Home

Wet kinderopvang

Geldig van 1 februari 2024 tot 1 juli 2024
Geldig van 1 februari 2024 tot 1 juli 2024

Wet kinderopvang

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-02-2024 tot 01-07-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging hebben genomen, dat het wenselijk is om regels te stellen met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en om de kwaliteit van kinderopvang te waarborgen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Kinderopvang

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1

1.

In deze wet en de op deze wet berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • beroepskracht:

  1. de persoon van 18 jaar of ouder die werkzaam is bij een kindercentrum, bezoldigd is en belast is met de verzorging, de opvoeding en het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen;

  2. de persoon van 18 jaar of ouder die werkzaam is bij een gastouderbureau, bezoldigd is en belast is met het tot stand brengen en begeleiden van gastouderopvang;

 • beroepskracht in opleiding: degene die beschikt over een arbeidsovereenkomst met de houder van een kindercentrum of van een gastouderbureau en ten behoeve van het praktijkdeel van de opleiding belast is met de verzorging, de opvoeding en het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen bij een kindercentrum of met het tot stand brengen en begeleiden van gastouderopvang bij een gastouderbureau;

 • beroepskracht meertalige kinderopvang: degene die als beroepskracht werkzaam is en belast is met meertalige kinderopvang en die voldoet aan de opleidingseisen en scholingseisen, bedoeld in artikel 1.50, tweede lid, onderdeel b;

 • beroepskracht voorschoolse educatie: degene die als beroepskracht werkzaam is en belast is met voorschoolse educatie en die voldoet aan de opleidingseisen en scholingseisen, bedoeld in artikel 1.50b, onderdeel a;

 • buitenschoolse opvang: kinderopvang verzorgd door een kindercentrum voor kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan, waarbij opvang wordt geboden voor of na de dagelijkse schooltijd evenals gedurende vrije dagen of middagen en in schoolvakanties;

 • college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar een kindercentrum, gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang is gevestigd of zal worden gevestigd;

 • continentaal plat: de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, bedoeld in artikel 1 van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone, voor zover deze grenst aan de territoriale zee van Nederland;

 • continue screening kinderopvang: de voortdurende uitwisseling van gegevens over ingeschrevenen in het personenregister kinderopvang door Onze Minister en Onze Minister van Veiligheid en Justitie voor de controle op nieuwe gegevens in de justitiële documentatie van de ingeschrevene op basis waarvan wordt beoordeeld of de ingeschrevene nog steeds voldoet aan de eisen zoals deze gelden bij de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag;

 • gastouder: degene van 18 jaar of ouder die gastouderopvang biedt, met uitzondering van degene:

  1. van wie een of meer kinderen onderworpen zijn aan ondertoezichtstelling of voorlopige ondertoezichtstelling als bedoeld in artikel 255, onderscheidenlijk artikel 257, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, die met betrekking tot een of meer van zijn kinderen is ontheven uit het ouderlijk gezag als bedoeld in artikel 266 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek of die met betrekking tot een of meer van zijn kinderen is ontzet van het gezag als bedoeld in artikel 269 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek,

  2. die op hetzelfde woonadres staat ingeschreven in de basisregistratie personen als de ouder of diens partner van het kind aan wie opvang wordt geboden, of

  3. die ten behoeve van de opvang van kinderen in enigerlei vorm personeel in dienst heeft;

 • gastouderbureau: een organisatie die gastouderopvang tot stand brengt en begeleidt en door tussenkomst van wie de betaling van ouders aan gastouders geschiedt;

 • gastouderopvang: kinderopvang:

  1. die plaatsvindt door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau;

  2. die plaatsvindt in een gezinssituatie door een ander dan degene die als ouder op grond van artikel 1.5, eerste lid, aanspraak kan maken op een kinderopvangtoeslag of diens partner;

  3. waarbij de opvang plaatsvindt:

   1. 1°.

    op het woonadres van de gastouder,

   2. 2°.

    op het woonadres van een van de ouders van de kinderen voor wie de gastouder opvang biedt, dan wel

   3. 3°.

    op twee of meer van deze woonadressen; en

  4. bestaande uit de gelijktijdige opvang van ten hoogste zes kinderen, waaronder begrepen de bloedverwant of aanverwant in de neergaande lijn van de gastouder of zijn partner, die in belangrijke mate wordt onderhouden door de gastouder of zijn partner en op hetzelfde woonadres als de gastouder staat ingeschreven in de basisregistratie personen en de leeftijd van tien jaar nog niet heeft bereikt. Met een bloedverwant of aanverwant in de neergaande lijn wordt gelijkgesteld een pleegkind dat de leeftijd van tien jaar nog niet heeft bereikt;

 • geregistreerd gastouderbureau: een in het landelijk register kinderopvang ingeschreven gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.46, tweede lid;

 • geregistreerd kindercentrum: een in het landelijk register kinderopvang ingeschreven kindercentrum als bedoeld in artikel 1.46, tweede lid;

 • geregistreerde voorziening voor gastouderopvang: een in het landelijk register kinderopvang ingeschreven voorziening voor gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.46, tweede lid;

 • geschillencommissie: de commissie, bedoeld in artikel 1.57c, eerste lid;

 • GGD: een gemeentelijke gezondheidsdienst als bedoeld in artikel 14 van de Wet publieke gezondheid;

 • houder:

  1. degene aan wie een onderneming als bedoeld in de Handelsregisterwet 2007 toebehoort en die met die onderneming een kindercentrum of een gastouderbureau exploiteert;

  2. de gastouder die een voorziening voor gastouderopvang exploiteert.

 • ingeschrevene: een persoon als bedoeld in artikel 1.48d, tweede lid, die in het personenregister kinderopvang is ingeschreven;

 • justitiële documentatie: de documentatie, bedoeld in artikel 1, aanhef en onder e, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens;

 • kindercentrum: een voorziening waar kinderopvang plaatsvindt, anders dan gastouderopvang;

 • kinderopvang: het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint;

 • kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming van het Rijk als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder h, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in de kosten van kinderopvang;

 • landelijk register kinderopvang: het register, bedoeld in artikel 1.47b, eerste lid;

 • meertalige kinderopvang: kinderopvang als bedoeld in artikel 1.55, derde lid;

 • Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • ouder: de bloed- of aanverwant in opgaande lijn of de pleegouder van een kind op wie de kinderopvang betrekking heeft, met dien verstande dat bij de beoordeling of sprake is van pleegouderschap een vergoeding op grond van de Jeugdwet buiten beschouwing blijft;

 • oudercommissie: de commissie, bedoeld in artikel 1.58;

 • ouderparticipatiecrèche: een kindercentrum waar ouderparticipatieopvang plaatsvindt;

 • ouderparticipatieopvang: kinderopvang als bedoeld in artikel 1.60a;

 • overheidswerkgever: de werkgever, bedoeld in artikel 1, onderdeel r, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

 • participerende ouder: ouder die ouderparticipatieopvang verzorgt en belast is met de verzorging, de opvoeding en het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen;

 • pedagogisch beleidsmedewerker: de persoon van 18 jaar of ouder die werkzaam is bij een kindercentrum, bezoldigd is en belast is met de totstandkoming en implementatie van pedagogische beleidsvoornemens of het coachen van beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden;

 • personenregister kinderopvang: de verzameling van gegevens die verwerkt worden ten behoeve van het doel, beschreven in artikel 1.48d, eerste lid;

 • register buitenlandse kinderopvang: het register, bedoeld in artikel 1.48b, eerste lid;

 • stagiair: degene die een opleiding volgt, waarvan het praktijkdeel een beperkt deel van de totale studieduur is, belast is met werkzaamheden bij de houder ten behoeve van het praktijkdeel van de opleiding en geen beroepskracht in opleiding is;

 • Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 • uitvoeringskosten: de kosten die door een gastouderbureau in rekening worden gebracht bij de ouder of de gastouder, niet zijnde de kosten van gastouderopvang;

 • uitzendkracht: degene van 18 jaar of ouder die werkzaam is voor een uitzendbureau en is uitgezonden voor werkzaamheden bij een kindercentrum of een gastouderbureau;

 • verklaring omtrent het gedrag: een verklaring omtrent het gedrag natuurlijke personen of een verklaring omtrent het gedrag rechtspersonen;

 • verklaring omtrent het gedrag natuurlijke personen: een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, ten behoeve van een natuurlijk persoon;

 • verklaring omtrent het gedrag rechtspersonen: een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, ten behoeve van een rechtspersoon;

 • voorschoolse educatie: uitvoering van een door het college gesubsidieerd programma dat gericht is op het verbeteren van de voorwaarden voor het met succes instromen in het basisonderwijs voor kinderen die nog niet tot een school kunnen worden toegelaten;

 • voorziening voor gastouderopvang: gastouderopvang door een specifieke gastouder op een specifiek woonadres.

2.

Tot kinderopvang worden niet gerekend:

 1. het toezichthouden op schoolgaande kinderen dat zich beperkt tot het toezicht tijdens de middagpauze;

 2. verzorging en opvoeding die plaatsvindt in het kader van de Jeugdwet;

 3. de verzorging, de opvoeding en het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, anders dan gastouderopvang, die geschiedt op een plaats waar het kind zijn hoofdverblijf heeft.

3.

Waar in het bepaalde bij of krachtens dit hoofdstuk en hoofdstuk 3 wordt gesproken over verklaring omtrent het gedrag wordt een verklaring omtrent het gedrag natuurlijke personen bedoeld, indien de betrokkene een natuurlijk persoon is en een verklaring omtrent het gedrag rechtspersonen, indien de betrokkene een rechtspersoon is.

Artikel 1.1a [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 2 [Vervallen per 01-09-2005]

Afdeling 2. Kinderopvangtoeslag

Paragraaf 1. Uitvoering van de kinderopvangtoeslag

Artikel 1.3
Artikel 1.4

Paragraaf 2. Aanspraak op kinderopvangtoeslag

Artikel 1.5
Artikel 1.6
Artikel 1.6a
Artikel 1.6b
Artikel 1.7
Artikel 1.8
Artikel 1.9

Paragraaf 3. Financiële middelen tot dekking van kinderopvangtoeslag

Artikel 1.10

Paragraaf 4. Overige bepalingen

Artikel 1.11
Artikel 1.12 [Nog niet in werking]
Artikel 1.13
Artikel 14 [Vervallen per 01-09-2005]
Artikel 15 [Vervallen per 01-09-2005]
Artikel 16 [Vervallen per 01-09-2005]
Artikel 17 [Vervallen per 01-09-2005]
Artikel 18 [Vervallen per 01-09-2005]
Artikel 19 [Vervallen per 01-09-2005]
Artikel 20 [Vervallen per 01-09-2005]
Artikel 21 [Vervallen per 01-09-2005]
Artikel 1.22 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1.23
Artikel 1.24 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1.25 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1.26 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1.27 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1.28 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1.29 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1.30 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1.31 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1.32 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1.33 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1.34 [Vervallen per 01-01-2013]

Paragraaf 5. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 1.35 [Vervallen per 01-01-2013]

Paragraaf 6. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 36 [Vervallen per 01-09-2005]
Artikel 37 [Vervallen per 01-09-2005]
Artikel 1.38 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1.39 [Vervallen per 01-01-2013]

Paragraaf 7. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 1.40 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1.41 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 42 [Vervallen per 01-09-2005]
Artikel 43 [Vervallen per 01-09-2005]
Artikel 1.44 [Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling 3. Kwaliteit kindercentrum, voorziening voor gastouderopvang en gastouderbureau

Paragraaf 1. Aanvraag en registratie

Artikel 1.45
Artikel 1.46
Artikel 1.47
Artikel 1.47a
Artikel 1.47b
Artikel 1.48
Artikel 1.48a
Artikel 1.48b
Artikel 1.48c [Vervallen per 01-01-2015]

Paragraaf 2. Eisen

Artikel 1.48d
Artikel 1.49
Artikel 1.50
Artikel 1.50a
Artikel 1.50b
Artikel 1.51
Artikel 1.51a
Artikel 1.51b
Artikel 1.51c
Artikel 1.52
Artikel 1.53
Artikel 1.54
Artikel 1.54a
Artikel 1.55
Artikel 1.56
Artikel 1.56a
Artikel 1.56b
Artikel 1.57 [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 1.57a
Artikel 1.57b
Artikel 1.57c
Artikel 1.57d
Artikel 1.57e

Paragraaf 3. Oudercommissie

Artikel 1.58
Artikel 1.58a
Artikel 1.59
Artikel 1.60

Paragraaf 4. Ouderparticipatiecrèches

Artikel 1.60a
Artikel 1.60b
Artikel 1.60c

Afdeling 4. Handhaving

Paragraaf 1. Toezicht op de naleving

Artikel 1.61
Artikel 1.61a
Artikel 1.62
Artikel 1.63
Artikel 1.64

Paragraaf 2. Gemeentelijk ingrijpen

Artikel 1.65
Artikel 1.66

Paragraaf 2a. Geschillen

Artikel 1.66a
Artikel 1.66b

Paragraaf 2b. Informatieverstrekking aan de GGD

Artikel 1.67 [Vervallen per 01-10-2012]
Artikel 1.67a

Paragraaf 3. [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 1.68 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 1.69 [Vervallen per 01-10-2012]
Artikel 1.70 [Vervallen per 01-10-2012]

Afdeling 5. Opsporing en sancties

Paragraaf 1. Opsporing

Artikel 71 [Vervallen per 01-09-2005]

Paragraaf 2. Bestuurlijke boeten

Artikel 1.72
Artikel 73 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 74 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 75 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 76 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 77 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 78 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 79 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 1.80

Paragraaf 3. Vermelding handhaving

Artikel 1.81
Artikel 82 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 83 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 84 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 85 [Vervallen per 01-09-2005]
Artikel 1.86 [Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling 6. Experimenten

Artikel 1.87

Artikel 1.88

Artikel 1.89 [Vervallen per 01-07-2013]

Hoofdstuk 2. [Vervallen per 01-01-2018]

Afdeling 1. [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 2.1 [Vervallen per 01-01-2018]

Afdeling 2. [Vervallen per 01-01-2018]

Paragraaf 1. [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 2.2 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 2.3 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 2.4 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 2.4a [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 2.4b [Vervallen per 01-01-2018]

Paragraaf 2. [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 2.4c [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 2.5 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 2.6 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 2.7 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 2.8 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 2.9 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 2.9a [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 2.9b [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 2.9c [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 2.10 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 2.11 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 2.12 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 2.13 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 2.13a [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 2.13b [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 2.13c [Vervallen per 01-01-2018]

Paragraaf 3. [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 2.14 [Vervallen per 01-01-2017]
Artikel 2.15 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 2.16 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 2.17 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 2.18 [Vervallen per 01-01-2016]

Afdeling 3. [Vervallen per 01-01-2018]

Paragraaf 1. [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 2.19 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 2.19a [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 2.20 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 2.21 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 2.22 [Vervallen per 01-01-2018]

Paragraaf 2. [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 2.23 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 2.24 [Vervallen per 01-01-2018]

Paragraaf 2a. [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 2.24a [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 2.24b [Vervallen per 01-01-2018]

Paragraaf 3. [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 2.25 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 2.26 [Vervallen per 01-10-2012]

Afdeling 4. [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 2.27 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 2.28 [Vervallen per 01-01-2018]

Paragraaf 4a. [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 2.28a [Vervallen per 01-01-2018]

Afdeling 5. [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 2.29 [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 2.30 [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 2.31 [Vervallen per 01-01-2018]

Hoofdstuk 3. Overgangs- en slotbepalingen

Paragraaf 1. Overgangsbepalingen

Artikel 3.1

Artikel 3.2

Artikel 3.2a

Artikel 3.2b

Paragraaf 2. Slotbepalingen

Artikel 3.3

Artikel 3.4

Artikel 3.5

Artikel 3.5a

Artikel 3.6