Home

Wet basisregistratie adressen en gebouwen

Geldig vanaf 1 mei 2022
Geldig vanaf 1 mei 2022

Wet basisregistratie adressen en gebouwen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-05-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter bevordering van een goede vervulling van publiekrechtelijke taken wenselijk is om een basisregistratie adressen en een basisregistratie gebouwen tot stand te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. a.

  adres: door het bevoegde gemeentelijke orgaan aan een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats toegekende benaming, bestaande uit een combinatie van de naam van een openbare ruimte, een nummeraanduiding en de naam van een woonplaats;

 2. b.

  authentiek gegeven: in een basisregistratie opgenomen gegeven dat bij of krachtens de wet als authentiek is aangemerkt;

 3. e.

  basisregistratie: basisregistratie adressen en gebouwen als bedoeld in artikel 2;

 4. d.

  brondocument: document in welke vorm dan ook waarin rechtsfeiten en andere voor de registraties relevante feiten zijn neergelegd;

 5. e.

  Dienst: Dienst voor het kadaster en de openbare registers, genoemd in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster;

 6. f.

  landelijke voorziening: landelijke voorziening als bedoeld in artikel 26;

 7. g.

  ligplaats: door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt drijvend object;

 8. h.

  nummeraanduiding: door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats;

 9. i.

  Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu;

 10. j.

  openbare ruimte: door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen;

 11. k.

  pand: kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is;

 12. l.

  standplaats: door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte;

 13. m.

  verblijfsobject: kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is;

 14. n.

  woonplaats: door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente.

Artikel 2

1.

Burgemeester en wethouders houden een geautomatiseerde basisregistratie adressen en gebouwen.

2.

De basisregistratie adressen en gebouwen is een registratie van gegevens over de in de gemeente bestaande:

 1. panden, verblijfsobjecten, standplaatsen, ligplaatsen, woonplaatsen, openbare ruimten en nummeraanduidingen, en

 2. situaties van feitelijk gebruik van:

  1. 1°.

   een terrein of gedeelte daarvan voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte, niet zijnde een standplaats;

  2. 2°.

   een plaats in het water, al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of gedeelte daarvan, voor het permanent afmeren van een drijvend object, niet zijnde een ligplaats;

  3. 3°.

   een benaming van een gedeelte van het grondgebied van de gemeente, niet zijnde een woonplaats;

  4. 4°.

   een benaming van een buitenruimte die binnen één woonplaats of situatie als bedoeld in de aanhef en onder 3° is gelegen, niet zijnde een openbare ruimte;

  5. 5°.

   een aanduiding van een verblijfsobject, een standplaats, een ligplaats of een situatie als bedoeld in de aanhef en onder 1° of 2°, niet zijnde een nummeraanduiding.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6a [Vervallen per 01-07-2018]

Artikel 7 [Vervallen per 01-07-2018]

Artikel 8

Hoofdstuk 2. Brondocumenten

Artikel 9 [Vervallen per 01-07-2018]

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12 [Vervallen per 01-07-2018]

Artikel 13

Hoofdstuk 3. De basisregistratie

§ 1. Algemeen

Artikel 14

Artikel 14a [Vervallen per 01-07-2018]

Artikel 15 [Vervallen per 01-07-2018]

Artikel 16 [Vervallen per 01-07-2018]

Artikel 17

Artikel 18 [Vervallen per 01-07-2009]

§ 2. De inhoud van de basisregistratie

Artikel 19

Artikel 20 [Vervallen per 01-07-2018]

Artikel 21 [Vervallen per 01-07-2018]

§ 3. [Vervallen per 01-07-2018]

Artikel 22 [Vervallen per 01-07-2018]

Artikel 23 [Vervallen per 01-07-2018]

Artikel 24 [Vervallen per 01-07-2018]

Artikel 25 [Vervallen per 01-07-2018]

Hoofdstuk 4. De landelijke voorziening

§ 1. Algemeen

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

§ 2. Overleg

Artikel 29

Artikel 30

§ 3. Verkeer tussen bronhouders en landelijke voorziening

Artikel 31

Hoofdstuk 5. Inzage, verstrekking en gebruik van gegevens

§ 1. Inzage en verstrekking van gegevens

Artikel 32

Artikel 33 [Vervallen per 01-07-2018]

Artikel 34

§ 2. Gebruik van gegevens

Artikel 35

Artikel 36

Hoofdstuk 6. Wijziging van de in de registraties opgenomen gegevens

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Hoofdstuk 7. Toezicht en controle

Artikel 42

Artikel 43 [Vervallen per 01-07-2018]

Artikel 44 [Vervallen per 01-07-2018]

Artikel 45 [Vervallen per 01-10-2012]

Hoofdstuk 8. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 45a [Vervallen per 01-07-2018]

Artikel 45b [Vervallen per 01-07-2018]

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48