Home

Besluit tarieven in strafzaken 2003

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Besluit tarieven in strafzaken 2003

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 21 mei 2003, kenmerk 5226041/03/6;

Gelet op de artikelen 3, 4, 6, 7, 17 en 18 van de Wet tarieven in strafzaken;

De Raad van State gehoord (advies van 10 juli 2003, nr. W03.03.0191/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 12 augustus 2003, directie Wetgeving, nr. 5236339/03/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Definitiebepalingen

Artikel 1

1.

In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. dubbelrapportage: een psychiatrische en psychologische rapportage tezamen;

  2. milieurapportage: rapportage over de leefomgeving van de onderzochte persoon;

  3. monorapportage: een psychiatrische of psychologische rapportage;

  4. tripelrapportage: een dubbelrapportage aangevuld met een milieurapportage;

  5. de wet: de Wet tarieven in strafzaken;

  6. ziekenhuisvoorziening: instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet toelating zorginstellingen die als zodanig is toegelaten dan wel een academisch ziekenhuis als bedoeld in artikel 1.4 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

2.

In dit besluit en de daarop rustende bepalingen is voor hetgeen wordt verstaan onder psychiatrisch ziekenhuis en psychiater artikel 90sexies, respectievelijk artikel 90septies van het Wetboek van Strafrecht van toepassing.

§ 2. Vergoedingen voor werkzaamheden en tijdverzuim

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5a [Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

§ 3. Vergoedingen voor reis- en verblijfkosten

Artikel 11

§ 4. Vergoedingen voor afschriften, uittreksels, inlichtingen en het uitbrengen van exploiten

Artikel 12

Artikel 13

§ 5. Diverse bepalingen; buitengewone kosten, niet voorziene kosten en omzetbelasting

Artikel 14

Artikel 15

§ 6. Slotbepalingen

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22