Home

Wet toelating zorginstellingen

Geldig vanaf 1 januari 2022
Geldig vanaf 1 januari 2022

Wet toelating zorginstellingen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging hebben genomen, dat het ter bevordering van de overgang van een centraal aanbod gestuurd naar een decentraal vraaggericht zorgstelsel wenselijk is de regels inzake de toelating van zorginstellingen en die inzake de bouwprocedure te vereenvoudigen en samen te voegen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  2. [vervallen;]

  3. College sanering: het College sanering zorginstellingen, genoemd in artikel 19;

  4. Zorginstituut: het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet;

  5. Fonds langdurige zorg: het Fonds langdurige zorg, genoemd in artikel 89 van de Wet financiering sociale verzekeringen;

  6. instelling: een organisatorisch verband dat zorg of een andere dienst verleent waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg of ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet.

2.

Bij algemene maatregel van bestuur kan met betrekking tot daarbij aan te wijzen categorieën van instellingen worden bepaald dat delen van deze wet op die instellingen of een deel daarvan niet van toepassing zijn.

Artikel 2

1.

Met het oog op de totstandkoming van een beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit op grond van artikel 57 van de Wet marktordening gezondheidszorg, kan bij ministeriële regeling met betrekking tot de instelling of instellingen waarvoor die beleidsregel geldt, worden bepaald dat delen van deze wet op die instellingen of een deel daarvan niet van toepassing zijn voor de duur van het in die beleidsregel bedoelde experiment.

2.

Alvorens overeenkomstig het eerste lid een ministeriële regeling wordt vastgesteld, wordt het ontwerp daarvan schriftelijk meegedeeld aan de beide kamers der Staten-Generaal. De regeling wordt niet eerder vastgesteld dan nadat tien dagen zijn verstreken na die mededeling.

3.

De regeling vervalt op het tijdstip waarop ingevolge de beleidsregel het experiment is geëindigd.

4.

Onze Minister evalueert de toepassing van dit artikel tijdig en tijdens de uitvoering van het experiment.

Hoofdstuk II. Winstoogmerk

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 5

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 7 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 8 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 10 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 11 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 12 [Vervallen per 01-08-2016]

Hoofdstuk IV. Exploitatie

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2022]

Hoofdstuk V. Sanering

Artikel 17

Artikel 18

Hoofdstuk VI. College sanering

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 32 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 33

Artikel 34

Hoofdstuk VII. Toezicht

Artikel 35

Artikel 36

Hoofdstuk VIII. Sancties

Artikel 37

Hoofdstuk IX. Rechtsbescherming

Artikel 38 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk X. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 39

Artikel 40 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 41 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 42 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 43 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 44 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 45 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 46 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 47 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 48 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 49 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 50 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 51 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 52 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 53 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 54 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 55 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 56 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 57 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 58 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 59 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 60 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 61 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 62 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 63 [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68