Home

Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen

Geldig vanaf 1 januari 2008
Geldig vanaf 1 januari 2008

Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2008]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen en enkele daarmee samenhangende onderwerpen te regelen, zulks onder intrekking van onder andere de Wet financiering volksverzekeringen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1. Algemene begrippen

In de hoofdstukken 3 en 4 van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  2. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

  3. SVB: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

  4. College zorgverzekeringen: het College voor zorgverzekeringen, genoemd in hoofdstuk IA van de Ziekenfondswet;

  5. werknemer: de werknemer in de zin van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

  6. werkgever: de werkgever in de zin van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

  7. inspecteur: de functionaris van de rijksbelastingdienst die als zodanig bij regeling van Onze Minister van Financiën is aangewezen.

Hoofdstuk 2. Wijziging van andere wetten

§ 1. Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 2. Werkloosheidswet

Artikel 3. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 4. Ziektewet

Artikel 5. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Artikel 6. Algemene nabestaandenwet

Artikel 7. Algemene Ouderdomswet

Artikel 8. Wet arbeid en zorg

Artikel 9. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Artikel 10. Wet op de ondernemingsraden

Artikel 11. Wet arbeid vreemdelingen [Nog niet in werking]

Artikel 12. Toeslagenwet

Artikel 13. Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten [Nog niet in werking]

Artikel 14. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Artikel 15. Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen

Artikel 16. Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Artikel 17. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen

Artikel 18. Wet aanpassing daglonen Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 19. Wet medefinanciering aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Artikel 20. Liquidatiewet ongevallenwetten

Artikel 21. Overgangsmaatregel bovenwettelijke uitkeringen

Artikel 22. Burgerlijk Wetboek

Artikel 23. Wet terugdringing ziekteverzuim [Nog niet in werking]

Artikel 24. Wetboek van Koophandel

§ 2. Financiën

Artikel 25. Algemene wet inzake rijksbelastingen

Artikel 26. Wet op de loonbelasting 1964

Artikel 27. Invorderingswet 1990

Artikel 28. Wet inkomstenbelasting 2001

Artikel 29. Wet op de vennootschapsbelasting 1969

§ 3. Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel 30 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 31. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Artikel 32. Wet op de orgaandonatie

Artikel 33. Wet tarieven gezondheidszorg

Artikel 34. Wet ziekenhuisvoorzieningen

§ 4. Justitie

Artikel 35. Algemene wet bestuursrecht

Artikel 36. Beroepswet

§ 5. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 37. Uitkeringswet KNIL-beroepsmilitairen

Artikel 38. Uitkeringswet KNIL-dienstplichttijd

Artikel 39. Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders

§ 6. Defensie

Artikel 40. Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen

Artikel 41. Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst

Hoofdstuk 3. Overgangsrecht

Artikel 42. Overgangsrecht

Artikel 43. Overgang lagere regelgeving

Artikel 44. Geldigheid beschikkingen

Artikel 45. Bezwaarschriftenprocedures

Artikel 46. Beroep, hoger beroep en partijvervanging

Artikel 47. Behandeling aanhangige aanvragen

Hoofdstuk 4. Overige en slotbepalingen

Artikel 48. Intrekking wetten

Artikel 48a. Financiering loopbaanonderbreking met vervanging door ANW-gerechtigde

Artikel 48b. Verdrag met het Koninkrijk België

Artikel 49. Regelgevende bevoegdheid

Artikel 50. Tijdelijke handhaving informatieverplichtingen en administraties

Artikel 51. Nummering

Artikel 52. Inwerkingtreding

Artikel 53. Citeertitel

Inhoudsopgave