Home

Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

Geldig van 18 december 2008 tot 1 januari 2009
Geldig van 18 december 2008 tot 1 januari 2009

Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 18-12-2008 tot 01-01-2009]

Aanhef

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2, derde lid, 70, tweede lid, 109, zevende lid, en 158 van de Pensioenwet; artikel 81, tweede lid en 153 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling; artikel 9, vierde lid, 23, vierde lid, 25, eerste en vijfde lid en 27, eerste lid, van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling; artikel 12, derde lid en 22, vierde lid, van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen; artikel 8, zesde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen; artikel 50, vijfde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; artikel 67, zesde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en artikel 7, vierde lid, en artikel 10 van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding;

Met betrekking tot de artikelen 32, 33 en 34 handelend in overeenstemming met de Minister van Justitie;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Regels op grond van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling

Paragraaf 1. Aanwijzingen

Artikel 1. Aangewezen werknemers

Als categorie van personen als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Pensioenwet worden aangewezen de personen die in de Generale regeling predikantspensioenen als deelnemer zijn aangemerkt.

Artikel 2. Aangewezen instellingen

Artikel 3. Aangewezen verenigingen

Paragraaf 2. Informatie over toeslagverlening en de voorwaardelijkheidsverklaring

Artikel 4

Artikel 4a. Fictieve dekkingsgraden continuïteitsanalyse [Nog niet in werking]

Artikel 4b. Rekeninstrument verzekeraars [Nog niet in werking]

Artikel 4c. Gebruik toeslagenlabel [Nog niet in werking]

Artikel 4d. Vormvereisten toeslagenlabel [Nog niet in werking]

Artikel 5. Consistentie

Artikel 6. Voorwaardelijkheidsverklaring

Paragraaf 3. Begroting, jaarverslag, jaarrekening of verantwoording

Artikel 7. Indienen van de begroting

Artikel 8. Eisen aan de begroting

Artikel 9. Eisen aan de toelichting bij de begroting

Artikel 10. Eisen aan de gewijzigde of aanvullende begroting

Artikel 11. Indienen van jaarverslag en jaarrekening of verantwoording

Artikel 12. Eisen aan jaarrekening of verantwoording

Artikel 13. Eisen aan het jaarverslag

Artikel 14. Bevindingen

Hoofdstuk 2. Regels op grond van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

Paragraaf 1. Prijsinflatie

Artikel 15. Prijsinflatie

Paragraaf 2. Waardeoverdracht

Artikel 16. Bepaling rente

Artikel 17. Verschuldigde rente

Artikel 18. Het standaardtarief

Artikel 19. Berekening pensioenaanspraken

Artikel 20. Afwijking standaardtarief

Paragraaf 3. Kosten

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23. Vaststelling verschuldigd bedrag kosten

Hoofdstuk 3. Regels op grond van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

Paragraaf 1. Vaststelling vereist eigen vermogen

Artikel 24. Standaardmodel

Artikel 25. Correlaties

Artikel 26. Risicoprofiel

Artikel 27. Vereenvoudigd model

Artikel 28. Intern model

Artikel 29. Overgangsregeling

Paragraaf 2. Continuïteitsanalyse

Artikel 30. Continuïteitsanalyse

Artikel 30a. Commissie Parameters

Hoofdstuk 4. Overgangsrecht

Artikel 31. Overgangsrecht waardeoverdracht

Artikel 31a. Tijdelijk rekeninstrument fondsen [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 5. Wijziging overige Ministeriele regelingen

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37. Inwerkingtreding

Artikel 38. Citeertitel

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 2

Bijlage 1a. als bedoeld in artikel 6 van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

Bijlage 1b [Nog niet in werking]

Bijlage 2. als bedoeld in de artikelen 18 en 19

Bijlage 3. als bedoeld in de artikelen 24 , 25 en 29