Home

Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties

Geldig vanaf 26 augustus 2021
Geldig vanaf 26 augustus 2021

Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 26-08-2021]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging hebben genomen, dat het noodzakelijk is bij de wet regels te stellen ter uitvoering van richtlijn nr. 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PbEU L 255);

dat deze regels voor onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie, andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en Zwitserland de toegang tot en uitoefening van een gereglementeerd beroep in Nederland moeten waarborgen die afhankelijk zijn gesteld van het bezit van bepaalde beroepskwalificaties, indien de in een andere betrokken staat of andere betrokken staten verworven beroepskwalificaties aan hen het recht verlenen aldaar hetzelfde beroep uit te oefenen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

aanpassingsstage: uitoefening in Nederland van een gereglementeerd beroep onder verantwoordelijkheid van een gekwalificeerde beroepsbeoefenaar, met in voorkomend geval een aanvullende opleiding, teneinde te kunnen beoordelen of de migrerende beroepsbeoefenaar voldoende bekwaamheid bezit om het desbetreffende beroep in Nederland uit te oefenen;

bekwaamheidsattest: bekwaamheidsattest als bedoeld in artikel 9, onder e;

beroepservaring: daadwerkelijke en geoorloofde voltijdse of gelijkwaardige deeltijdse uitoefening van het betrokken beroep in een betrokken staat;

beroepskwalificaties: kwalificaties die worden gestaafd door een opleidingstitel, een bekwaamheidsattest of beroepservaring;

beroepsstage: een periode van beroepsuitoefening onder toezicht van een supervisor die geldt als een voorwaarde voor toegang tot of uitoefening van een gereglementeerd beroep, en die plaatsvindt tijdens dan wel na afloop van een opleiding die leidt tot een diploma, certificaat of bekwaamheidsattest als bedoeld in artikel 9;

betrokken staat: lidstaat van de Europese Unie, andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland;

dwingende redenen van algemeen belang: redenen die als zodanig zijn erkend in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie;

ECTS-studiepunten: studiepunten die zijn gewaardeerd conform het European Credit Transfer System;

een leven lang leren: het geheel van alle vormen van algemeen onderwijs, beroepsonderwijs en beroepsopleidingen, niet-formeel onderwijs en informeel leren die gedurende het gehele leven plaatsvinden en die tot meer kennis, vaardigheden en competenties leiden, eventueel ook op het gebied van de beroepsethiek;

erkenning van beroepskwalificaties: erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5;

Europese beroepskaart: elektronisch document dat dient als bewijs dat een migrerende beroepsbeoefenaar aan de noodzakelijke voorwaarden voldoet voor toegang tot of uitoefening van een gereglementeerd beroep in een betrokken staat;

gereglementeerd beroep:

 1. 1°.

  beroepswerkzaamheid of geheel van beroepswerkzaamheden waarvoor geldt dat de toegang daartoe, uitoefening daarvan, of een van de wijzen van uitoefening, waaronder het voeren van een beroepstitel, bij of krachtens wet direct of indirect afhankelijk is gesteld van het bezit van bepaalde beroepskwalificaties, of

 2. 2°.

  beroep dat wordt uitgeoefend door de leden van de verenigingen of organisaties die zijn genoemd in bijlage I van richtlijn nr. 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PbEU L 255);

gereglementeerde opleiding: opleiding die specifiek op een bepaald beroep is gericht en die bestaat uit een studiecyclus waarvan de structuur en het niveau bij of krachtens wet zijn vastgesteld, in voorkomend geval aangevuld met een beroepsopleiding, beroepsstage of praktijkervaring, waarvan de structuur en het niveau bij of krachtens wet zijn vastgesteld;

IMI: elektronisch informatiesysteem, bedoeld in artikel 1 van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening»);

migrerende beroepsbeoefenaar:

 1. 1°.

  onderdaan van een betrokken staat;

 2. 2°.

  onderdaan van een derde land die houder is van een door een lidstaat van de Europese Unie afgegeven EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen als bedoeld in artikel 8 van richtlijn nr. 2003/109/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (PbEU L 016);

 3. 3°.

  familielid van een onderdaan van een betrokken staat dat onderdaan is van een derde land en dat uit hoofde van richtlijn nr. 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (PbEU L 158 en L 229), gerechtigd is een betrokken staat binnen te komen en er te verblijven;

 4. 4°.

  onderdaan van een derde land die rechtmatig in Nederland verblijft op grond van artikel 8, onderdeel a, b, c, of d, van de Vreemdelingenwet 2000, met uitzondering van de houder van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14 van voornoemde wet die is verleend onder een beperking verband houdend met arbeid als zelfstandige, grensoverschrijdende dienstverlening of medische behandeling;

 5. 5°.

  onderdaan van een derde land die houder is van een door een andere lidstaat van de Europese Unie afgegeven verblijfsvergunning, welke is afgegeven ter uitvoering van Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming (PbEU 2014, L 157);

 6. 6°.

  onderdaan van een derde land die houder is van een door een andere lidstaat van de Europese Unie afgegeven verblijfsvergunning, welke is afgegeven ter uitvoering van Richtlijn 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten (PbEU 2016, L 132);

Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat;

Onze Minister die het aangaat: Onze Minister onder wiens beleidsverantwoordelijkheid de reglementering bij of krachtens wet van de toegang tot of uitoefening van het desbetreffende gereglementeerde beroep valt;

opleidingstitel:

 1. 1°.

  kwalificatie als bedoeld in artikel 9, onder a tot en met d, die door het daartoe bij of krachtens wet in een andere betrokken staat dan Nederland bevoegde gezag is afgegeven ter afsluiting van een overwegend in de gebieden waarop de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van toepassing is of Zwitserland gevolgde beroepsopleiding; of

 2. 2°.

  kwalificatie als bedoeld in artikel 9, onder a tot en met d, die door het daartoe bij of krachtens wet in een derde land bevoegde gezag is afgegeven, indien de migrerende beroepsbeoefenaar in het betrokken beroep een beroepservaring van ten minste drie jaar heeft opgedaan op het grondgebied van een betrokken staat anders dan Nederland die de betrokken kwalificatie heeft erkend en indien die betrokken staat deze beroepservaring bevestigt;

proeve van bekwaamheid: toets afgenomen of aanvaard door Onze Minister die het aangaat, inzake de beroepskennis, -vaardigheden en -competenties van de migrerende beroepsbeoefenaar, die tot doel heeft te beoordelen of de migrerende beroepsbeoefenaar de bekwaamheid bezit om in Nederland een gereglementeerd beroep uit te oefenen, en die betrekking heeft op de vakgebieden die niet worden bestreken door de opleiding die de migrerende beroepsbeoefenaar heeft gevolgd en die wezenlijk zijn voor de uitoefening van het beroep in Nederland, en waaronder mede kan zijn begrepen kennis van de beroepsregels die in Nederland op de betrokken activiteiten van toepassing zijn, waarbij in aanmerking wordt genomen dat de migrerende beroepsbeoefenaar in de betrokken staat van oorsprong of herkomst een gekwalificeerde beroepsbeoefenaar is;

richtlijn: Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PbEU L 255), zoals deze laatstelijk gewijzigd is bij Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening») (PbEU 2013, L 354)»;

verklaring omtrent het gedrag: verklaring als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

Artikel 2. Orgaan organisatie van beroepsbeoefenaars

1.

Voor de erkenning als specialist in de zin van artikel 14 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg wordt onder Onze Minister die het aangaat verstaan het orgaan, bedoeld in artikel 14, tweede lid, onder e, van die wet.

2.

Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op de artikelen 17, 18, 33, 34, en 36.

Artikel 3. Hetzelfde beroep

Artikel 4. Reikwijdte

Hoofdstuk 2. Erkenning van beroepskwalificaties

Artikel 4a. Reikwijdte hoofdstuk 2

Artikel 5. Erkenning beroepskwalificaties

Artikel 6. Vereisten erkenning beroepskwalificaties

Artikel 7. Gereglementeerde opleiding

Artikel 8. Geen erkenning beroepskwalificaties bij vier niveaus verschil

Artikel 9. Kwalificatieniveaus

Artikel 10 . Gelijkstelling van beroepskwalificaties

Artikel 11. Compenserende maatregelen

Artikel 12. Gedeeltelijke toegang

Artikel 13. Documenten bij de aanvraag

Artikel 13a. Uitwisseling van informatie inzake de documenten bij de aanvraag

Artikel 14. Verklaring omtrent gedrag en faillissement

Artikel 15. Document inzake gezondheid

Artikel 16. Bewijs van financiële draagkracht en verzekering

Artikel 17. Tuchtrechtelijke en strafrechtelijke inbreuken

Artikel 18. Eed of belofte

Artikel 19. Procedure erkenning

Artikel 20. Voeren van beroepstitel

Hoofdstuk 3. Tijdelijke en incidentele dienstverrichting

Artikel 21. Begripsbepaling hoofdstuk 3

Artikel 22 . Geen beperkingen op dienstverrichting

Artikel 23. Verklaring vooraf van dienstverrichter

Artikel 24. Vrijstellingen

Artikel 25. Toepasselijkheid beroepsregels en tuchtrechtelijke bepalingen

Artikel 26. Beroepstitel en titel behorend bij opleiding

Artikel 27. Controle in verband met volksgezondheid of openbare veiligheid

Artikel 28. Procedure controle

Artikel 29. Gegevens voor afnemers van de dienst

Artikel 30. Uitwisseling van informatie inzake dienstverrichter

Artikel 30a. Uitwisseling van informatie in verband met afhandeling klacht afnemer

Hoofdstuk 3a. Europese beroepskaart

Artikel 30a1. Europese beroepskaart gereglementeerd beroep

Artikel 30b. Europese beroepskaart niet-gereglementeerd beroep

Hoofdstuk 3b. Gemeenschappelijke opleidingsbeginselen

Artikel 30c. Automatische erkenning bij gemeenschappelijke opleidingsbeginselen

Hoofdstuk 4. Overige bepalingen

Artikel 31. Talenkennis

Artikel 31a. Waarschuwingsmechanisme bij beroepsverbod

Artikel 31b. Waarschuwingsmechanisme bij gebruik valse beroepskwalificaties

Artikel 31c. Binnengekomen waarschuwingen van het waarschuwingsmechanisme

Artikel 32 . Voeren van academische titels

Artikel 32a. Beroepsstage

Artikel 33. Nadere regels

Artikel 34. Uitwisseling van informatie voor beoordeling rechtmatigheid

Artikel 34a. Instemming migrerende beroepsbeoefenaar en vergoeding van kosten

Artikel 34b. Informeren migrerende beroepsbeoefenaar

Artikel 34c. Elektronische procedures

Artikel 34d. Assistentiecentrum

Artikel 35. Registratie

Artikel 36. Delegatie

Hoofdstuk 5. Wijziging andere wetten

Justitie

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Artikel 42

Artikel 42a

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Verkeer en Waterstaat

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel 52

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Artikel 53

Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 54. Overgangsrecht EG-verklaringen, aanvragen, bezwaarschriften en beroepen

Artikel 55. Intrekking Algemene wetten

Artikel 56. Inwerkingtreding

Artikel 57. Citeertitel