Home

Besluit personenvervoer 2000

Geldig van 4 februari 2010 tot 1 juli 2010
Geldig van 4 februari 2010 tot 1 juli 2010

Besluit personenvervoer 2000

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 04-02-2010 tot 01-07-2010]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, van 10 juli 2000, Centrale Directie Juridische Zaken, nr. CDJZ/WVW/2000-767;

Gelet op de artikelen 2, 3, 8, 9, 14, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 44, 46, 49, 70, 74, 82, 83, 86, 99, 102 en 104 van de Wet personenvervoer 2000, de Wegenverkeerswet 1994, artikel 5:12, tweede lid, van de Arbeidstijdenwet, artikel 22 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, artikel VI, tweede lid, van de wet van 26 februari 1996 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de functie van verkeersschout (Stb. 155), artikel 12 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 5, vierde lid, en 15, derde lid, van de Wet goederenvervoer over de weg, de artikelen 8 en 9 van de Wet Infrastructuurfonds, de artikelen 27 en 32 van de Spoorwegwet, artikel 74c van het Wetboek van Strafrecht, artikel 16 van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, artikel 72, eerste lid, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, en de Vreemdelingenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 18 september 2000, no. WO9.00.0283/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, van 7 december 2000, Centrale Directie Juridische Zaken, nr. CDJZ/WVW/2000-41452;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

§ 1. Definities

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. EER: Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte,

 2. richtlijn nr. 2004/18/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PbEU L 134),

 3. richtlijn nr. 96/26/EG: richtlijn nr. 96/26/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 april 1996 inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van goederen-, respectievelijk personenvervoer over de weg, nationaal en internationaal, en inzake de wederzijdse erkenning van diploma's, certificaten en andere titels ter vergemakkelijking van de uitoefening van het recht van vrije vestiging van bedoelde ondernemers (PbEG L 124),

 4. wet: Wet personenvervoer 2000,

 5. lidstaat: lidstaat van de Europese Unie,

 6. passagiersschip: passagiersschip als bedoeld in artikel 1 van het Binnenvaartbesluit,

 7. elektronisch vervoerbewijs: vervoerbewijs waarmee de reiziger zich na elektronische registratie toegang kan verschaffen tot het openbaar vervoer;

 8. boordcomputerkaart: geheugenkaart met chip voor gebruik in de boordcomputer waarmee de boordcomputer de identiteit van de kaarthouder kan vaststellen;

 9. chauffeurskaart: aan een bestuurder afgegeven boordcomputerkaart waarmee de boordcomputer de identiteit van de desbetreffende bestuurder kan vaststellen en waarop gegevens kunnen worden opgeslagen;

 10. keuringskaart: aan een erkende werkplaats afgegeven boordcomputerkaart die de desbetreffende werkplaats identificeert en waarmee gegevens kunnen worden overgebracht;

 11. ondernemerskaart: aan een vervoerder afgegeven boordcomputerkaart die de desbetreffende vervoerder identificeert en waarmee de voor deze in de boordcomputer opgeslagen gegevens zichtbaar kunnen worden gemaakt en overgebracht kunnen worden;

 12. veerboot: veerboot als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Binnenvaartbesluit;

 13. Verordening (EG) 1370/2007: Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315).

§ 2. Werkingssfeer

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4a

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7a

Artikel 8

Artikel 9 [Nog niet in werking]

§ 3. Reisinformatie

Artikel 10

Artikel 11

Hoofdstuk 2. Vergunningen

§ 1. Verlening, wijziging, schorsing of intrekking

Artikel 12

Artikel 13

§ 2. Vereisten aan vergunningen

Artikel 14

Artikel 15

§ 3. Vergunningbewijzen

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

§ 4. Eis van betrouwbaarheid

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

§ 5. Eis van kredietwaardigheid

Artikel 24

Artikel 25

§ 6. Eis van vakbekwaamheid

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

§ 7. Periodieke toetsing van de eisen van betrouwbaarheid, kredietwaardigheid en vakbekwaamheid

Artikel 30

Hoofdstuk 3. Concessies en aanbesteding

§ 1. Concessies

Artikel 31

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 36a

Artikel 36b

§ 2. Aanbesteding

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Hoofdstuk 4. Vervoervoorwaarden en bepalingen voor de reiziger

§ 1. Nationale vervoerbewijzen

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

§ 2. Bepalingen voor de reiziger

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

§ 3. Bepalingen over verstoring van orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang

Artikel 52

Artikel 53

Hoofdstuk 5. [Vervallen per 06-04-2005]

§ 1. [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 54 [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 55 [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 56 [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 57 [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 58 [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 59 [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 60 [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 61 [Vervallen per 06-04-2005]

§ 2. [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 62 [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 63 [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 64 [Vervallen per 06-04-2005]

§ 3. [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 65 [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 66 [Vervallen per 06-04-2005]

§ 4. [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 67 [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 68 [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 69 [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 70 [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 71 [Vervallen per 06-04-2005]

§ 5. [Vervallen per 06-04-2005]

Artikel 72 [Vervallen per 06-04-2005]

Hoofdstuk 6. Eisen te stellen aan vervoerders, bestuurders en materieel

§ 1. Eisen te stellen aan vervoerders en bestuurders

Artikel 72a

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 77

Artikel 78

§ 2. Eisen te stellen aan materieel

Artikel 79

Artikel 80

Artikel 81

Artikel 82 [Nog niet in werking]

Artikel 83 [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 7. Cabotagevervoer

Artikel 84

Artikel 85

Artikel 86

Artikel 87

Artikel 88

Hoofdstuk 8. Internationaal vervoer per bus en auto

§ 1. Definities

Artikel 89

§ 2. Algemene bepalingen

Artikel 90

Artikel 91

Artikel 92 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 93

Artikel 94

§ 3. Geregeld vervoer en een bijzondere vorm van geregeld vervoer van en naar andere lidstaten en staten die partij zijn bij de EER

Artikel 95

Artikel 96

Artikel 97

§ 4. Geregeld vervoer en een bijzondere vorm van geregeld vervoer van en naar derde landen, landen die partij zijn bij de Interbus-overeenkomst en andere landen

Artikel 98

Artikel 99

Artikel 100

Artikel 101

§ 5. Pendelvervoer van en naar derde landen, landen die partij zijn bij de Interbus-overeenkomst en andere landen

Artikel 102

Artikel 103

§ 6. Ongeregeld vervoer met bussen uit lidstaten, derde landen, landen die partij zijn bij de Interbus-overeenkomst en andere landen

Artikel 104

Artikel 105

Artikel 106

Artikel 107

Artikel 108

Artikel 109

§ 7. Vervoer voor eigen rekening

Artikel 110

Artikel 111 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 112

Artikel 113

Artikel 114

§ 8. Internationaal taxivervoer

Artikel 115

Artikel 116

Artikel 117

Hoofdstuk 9. Strafbepalingen

Artikel 118

Hoofdstuk 10. Overgangs- en slotbepalingen

§ 1. Overgangsbepalingen

Artikel 119

Artikel 120

Artikel 121

Artikel 122

Artikel 123

Artikel 124

Artikel 125

Artikel 126

Artikel 127

Artikel 128

Artikel 129

§ 2. Aanpassing en intrekking van andere besluiten

Artikel 130

Artikel 131

Artikel 132

Artikel 133

Artikel 134

Artikel 135

Artikel 136

Artikel 137

Artikel 138

Artikel 139

Artikel 140

Artikel 141

Artikel 142

Artikel 143

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 144

Artikel 145

Bijlage behorende bij artikel 35 van het Besluit personenvervoer 2000