Home

Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

Geldig van 1 mei 2024 tot 1 mei 2029
Geldig van 1 mei 2024 tot 1 mei 2029

Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-05-2024 tot 01-05-2029]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is tegelijk met het voorstel van wet tot herziening van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek, waarbij een aantal bepalingen van de Huurprijzenwet woonruimte naar de nieuwe titel 7.4 van Boek 7 van dat wetboek wordt overgeheveld, de overige bepalingen van de Huurprijzenwet woonruimte en die van de Wet op de huurcommissies te integreren in een nieuw wetsvoorstel en deze bepalingen waar mogelijk te vereenvoudigen, alsmede op een aantal plaatsen inhoudelijke wijzigingen aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemeen

§ 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. ao.

  bestuur: bestuur als bedoeld in artikel 3a, tweede lid;

 2. a.

  gebrek: gebrek als bedoeld in artikel 7:241 van het Burgerlijk Wetboek;

 3. b.

  huurcommissie: huurcommissie als bedoeld in artikel 3a;

 4. c.

  inflatiepercentage: het onmiddellijk voorafgaand aan de datum van 1 juli, ieder jaar in januari door het Centraal Bureau voor de Statistiek bekendgemaakte percentage, waarmee de consumentenprijzen (alle huishoudens) ten opzichte van het aan die bekendmaking voorafgaande jaar zijn verhoogd;

 5. d.

  Onze Minister: Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst;

 6. e.

  zittingscommissie: zittingscommissie als bedoeld in artikel 21, eerste lid.

2.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder woonruimte, zelfstandige woning, woonwagen, standplaats, prijs, huurprijs, huishoudinkomen, inkomenstoetsjaar, peiljaar, kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter, servicekosten en energieprestatievergoeding verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan in afdeling 5 van titel 7.4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

§ 2. Reikwijdte

Artikel 2

Artikel 3

Hoofdstuk II. Instelling, inrichting, samenstelling en taken van de huurcommissie

§ 1. Instelling, inrichting en samenstelling van de huurcommissie

Artikel 3a

Artikel 3b

Artikel 3c

Artikel 3d

Artikel 3e

Artikel 3f

Artikel 3g

Artikel 3h

Artikel 3i

Artikel 3j

§ 2. Taken van de huurcommissie

Artikel 4

Artikel 4a

Artikel 5

Artikel 6

§ 3. Aan de Staat verschuldigde vergoeding

Artikel 7

Artikel 7a

Artikel 8

Hoofdstuk IIa [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8a [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8b [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8c [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8d [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8e [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8f [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8g [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk III. Toetsingscriteria en uitspraken huurcommissie

§ 1. Algemeen

Artikel 9

Artikel 9a

Artikel 10

Artikel 10a

§ 2. Aanvangshuurprijs

Artikel 11

Artikel 12

§ 3. Verhoging van de huurprijs

Artikel 12a

Artikel 13

§ 4. Verlaging van de huurprijs

Artikel 14

Artikel 14a

§ 5. Verhoging van de huurprijs na de totstandkoming van voorzieningen, veranderingen of toevoegingen

Artikel 15

Artikel 15a

§ 6. De in rekening te brengen huurprijs bij vermindering van het woongenot als gevolg van een gebrek

Artikel 16

§ 7. De huurprijs en het voorschotbedrag aan kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter en servicekosten indien tussen partijen slechts een prijs en niet een huurprijs is overeengekomen

Artikel 17

Artikel 17a

§ 8. De betalingsverplichting met betrekking tot de kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter en servicekosten

Artikel 18

§ 9. Het voorschotbedrag van de kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter

Artikel 19

§ 9a. De energieprestatievergoeding

Artikel 19bis

§ 10. Geschillen die voortvloeien uit de Wet op het overleg huurders verhuurder

Artikel 19a

§ 11. Geschillen die voortvloeien uit klachten

Artikel 19aa

Hoofdstuk IIIa. Bescherming van persoonsgegevens

Artikel 19b

Artikel 19c [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 19d [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk IV. Voorzittersuitspraken

Artikel 20

Hoofdstuk V. Werkwijze van de huurcommissie

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23 [Vervallen per 01-04-2010]

Artikel 24 [Vervallen per 01-04-2010]

Artikel 25 [Vervallen per 01-04-2010]

Artikel 26 [Vervallen per 01-04-2010]

Artikel 27 [Vervallen per 01-04-2010]

§ 2. De voorbereiding van de zitting

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

§ 3. De zitting

Artikel 32

Artikel 33 [Vervallen per 01-04-2010]

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

§ 4. De uitspraak en verdere bepalingen

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42 [Vervallen per 01-04-2010]

Artikel 43 [Vervallen per 01-04-2010]

Artikel 44 [Vervallen per 01-04-2010]

Artikel 45 [Vervallen per 01-04-2010]

Hoofdstuk VI. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48 [Vervallen per 01-04-2010]

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 53a

Artikel 53b [Vervallen per 01-04-2010]

Artikel 53c [Vervallen per 01-04-2010]

Artikel 53d [Vervallen per 01-04-2010]

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56