Home

Vreemdelingenwet 2000

Geldig van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2023
Geldig van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2023

Vreemdelingenwet 2000

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-10-2022 tot 01-10-2023]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de bestaande wetgeving betreffende de toelating en uitzetting van vreemdelingen, het toezicht op vreemdelingen die in Nederland verblijf houden, en de grensbewaking, te herzien en daartoe een nieuwe Vreemdelingenwet vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Afdeling 1. Definities

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • aanvullend document: document waarin de aanvullende informatie is opgenomen, bedoeld in artikel 6, eerste lid, tweede alinea van de Richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven (PbEU 2011, L343);

 • ambtenaren belast met de grensbewaking: de ambtenaren, bedoeld in artikel 46;

 • ambtenaren belast met het toezicht op referenten: de ambtenaren, bedoeld in artikel 47a;

 • ambtenaren belast met het toezicht op vreemdelingen: de ambtenaren, bedoeld in artikel 47;

 • asiel: het verblijf van de vreemdeling in Nederland op de gronden, bedoeld in de artikelen 29 en 34;

 • buitengrenzen: de Nederlandse zeegrenzen, alsmede lucht- of zeehavens waar grenscontrole op personen wordt uitgeoefend;

 • Dublinverordening: de verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (PbEU 2013, L 180);

 • erkende referent: de referent die krachtens artikel 2c als zodanig is erkend;

 • Europese verordeningen die betrekking hebben op biometrische gegevens:

  1. Verordening (EU) nr. 603/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de instelling van „Eurodac» voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend en betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011 tot oprichting van een Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT- systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (PBEU L 180/1);

  2. Verordening (EG) 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende het visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van gegevens op het gebied van visa voor kort verblijf (PbEU L218);

  3. Verordening (EG) 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Pb EU L 243);

  4. Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen (PbEU L157);

 • gecombineerde vergunning: verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14, verleend door Onze Minister onder de beperking «arbeid in loondienst», «lerend werken» of «seizoenarbeid», tevens zijnde vergunning voor het verrichten van werkzaamheden bij een specifieke werkgever, met het aanvullend document;

 • gemeenschapsonderdanen:

  1. 1°.

   onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie die op grond van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie gerechtigd zijn een andere lidstaat binnen te komen en er te verblijven;

  2. 2°.

   familieleden van de onder 1° genoemden die de nationaliteit van een derde staat bezitten en die uit hoofde van een ter toepassing van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie genomen besluit gerechtigd zijn een lidstaat binnen te komen en er te verblijven;

  3. 3°.

   onderdanen van een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, die ter zake van binnenkomst en verblijf in een lidstaat rechten genieten die gelijk zijn aan die van burgers van de lidstaten van de Europese Unie;

  4. 4°.

   familieleden van de onder 3° genoemden die de nationaliteit van een derde staat bezitten en die krachtens bovengenoemde Overeenkomst gerechtigd zijn een lidstaat binnen te komen en er te verblijven;

  5. 5°.

   onderdanen van de Zwitserse Bondsstaat, indien zij verblijven op grond van de op 21 juni 1999 te Luxemburg totstandgekomen Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen (Trb. 2000, 16 en 86);

  6. 6°.

   familieleden van de onder 5° genoemden die de nationaliteit van een derde staat bezitten en die krachtens de onder 5° genoemde Overeenkomst gerechtigd zijn een lidstaat binnen te komen en er te verblijven;

 • grensprocedure: de asielprocedure, bedoeld in artikel 43 van de Procedurerichtlijn;

 • herhaalde aanvraag: een aanvraag, die op grond van artikel 4:6, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan worden afgewezen;

 • inreisverbod: het inreisverbod, bedoeld in artikel 3, punt 6, van de Terugkeerrichtlijn;

 • internationale bescherming: internationale bescherming als bedoeld in artikel 2, onder a, van de Kwalificatierichtlijn;

 • de korpschef: de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

 • Kwalificatierichtlijn: de richtlijn nr. 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (PbEU 2011, L 337);

 • langdurig ingezetene: houder van een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen als bedoeld in richtlijn nr. 2003/109/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (PbEU 2004, L16), zoals gewijzigd door richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten (PbEU 2011, L 132), dan wel van een door een andere lidstaat van de Europese Unie op grond van deze richtlijn afgegeven EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen;

 • minderjarige: eenieder die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;

 • Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

 • Opvangrichtlijn: Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PbEU 2013, L 180);

 • opvolgende aanvraag: een volgend verzoek als bedoeld in artikel 2, onderdeel q, van de Procedurerichtlijn;

 • overdrachtsbesluit: het besluit, bedoeld in artikel 26 van de Dublinverordening;

 • persoonsgegevens en verwerking van persoonsgegevens: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 4, aanhef en onder 1 en 2, van de Algemene verordening gegevensbescherming;

 • Procedurerichtlijn: Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van internationale bescherming (PbEU 2013, L 180);

 • referent: degene die overeenkomstig artikel 2a een verklaring heeft afgelegd of als zodanig is aangewezen;

 • richtlijn tijdelijke bescherming: richtlijn nr. 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequentie van de opvang van deze personen (PbEG L 212);

 • Schengengrenscode: Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PbEU, L77);

 • terugkeerbesluit: het terugkeerbesluit, bedoeld in artikel 3, punt 4, van de Terugkeerrichtlijn;

 • Terugkeerrichtlijn: Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU 2008, L 348);

 • tijdelijke bescherming: rechtmatig verblijf in de zin van artikel 8, onder f of h, van de vreemdeling wiens uitzetting in verband met een aanvraag als bedoeld in artikel 28 op grond van de richtlijn tijdelijke bescherming achterwege blijft;

 • verblijf op reguliere gronden: het verblijf van een vreemdeling in Nederland op grond van deze wet anders dan op de gronden bedoeld in de artikelen 29 en 34;

 • verdragsvluchteling: de vreemdeling die vluchteling is in de zin van het Vluchtelingenverdrag en op wie de bepalingen ervan van toepassing zijn;

 • Vluchtelingenverdrag: het Verdrag van Genève van 1951 betreffende de status van vluchtelingen (Trb. 1954, 88) en het bijbehorende Protocol van New York van 1967 (Trb. 1967, 76);

 • vreemdeling: ieder die de Nederlandse nationaliteit niet bezit en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander moet worden behandeld;

Artikel 1a

Artikel 1b [Vervallen per 01-06-2013]

Afdeling 2. De Adviesraad Migratie

Artikel 2

Afdeling 3. De referent

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 2a
Artikel 2b

Paragraaf 2. Erkenning als referent

Artikel 2c
Artikel 2d
Artikel 2e
Artikel 2f
Artikel 2g
Artikel 2h

Hoofdstuk 1a. Nationale visa

Afdeling 1. Algemeen

Paragraaf 1. Interdepartementale coördinatie

Artikel 2i

Paragraaf 2. Benodigde visa

Artikel 2j

Paragraaf 3. Bevoegdheid

Artikel 2k

Paragraaf 4. Leges; voorschriften, beperkingen en verplichtingen

Artikel 2l
Artikel 2m

Paragraaf 5. Buiten behandeling laten, hoorplicht, rechtsmiddelenclausule en motivering

Artikel 2n
Artikel 2o

Afdeling 2. Machtiging tot voorlopig verblijf

Paragraaf 1. Verlening en weigering

Artikel 2p
Artikel 2q
Artikel 2r

Paragraaf 2. Aanvraag en afgifte

Artikel 2s

Paragraaf 3. Vereiste gegevens; beslistermijn

Artikel 2t
Artikel 2u

Paragraaf 4. Overige bepalingen

Artikel 2v

Afdeling 3. Terugkeervisum

Artikel 2w

Artikel 2x

Artikel 2y

Artikel 2z

Artikel 2aa

Artikel 2bb

Afdeling 4. Nadere regels

Artikel 2cc

Hoofdstuk 2. Toegang

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6a

Artikel 7

Hoofdstuk 3. Verblijf

Afdeling 1. Rechtmatig verblijf

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9a

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Afdeling 2. De verblijfsvergunning

Artikel 13

Afdeling 3. De verblijfsvergunning regulier

Paragraaf 1. De verblijfsvergunning voor bepaalde tijd

Artikel 14
Artikel 14a
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 16a
Artikel 17
Artikel 17a
Artikel 18
Artikel 19

Paragraaf 2. De verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Artikel 20
Artikel 21
Artikel 21a [Vervallen per 29-03-2014]
Artikel 22

Paragraaf 3. Procedurele bepalingen

Artikel 23
Artikel 24
Artikel 24a

Paragraaf 4. De beschikking op de aanvraag

Artikel 25

Paragraaf 5. De inwilliging van de aanvraag

Artikel 26

Paragraaf 6. De afwijzing van de aanvraag

Artikel 27

Afdeling 4. De verblijfsvergunning asiel

Paragraaf 1. De verblijfsvergunning voor bepaalde tijd

Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30
Artikel 30a
Artikel 30b
Artikel 30c
Artikel 31
Artikel 31a [Vervallen per 20-07-2015]
Artikel 32

Paragraaf 2. De verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Artikel 33
Artikel 34
Artikel 35

Paragraaf 3. Procedurele bepalingen

Artikel 36
Artikel 37
Artikel 38
Artikel 39
Artikel 40
Artikel 41

Paragraaf 4. De beschikking op de aanvraag

Artikel 42
Artikel 43
Artikel 43a

Paragraaf 5. De inwilliging van de aanvraag

Artikel 44

Paragraaf 6. De afwijzing van de aanvraag

Artikel 44a
Artikel 45

Afdeling 5. De status van langdurig ingezetene

Paragraaf 1. De EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen

Artikel 45a
Artikel 45b
Artikel 45c
Artikel 45d

Paragraaf 2. Procedurele bepalingen

Artikel 45e
Artikel 45f

Paragraaf 3. De beschikking op de aanvraag

Artikel 45g

Paragraaf 4. De inwilliging van de aanvraag

Artikel 45h

Hoofdstuk 4. Handhaving

Afdeling 1. Toezicht op de naleving

Paragraaf 1. Aanwijzing

Artikel 46
Artikel 47
Artikel 47a
Artikel 48

Paragraaf 2. Bevoegdheden

Artikel 49
Artikel 50
Artikel 50a
Artikel 51
Artikel 52
Artikel 53
Artikel 53a
Artikel 53b

Paragraaf 3. Maatregelen van toezicht

Artikel 54
Artikel 55

Afdeling 2. Bestuurlijke boete

Artikel 55a

Hoofdstuk 5. Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 59a

Artikel 59b

Artikel 59c

Artikel 60

Hoofdstuk 6. Vertrek, uitzetting en overdracht, inreisverbod en ongewenstverklaring

Afdeling 1. Vertrek

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 62a

Artikel 62b

Artikel 62c

Afdeling 2. Uitzetting en overdracht

Artikel 63

Artikel 63a

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Afdeling 3. Inreisverbod

Artikel 66a

Artikel 66b

Afdeling 4. Ongewenstverklaring

Artikel 67

Artikel 68

Hoofdstuk 7. Rechtsmiddelen

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 71a

Afdeling 2. Regulier

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 72
Artikel 72a
Artikel 73
Artikel 74 [Vervallen per 26-03-2008]

Paragraaf 2. Bezwaar

Artikel 75 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 76

Paragraaf 3. Administratief beroep

Artikel 77

Paragraaf 4. Beroep op de rechtbank

Artikel 78

Afdeling 3. Asiel

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 79
Artikel 80 [Vervallen per 01-01-2013]

Paragraaf 2. Beroep op de rechtbank

Artikel 81
Artikel 82
Artikel 83
Artikel 83.0a
Artikel 83a
Artikel 83b

Afdeling 4. Hoger beroep

Artikel 83c

Artikel 84

Artikel 85

Artikel 86

Artikel 87 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 88 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 89

Artikel 90

Artikel 91

Artikel 92

Artikel 92a

Afdeling 5. Bijzondere rechtsmiddelen

Artikel 93

Artikel 94

Artikel 95

Artikel 96

Artikel 97

Artikel 98

Artikel 99

Artikel 100

Artikel 101

Artikel 102

Artikel 103

Artikel 104

Artikel 105

Artikel 106

Hoofdstuk 8. Algemene en strafbepalingen

Paragraaf 1. Biometrie

Artikel 106a

Paragraaf 1a. Gegevensverstrekking en -verwerking

Artikel 107

Artikel 107a

Paragraaf 2. Strafbepalingen

Artikel 108

Paragraaf 3. Afwijkingen

Artikel 109

Artikel 109a

Artikel 110

Artikel 111 [Nog niet in werking]

Paragraaf 4. Verblijf op grond van internationale verplichtingen

Artikel 112

Paragraaf 5. Bepalingen van internationaal privaatrecht en overige bepalingen

Artikel 113 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 114

Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 115

Artikel 116 [Vervallen per 01-06-2013]

Artikel 117 [Vervallen per 01-06-2013]

Artikel 118 [Vervallen per 01-06-2013]

Artikel 119 [Vervallen per 01-06-2013]

Artikel 120 [Vervallen per 01-06-2013]

Artikel 121 [Vervallen per 01-06-2013]

Artikel 122 [Vervallen per 01-06-2013]

Artikel 123 [Vervallen per 01-06-2013]

Artikel 124