Home

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Geldig vanaf 1 juli 2022
Geldig vanaf 1 juli 2022

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging hebben genomen, dat het wenselijk is basisregels vast te stellen betreffende zelfstandige bestuursorganen op het niveau van de centrale overheid;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

  1. zelfstandig bestuursorgaan: een bestuursorgaan van de centrale overheid dat bij de wet, krachtens de wet bij algemene maatregel van bestuur of krachtens de wet bij ministeriële regeling met openbaar gezag is bekleed, en dat niet hiërarchisch ondergeschikt is aan een minister;

  2. Onze Minister: Onze Minister wie het aangaat.

Artikel 2

1.

Deze wet is niet van toepassing op zelfstandige bestuursorganen die uitsluitend met openbaar gezag zijn bekleed voor zover zij bevoegd zijn besluiten te nemen op grond van de Wet open overheid.

2.

Op zelfstandige bestuursorganen die vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet zijn ingesteld, is deze wet van toepassing indien dit in de in artikel 1, onder a, bedoelde wet, algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling is bepaald.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Hoofdstuk 2. Bepalingen over publiekrechtelijk vormgegeven zelfstandige bestuursorganen

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Hoofdstuk 3. Informatievoorziening, sturing en toezicht

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21a

Artikel 21b

Artikel 22

Artikel 23

Hoofdstuk 4. Bepalingen betreffende financieel toezicht

Afdeling 1. Begroting publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Afdeling 2. Beheer en verantwoording bij publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen, die geen onderdeel zijn van de Staat

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Afdeling 3. Beheer en verantwoording bij privaatrechtelijke zelfstandige bestuursorganen

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Hoofdstuk 5. Overige bepalingen

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 42 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 43 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 44 [Vervallen per 01-02-2007]

Artikel 45

Artikel 46