Home

Participatiewet

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024

Participatiewet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-07-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter vereenvoudiging en verduidelijking van de regelgeving en ter versterking van de verantwoordelijkheid der gemeenten voor de ondersteuning bij arbeidsinschakeling en de verlening van bijstand gewenst is te komen tot een Wet werk en bijstand, waarin de Algemene bijstandswet, de Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ, de Wet inschakeling werkzoekenden en het Besluit in- en doorstroombanen zijn geïntegreerd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemeen

§ 1.1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Organen

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 2. college: het college van burgemeester en wethouders, bedoeld in artikel 40, eerste lid;

 3. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 4. Sociale verzekeringsbank: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 5. Inlichtingenbureau: het Inlichtingenbureau, bedoeld in artikel 63 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 6. inrichting:

  1. 1°.

   een instelling die zich blijkens haar doelstelling en feitelijke werkzaamheden richt op het bieden van verpleging of verzorging aan aldaar verblijvende hulpbehoevenden;

  2. 2°.

   een instelling die zich blijkens haar doelstelling en feitelijke werkzaamheden richt op het bieden van slaapgelegenheid, waarbij de mogelijkheid van hulpverlening of begeleiding gedurende meer dan de helft van ieder etmaal aanwezig is;

 7. Richtlijn 2004/38/EG: Richtlijn nr. 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (PbEU L 158);

 8. vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel: een bij onherroepelijk geworden vonnis opgelegde vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht;

 9. Algemene bijstandswet: Algemene bijstandswet zoals deze luidde op 31 december 2003;

 10. Wet inschakeling werkzoekenden: Wet inschakeling werkzoekenden zoals deze luidde op 31 december 2003;

 11. Besluit in- en doorstroombanen: Besluit in- en doorstroombanen zoals dit luidde op 31 december 2003;

 12. Invoeringswet Wet werk en bijstand: Invoeringswet Wet werk en bijstand zoals deze luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet van 29 december 2008 tot intrekking van de Invoeringswet Wet werk en bijstand (Stb. 586);

 13. pensioengerechtigde leeftijd: pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet;

 14. lijfrente: een lijfrente als bedoeld in artikel 3.125, eerste lid, onderdelen a en c, van de Wet inkomstenbelasting 2001, een lijfrenterekening of een lijfrentebeleggingsrecht als bedoeld in artikel 3.126a van die wet die voorziet in een oudedagslijfrente, dan wel een recht op periodieke uitkeringen of verstrekkingen waarop artikel I, onderdeel O, van hoofdstuk 2 van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 van toepassing is;

 15. uitreiziger: persoon ten aanzien van wie op grond van een melding van de opsporingsdiensten of inlichtingen- en veiligheidsdiensten, gericht aan het college of de Sociale verzekeringsbank, is gebleken dat het gegronde vermoeden bestaat dat deze persoon zich buiten Nederland bevindt met het doel om zich aan te sluiten bij een organisatie die is geplaatst op de lijst van organisaties, bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Artikel 2. Premies, wettelijk minimumloon en kinderbijslag

Artikel 3. Gezamenlijke huishouding en woning

Artikel 4. Alleenstaande, alleenstaande ouder en gezin

Artikel 5. Bijstand en voorliggende voorziening

Artikel 6. Definities in verband met arbeidsinschakeling

Artikel 6a. Algemene verordening gegevensbescherming

Artikel 6b. Medisch urenbeperkt

§ 1.2. Opdracht gemeente

Artikel 7. Opdracht college

Artikel 8. Verordeningen uitkeringen

Artikel 8a. Verordeningen re-integratievoorzieningen en tegenprestatie

Artikel 8b. Regels bestrijding misbruik

Artikel 8c. Gemeentelijke samenwerking

Artikel 8d. Plan gemeenteraad

Hoofdstuk 2. Rechten en plichten

§ 2.1. Arbeidsinschakeling en tegenprestatie

Artikel 9. Verplichtingen

Artikel 9a. Ontheffing plicht tot arbeidsinschakeling alleenstaande ouders

Artikel 10. Aanspraak op ondersteuning bij arbeidsinschakeling

Artikel 10a. Participatieplaatsen

Artikel 10b. Participatievoorziening beschut werk

Artikel 10c. Vaststelling doelgroep loonkostensubsidie

Artikel 10d. Loonkostensubsidie

Artikel 10da. Aanspraak op begeleiding op de werkplek

Artikel 10e. Lagere regelgeving

Artikel 10f. Ondersteuning bij leer-werktrajecten

Artikel 10g. Tolkvoorzieningen

Artikel 10h. Werkvoorzieningen visueel beperkten

§ 2.2. Bijstand

Artikel 11. Rechthebbenden

Artikel 12. Onderhoudsplicht ouders

Artikel 13. Uitsluiting van bijstand

Artikel 14. Niet-noodzakelijke kosten

Artikel 15. Voorliggende voorziening

Artikel 16. Zeer dringende redenen

§ 2.3. Inlichtingenplicht en afstemming

Artikel 17. Inlichtingenplicht

Artikel 18. Afstemming

Artikel 18a. Bestuurlijke boete

Artikel 18b. Beheersing van de Nederlandse taal

Hoofdstuk 3. Algemene bijstand

§ 3.1. Algemeen

Artikel 19. Voorwaarden

§ 3.2. Normen

Artikel 19a. Kostendelende medebewoner

Artikel 20. Jongerennormen

Artikel 21. Normen 21–pensioengerechtigde leeftijd

Artikel 22. Normen pensioengerechtigden

Artikel 22a. Kostendelersnorm

Artikel 22b [Vervallen per 01-07-2016]

Artikel 23. Normen in inrichting

Artikel 24. Afwijking norm gehuwden

§ 3.3. Verlaging

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 27. Woonsituatie

Artikel 28. Schoolverlaters

Artikel 29 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 30 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 3.4. Middelen

Artikel 31. Middelen

Artikel 31a [Vervallen per 01-10-2021]

Artikel 32. Inkomen

Artikel 33. Bijzonder inkomen

Artikel 34. Vermogen

Hoofdstuk 4. Aanvullende inkomensondersteuning en aanpassing bedragen

§ 4.1. Aanvullende inkomensondersteuning

Artikel 35. Individuele en categoriale bijzondere bijstand

Artikel 36. Individuele inkomenstoeslag

Artikel 36a [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 36b. Studietoeslag

§ 4.2. Aanpassing bedragen

Artikel 37. Netto minimumloon en consumentenprijsindex

Artikel 37a. Vaststelling normen pensioengerechtigden

Artikel 38. Aanpassing normen en bedragen

Artikel 39. Aanpassingen middelen

Hoofdstuk 5. Uitvoering

§ 5.1. De aanvraag

Artikel 40. Woonplaats en adresgegevens

Artikel 41. Aanvraag bij UWV

Artikel 41a [Vervallen per 01-10-2021]

Artikel 41b [Vervallen per 01-10-2021]

Artikel 42. Doorzending

Artikel 43. Vaststelling op aanvraag

§ 5.2. Toekenning, vaststelling en betaling

Artikel 44. Toekenning

Artikel 44a. Plan van aanpak

Artikel 45. Vaststelling en betaling

Artikel 45a. Betaling loonkostensubsidie

Artikel 46. Vervreemding, verpanding, beslag en machtiging

§ 5.3. Cliëntenparticipatie

Artikel 47. Cliëntenparticipatie

§ 5.4. Uitvoering Sociale verzekeringsbank

Artikel 47a. Taak Sociale verzekeringsbank

Artikel 47b. Invulling toepassing artikelen voor Sociale verzekeringsbank

Artikel 47c. Toepassing afstemming door Sociale verzekeringsbank

Artikel 47d. Specifieke bepalingen voor uitvoering door de Sociale verzekeringsbank

Artikel 47e. Gegevensverstrekkingen aan en door de Sociale verzekeringsbank

Artikel 47f. Overgang krediethypotheek

Artikel 47g. Bestuurlijke boete

Hoofdstuk 6. Bevoegdheden en faciliteiten gemeenten

§ 6.1. Vorm bijstand

Artikel 48. Geldlening en borgtocht

Artikel 49. Schuldenlast

Artikel 50. Eigen woning

Artikel 51. Duurzame gebruiksgoederen

Artikel 52. Voorschot

Artikel 53. Voorschot UWV

§ 6.2. Onderzoek, opschorten en herzien

Artikel 53a. Verstrekking en onderzoek gegevens

Artikel 54. Onjuiste gegevens en onvoldoende medewerking

§ 6.3. Aanvullende verplichtingen

Artikel 55. Nadere verplichtingen

Artikel 56. Kinderalimentatie [Nog niet in werking]

Artikel 56a. Ontzorgen

Artikel 57. Noodzakelijke betalingen en bijstand in natura

§ 6.4. Terugvordering

Artikel 58. Terugvordering

Artikel 59. Terugvordering gezinsleden

Artikel 60. Besluit tot terugvordering en betaling bestuurlijke boete

Artikel 60a. Verrekening

Artikel 60b [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 60c. Geen schuldregeling bij overtreding informatieverplichtingen in geval van opzet of grove schuld

§ 6.5. Verhaal

Artikel 61. Algemeen

Artikel 62. Onderhoudsplicht

Artikel 62a. Uitkering tot levensonderhoud

Artikel 62b. Verhaal volgens rechterlijke uitspraak

Artikel 62c. Bevoegd college

Artikel 62d. Indexering

Artikel 62e. Gewijzigde omstandigheden

Artikel 62f. Verhaal bij schenking en nalatenschap

Artikel 62g. Mededeling verhaalsbesluit

Artikel 62h. Verzoeken tot verhaal

Artikel 62i. Schakelbepaling

§ 6.6. Gegevensuitwisseling

Artikel 63. Inlichtingenverplichting werkgever

Artikel 64. Inlichtingenverplichting instanties

Artikel 65. Geheimhoudingsplicht

Artikel 66. Vermoeden misdrijf

Artikel 67. Inlichtingenverplichting gemeenten

Artikel 67a. Gebruik van gegevens Wet inburgering 2021

Artikel 68. Burgerservicenummer

Hoofdstuk 7. Financiering, toezicht en informatie

§ 7.1. Financiering

Artikel 69. Uitkering en verdeling onder de gemeenten

Artikel 70 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 71. Aanpassing uitkering

Artikel 72. Tegemoetkoming pensioenfonds sociale werkvoorziening

Artikel 73. Toetsingscommissie vangnet Participatiewet

Artikel 74. Vangnetuitkering

Artikel 74a [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 75. Betaling uitkeringen, aanpassing uitkering en aanvullende uitkering

§ 7.2. Aanwijzingsbevoegdheid en gemeentelijke toezichthouders

Artikel 76. Aanwijzing en voorzieningen

Artikel 76a. Toezicht door gemeenten

§ 7.3. Informatie

Artikel 77. Informatie ten behoeve van uitkering en uitvoeringsbeeld

Artikel 78. Informatie

Hoofdstuk 7a. Overgangsrecht

Artikel 78a [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 78b. Omzetting besluiten

Artikel 78c. Krediethypotheek

Artikel 78d. Gesubsidieerde arbeid

Artikel 78e. Bezwaar- en beroepschriften

Artikel 78f. Grondslag Bbz 2004

Artikel 78fa [Vervallen per 01-04-2022]

Artikel 78fb [Vervallen per 01-04-2022]

Artikel 78g. Zelfstandigen

Artikel 78h. Bijstand buitenland

Artikel 78i. Overgang besluiten in verband met uitvoering Sociale verzekeringsbank

Artikel 78j. Overgangsrecht vorderingen in verband met uitvoering Sociale verzekeringsbank

Artikel 78k. Overgang krediethypotheek in verband met uitvoering Sociale verzekeringsbank

Artikel 78l. Overgangsrecht bezwaar en beroep in verband met uitvoering Sociale verzekeringsbank

Artikel 78m. Overgangsrecht gelijkstelling voormalige pleeg- en stiefkinderen aan eigen kinderen

Artikel 78o. Overgangsrecht verrekening in verband met uitvoering Sociale verzekeringsbank

Artikel 78p [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 78q [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 78r [Vervallen per 01-04-2012]

Artikel 78s [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 78t. Overgangsrecht intrekking Wet investeren in jongeren

Artikel 78u [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 78v [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 78w [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 78x. Recht op bijstand voor datum melding

Artikel 78y. Uitbetaling door Sociale verzekeringsbank aan het college

Artikel 78z. Overgangsrecht Wet werk en bijstand

Artikel 78aa

Artikel 78bb. Overgangsrecht inkomensvrijlating

Artikel 78cc

Artikel 78dd. Overgangsrecht in verband met de Verzamelwet SZW 2022

Artikel 78ee*. Overgangsrecht invoering wettelijk minimumloon

Hoofdstuk 7b. Tegemoetkoming door onze minister in verband met hoge energiekosten

Artikel 78ee. Tegemoetkoming voor energiekosten studenten

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Artikel 79. Begrip besluit

Artikel 80. Cassatie

Artikel 81. Onverwijlde bijstand

Artikel 82. Goede uitvoering

Artikel 83. Innovatie

Artikel 84. Evaluatie

Artikel 85. Inwerkingtreding

Artikel 86. Citeertitel