Home

Besluit personenvervoer 2000

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Besluit personenvervoer 2000

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, van 10 juli 2000, Centrale Directie Juridische Zaken, nr. CDJZ/WVW/2000-767;

Gelet op de artikelen 2, 3, 8, 9, 14, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 44, 46, 49, 70, 74, 82, 83, 86, 99, 102 en 104 van de Wet personenvervoer 2000, de Wegenverkeerswet 1994, artikel 5:12, tweede lid, van de Arbeidstijdenwet, artikel 22 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, artikel VI, tweede lid, van de wet van 26 februari 1996 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de functie van verkeersschout (Stb. 155), artikel 12 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 5, vierde lid, en 15, derde lid, van de Wet goederenvervoer over de weg, de artikelen 8 en 9 van de Wet Infrastructuurfonds, de artikelen 27 en 32 van de Spoorwegwet, artikel 74c van het Wetboek van Strafrecht, artikel 16 van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, artikel 72, eerste lid, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, en de Vreemdelingenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 18 september 2000, no. WO9.00.0283/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, van 7 december 2000, Centrale Directie Juridische Zaken, nr. CDJZ/WVW/2000-41452;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

§ 1. Definities

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • boordcomputerkaart: geheugenkaart met chip voor gebruik in de boordcomputer waarmee de boordcomputer de identiteit van de kaarthouder kan vaststellen;

 • chauffeurskaart: aan een bestuurder afgegeven boordcomputerkaart waarmee de boordcomputer de identiteit van de desbetreffende bestuurder kan vaststellen en waarop gegevens kunnen worden opgeslagen;

 • EER: Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte,

 • keuringskaart: aan een erkende werkplaats afgegeven boordcomputerkaart die de desbetreffende werkplaats identificeert en waarmee gegevens kunnen worden overgebracht;

 • lidstaat: lidstaat van de Europese Unie,

 • ondernemerskaart: aan een vervoerder afgegeven boordcomputerkaart die de desbetreffende vervoerder identificeert en waarmee de voor deze in de boordcomputer opgeslagen gegevens zichtbaar kunnen worden gemaakt en overgebracht kunnen worden;

 • passagiersschip: schip als bedoeld in de in artikel 1 van het Binnenvaartbesluit opgenomen definitie van passagiersschip,

 • richtlijn nr. 2004/18/EG: richtlijn nr. 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PbEU L 134),

 • veerboot: schip als bedoeld in de in artikel 1 van het Binnenvaartbesluit opgenomen definitie van veerboot,

 • Verordening (EG) 1370/2007: Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315),

 • wet: Wet personenvervoer 2000.

§ 2. Werkingssfeer

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4a

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7a

Artikel 8

Artikel 9 [Nog niet in werking]

Artikel 9a

Artikel 9b

§ 3. Reisinformatie

Artikel 10

Artikel 11

Hoofdstuk 2. Vergunningen

§ 1. Verlening, wijziging, schorsing of intrekking

Artikel 12

Artikel 13

§ 2. Vereisten aan vergunningen

Artikel 14

Artikel 15

§ 3. Vergunningbewijzen voor taxivervoer

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

§ 4. Eis van betrouwbaarheid

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 23a

Artikel 23b

§ 5. [Vervallen per 29-06-2013]

Artikel 24 [Vervallen per 29-06-2013]

Artikel 25 [Vervallen per 29-06-2013]

§ 6. Eis van vakbekwaamheid

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

§ 7. Periodieke toetsing van de eisen van betrouwbaarheid, kredietwaardigheid en vakbekwaamheid

Artikel 30

§ 8. Voorwaarden inzake de vestigingseis

Artikel 30a

Hoofdstuk 3. Concessies en aanbesteding

§ 1. Concessies

Artikel 31

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 35a

Artikel 36

Artikel 36a

Artikel 36b

§ 2. Aanbesteding

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Hoofdstuk 4. Vervoervoorwaarden en bepalingen voor de reiziger

§ 1. [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 41 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 42 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 43 [Vervallen per 01-01-2019]

§ 2. Bepalingen voor de reiziger

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 51

§ 3. Bepalingen over verstoring van orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang

Artikel 52

Artikel 53

Hoofdstuk 5. [Vervallen per 06-04-2005]

§ 1. [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 54 [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 55 [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 56 [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 57 [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 58 [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 59 [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 60 [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 61 [Vervallen per 06-04-2005]

§ 2. [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 62 [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 63 [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 64 [Vervallen per 06-04-2005]

§ 3. [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 65 [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 66 [Vervallen per 06-04-2005]

§ 4. [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 67 [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 68 [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 69 [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 70 [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 71 [Vervallen per 06-04-2005]

§ 5. [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 72 [Vervallen per 06-04-2005]

Hoofdstuk 6. Eisen te stellen aan vervoerders, bestuurders en materieel

§ 1. Eisen te stellen aan vervoerders en bestuurders

Artikel 72a

Artikel 73

Artikel 74

§ 2. Eisen te stellen aan materieel

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 77

§ 3. Taxameter en boordcomputer

Artikel 78

Artikel 79

Artikel 80

Artikel 81

Artikel 82

Artikel 83

Hoofdstuk 7. [Vervallen per 29-06-2013]

Artikel 84 [Vervallen per 29-06-2013]

Artikel 85 [Vervallen per 29-06-2013]

Artikel 86 [Vervallen per 29-06-2013]

Artikel 87 [Vervallen per 29-06-2013]

Artikel 88 [Vervallen per 29-06-2013]

Hoofdstuk 8. Internationaal vervoer per bus en auto

§ 1. Definities

Artikel 89

§ 2. Algemene bepalingen

Artikel 90 [Vervallen per 29-06-2013]

Artikel 91

Artikel 92 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 93 [Vervallen per 29-06-2013]

Artikel 94

§ 3. [Vervallen per 29-06-2013]

Artikel 95 [Vervallen per 29-06-2013]

Artikel 96 [Vervallen per 29-06-2013]

Artikel 97 [Vervallen per 29-06-2013]

§ 4. Geregeld vervoer en een bijzondere vorm van geregeld vervoer van en naar derde landen, landen die partij zijn bij de Interbus-overeenkomst en andere landen

Artikel 98

Artikel 99

Artikel 100

Artikel 101

§ 5. Pendelvervoer van en naar derde landen, landen die partij zijn bij de Interbus-overeenkomst en andere landen

Artikel 102

Artikel 103

§ 6. Ongeregeld vervoer met bussen uit lidstaten, derde landen, landen die partij zijn bij de Interbus-overeenkomst en andere landen

Artikel 104

Artikel 105

Artikel 106

Artikel 107

Artikel 108

Artikel 109

§ 7. Vervoer voor eigen rekening

Artikel 110 [Vervallen per 29-06-2013]

Artikel 111 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 112 [Vervallen per 29-06-2013]

Artikel 113 [Vervallen per 29-06-2013]

Artikel 114

§ 8. Internationaal taxivervoer

Artikel 115

Artikel 116 [Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 117

Hoofdstuk 9. Strafbepalingen

Artikel 118

Hoofdstuk 10. Overgangs- en slotbepalingen

§ 1. Overgangsbepalingen

Artikel 119

Artikel 120

Artikel 121

Artikel 122

Artikel 123

Artikel 124

Artikel 125

Artikel 126

Artikel 127 [Vervallen per 01-10-2011]

Artikel 128

Artikel 129

§ 2. Aanpassing en intrekking van andere besluiten

Artikel 130

Artikel 131

Artikel 132

Artikel 133

Artikel 134

Artikel 135

Artikel 136

Artikel 137

Artikel 138

Artikel 139

Artikel 140

Artikel 141

Artikel 142

Artikel 143

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 144

Artikel 145

Bijlage I. behorende bij artikel 35 van het Besluit personenvervoer 2000

Bijlage II. behorende bij artikel 36b, onderdeel a , van het Besluit personenvervoer 2000

Bijlage III. behorende bij artikel 36b, onderdeel b , van het Besluit personenvervoer 2000