppen voor 1 februari

Artikel 5.11. Stoppen voor 1 september

Paragraaf 5.5. [Vervallen per 01-09-2004]

Artikel 5.12 [Vervallen per 01-09-2004]

Artikel 5.13 [Vervallen per 01-09-2004]

Paragraaf 5.6. [Vervallen per 01-09-2004]

Artikel 5.14 [Vervallen per 01-09-2004]

Paragraaf 5.7. Omzetting bij bijzondere omstandigheden

Artikel 5.15. Arbeidsongeschiktheid

Artikel 5.16. Bijzondere omstandigheden

Paragraaf 5.8. Tenietgaan rente

Artikel 5.17. Tenietgaan rente

Hoofdstuk 6. Opbouw en terugbetaling studieschuld

Artikel 6.1. Lening

Artikel 6.2. Verplichting debiteur terugbetaling studieschuld

Artikel 6.3. Vaststelling rentepercentage

Artikel 6.4. Renteberekening

Artikel 6.5. Terugbetalingsperiode

Artikel 6.6. Aanloopfase

Artikel 6.7. Aflosfase

Artikel 6.8. Achterstallige schuld

Artikel 6.9. Vaststelling en betaling terugbetalingstermijnen

Artikel 6.10. Vaststelling draagkracht debiteur

Artikel 6.11. Draagkracht debiteur uit inkomen op jaarbasis

Artikel 6.12. Terugval in inkomen

Artikel 6.13. Andere aanpassing van draagkracht debiteur

Artikel 6.14. Draagkracht partner van debiteur

Artikel 6.15. Op aanvraag draagkracht partner niet meetellen

Artikel 6.16. Partner van debiteur ook debiteur

Artikel 6.17. Wijziging maandelijkse termijn

Artikel 6.18. Garantiebepalingen

Artikel 6.19. Omzetting van niet meer verrekenbare schulden in lening

Hoofdstuk 7. Herziening

Artikel 7.1. Herziening door IB-Groep

Artikel 7.2. Herziening door verstrekker van de kaart

Artikel 7.3. Bezwaarschriftprocedure

Artikel 7.4. Verrekening teveel toegekende en uitbetaalde studiefinanciering

Hoofdstuk 8. Uitbetaling, verrekening en invordering

Artikel 8.1. Uitbetaling en verrekening

Artikel 8.2. Onderwijsbijdrage

Artikel 8.3. Invordering en dwangbevel

Hoofdstuk 9. Toezicht en sancties

Paragraaf 9.1. Toezicht

Artikel 9.1. Toezicht door onderwijsinspectie

Paragraaf 9.2. Verstrekken van inlichtingen

Artikel 9.2. Verstrekken van inlichtingen door personen

Artikel 9.3. Verschoningsrecht studentendecaan

Artikel 9.4. Verstrekken van inlichtingen door de rechtspersoon, bedoeld in artikel 3.24

Artikel 9.5. Verstrekken van inlichtingen door instellingen

Artikel 9.6. Verstrekken van inlichtingen door organen met een publiekrechtelijke taak

Artikel 9.6a [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 9.6b. Gegevensuitwisseling met landen binnen de Europese Economische Ruimte

Artikel 9.6c. Gegevensuitwisseling met landen buiten de Europese Economische Ruimte

Paragraaf 9.3. Administratieve sanctie

Artikel 9.7. Niet verstrekken van inlichtingen over studievoortgang

Artikel 9.8. Niet verstrekken van inlichtingen over langdurige afwezigheid van deelnemers

Artikel 9.9 [Vervallen per 30-04-2008]

Paragraaf 9.4. Strafbepalingen

Artikel 9.10. Niet verstrekken van inlichtingen

Artikel 9.11. Overtreding van een bepaling krachtens deze wet

Artikel 9.12. Overtreding

Hoofdstuk 10. Hoger onderwijs; tempobeurs

Artikel 10.1. Tempobeurs

Artikel 10.2. Reikwijdte; hoofdstuk uitsluitend van toepassing op cohorten 1991–1996

Artikel 10.3. Vorm waarin studiefinanciering wordt verstrekt

Artikel 10.4. Afwijking van de artikelen 2.13 (voorheen artikel 9, zevende lid) en 2.16 (voorheen artikel 9, tiende lid); geen aanspraak of geen aanspraak meer

Artikel 10.5. Duur van de tempobeurs (voorheen artikel 17a, tweede, derde, vierde en achtste lid)

Artikel 10.6. Toelage na korting wegens gebrek aan studievoortgang uitsluitend lening (voorheen artikel 17b)

Artikel 10.7. Voorwaardelijke toekenning studiefinanciering en latere vaststelling onvoorwaardelijke vorm (voorheen artikel 31a)

Artikel 10.8. Omzetting van integrale lening in gemengde toelage (voorheen artikel 31b)

Hoofdstuk 10A. [Vervallen per 30-12-2005]

Paragraaf 10a.1. [Vervallen per 30-12-2005]

Artikel 10a.1 [Vervallen per 30-12-2005]

Paragraaf 10a.2. [Vervallen per 30-12-2005]

Artikel 10a.2 [Vervallen per 30-12-2005]

Paragraaf 10a.3. [Vervallen per 30-12-2005]

Artikel 10a.3 [Vervallen per 30-12-2005]

Artikel 10a.4 [Vervallen per 30-12-2005]

Paragraaf 10a.4. [Vervallen per 30-12-2005]

Artikel 10a.5 [Vervallen per 30-12-2005]

Hoofdstuk 11. Overige bepalingen

Artikel 11.1. Aanpassing van bedragen

Artikel 11.2. Titel 4.2 Awb niet van toepassing

Artikel 11.3. Vervreemding, verpanding, belening en beslag

Artikel 11.4 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 11.5. Hardheidsclausule

Artikel 11.6 [Vervallen per 19-04-2001]

Artikel 11.7 [Vervallen per 19-04-2001]

Hoofdstuk 12. Overgangsbepalingen

Artikel 12.1. Afwijking van artikel 1.1

Artikel 12.1a. Afwijking van artikel 1.5

Artikel 12.1aa. Afwijking van artikel 2.3

Artikel 12.1b. Afwijking van de artikelen 2.8 en 2.9

Artikel 12.1ba. Aanspraken op grond van de artikelen 2.12 en 5.4 en afwijking van artikel 2.14

Artikel 12.1c. Afwijking van artikel 2.14

Artikel 12.1ca. Afwijking van artikel 2.17

Artikel 12.1d. Overgangsbepalingen met betrekking tot artikel 3.9 en 3.10 in verband met nieuwe berekeningssystematiek veronderstelde ouderlijke bijdrage

Artikel 12.2. Afwijking van artikel 3.18 voor het jaar 2006 vanwege nieuw zorgverzekeringsstelsel

Artikel 12.3. Afwijking van artikel 3.21 in het studiejaar 2007–2008

Artikel 12.4 [Vervallen per 13-02-2004]

Artikel 12.5 [Vervallen per 13-02-2004]

Artikel 12.6 [Vervallen per 13-02-2004]

Artikel 12.7 [Vervallen per 13-02-2004]

Artikel 12.8 [Vervallen per 22-10-2008]

Artikel 12.9 [Vervallen per 13-02-2004]

Artikel 12.10. Afwijking van artikel 5.6

Artikel 12.10a. Afwijking van artikel 6.3 [Nog niet in werking]

Artikel 12.11. Afwijking in verband met de Aanpassingswet AWIR

Artikel 12.12. Afwijking in verband met de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht

Artikel 12.13. Aanspraken en verplichtingen op grond van de Wet op de studiefinanciering

Artikel 12.14 [Vervallen per 22-10-2008]

Hoofdstuk 13. Wijzigingen in andere wetten

Artikel 13.1. Algemene bijstandswet

Artikel 13.2. Algemene Kinderbijslagwet

Artikel 13.3. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht

Artikel 13.4. Experimentenwet onderwijs

Artikel 13.5. Faillissementswet

Artikel 13.6. Les- en cursusgeldwet

Artikel 13.7. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Artikel 13.8. Wet educatie en beroepsonderwijs

Artikel 13.9. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Artikel 13.10. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Artikel 13.11. Wet inschakeling werkzoekenden

Artikel 13.12. Wet op de inkomstenbelasting 1964

Artikel 13.13. Wet op de studiefinanciering

Artikel 13.14. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Artikel 13.15. Wet op het voortgezet onderwijs

Artikel 13.16. Wet tegemoetkoming studiekosten

Artikel 13.17. Wet van 28 maart 1996, Stb. 227

Artikel 13.18. Wet van 2 april 1998, Stb. 216

Artikel 13.19. Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank

Artikel 13.20. Ziekenfondswet

Hoofdstuk 14. Slotbepalingen

Artikel 14.1. Intrekking Wet op de studiefinanciering

Artikel 14.2. Inwerkingtreding

Artikel 14.3. Citeertitel