Home

Binnenvaartbesluit

Geldig vanaf 1 januari 2021
Geldig vanaf 1 januari 2021

Binnenvaartbesluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2021]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 21 mei 2008, nr. CEND/HDJZ/2008-459 sector SCH Hoofddirectie Juridische Zaken,

Gelet op de artikelen 5, tweede lid, 7, tweede lid, 14, vijfde lid, 22, eerste lid, 23, tweede lid, 25, eerste, tweede en derde lid, 26, eerste lid, 28, vijfde en zesde lid, 29, derde lid, 30, derde lid, 34, 35, 36, derde lid, 37, eerste lid, 38, en 39, vierde lid, van de Binnenvaartwet, artikel 2 van de Wet geluidhinder, de artikelen 4, eerste lid, onder a, en derde lid, 9, 10, tweede lid, onderdeel b, en 18 van de Scheepvaartverkeerswet, de artikelen 8.40, eerste lid, 8.41, derde lid, 8.42, eerste en tweede lid, 8.45, 10.45, tweede lid, 10.46 en 10.48, eerste lid van de Wet milieubeheer, artikel 74c van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 2:1, eerste lid, 2:7, eerste lid, 4:3, tweede en vierde lid en artikel 5:12, eerste en tweede lid, van de Arbeidstijdenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 18 juli 2008 nr. W09.08.0185/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 13 maart 2009, nr. CEND/HDJZ-2009/102 sector SCH, uitgebracht mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt, tenzij anders is bepaald, verstaan onder:

 • breedte: de grootste breedte van de scheepsromp in meters, gemeten op de buitenkant van de huidbeplating;

 • Bunkerstation: drijvend bouwsel met permanente ligplaats dat is bestemd of wordt gebruikt voor de opslag of levering van brandstof voor de voortstuwing van schepen;

 • diepgang: de verticale afstand in meters tussen het laagste punt van de scheepsromp, zonder de kiel of andere uitstekende delen, en het vlak van de grootste inzinking van de scheepsromp in meters;

 • duwboot: schip dat is bestemd of wordt gebruikt voor het duwen van schepen en niet bestemd is voor het zelfstandig vervoeren van goederen;

 • geneeskundig onderzoek: onderzoek, bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de wet;

 • lengte: grootste lengte van de scheepsromp in meters, het roer en de boegspriet niet inbegrepen;

 • openbaar vervoersdienst: voor ieder openstaand personenvervoer;

 • passagiersschip: binnenschip, niet zijnde een veerpont of een veerboot, dat is bestemd of wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig vervoer van meer dan twaalf personen buiten de bemanningsleden;

 • pleziervaartuig: schip dat is bestemd of wordt gebruikt voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding;

 • richtlijn (EU) 2016/1629: richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn 2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG;

 • Rijnvaartverklaring: verklaring, bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Herziene Rijnvaartakte;

 • sleepboot: schip dat is bestemd of wordt gebruikt voor het slepen van schepen en niet is bestemd voor het zelfstandig vervoeren van goederen;

 • sleepduwboot: schip dat is bestemd of wordt gebruikt voor het slepen of duwen van schepen en niet is bestemd voor het zelfstandig vervoeren van goederen;

 • veerboot: schip dat is bestemd of wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig vervoer van meer dan twaalf personen buiten de bemanningsleden alsook van voertuigen op meer dan twee wielen en dat een openbaar vervoersdienst onderhoudt tussen plaatsen gelegen aan de Dollard, de Eems, de Waddenzee met inbegrip van de verbindingen met de Noordzee, of de Westerschelde en de zeemonding daarvan;

 • veerpont: schip, niet zijnde een veerboot, dat is bestemd of wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig vervoer van een of meer personen buiten de bemanningsleden en dat een openbaar vervoersdienst onderhoudt;

 • wet: Binnenvaartwet.

Hoofdstuk 2. Toegang tot de markt

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Hoofdstuk 3. Regels aan boord

§ 1. Certificaat van onderzoek

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

§ 2. Bemanning

Artikel 12

§ 3. Vaarbewijs

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 24a

§ 4. Geneeskundig onderzoek

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Hoofdstuk 4. Scheepsnummer en gegevensverstrekking

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Hoofdstuk 4a. Registratie van ontzegde vaarbevoegdheden en van ingevorderde en ongeldig verklaarde vaardocumenten

§ 1. Het register

Artikel 33a

Artikel 33b

Artikel 33c [Vervallen per 28-07-2018]

§ 2. Informatieverstrekking aan en uit het register

Artikel 33d

Artikel 33e

Artikel 33f

Artikel 33g

Artikel 33h

Artikel 33i

§ 3. Aanpassing van de opgeslagen informatie

Artikel 33j

Artikel 33k

§ 4. Nadere regeling

Artikel 33l

Hoofdstuk 5. Overgangsbepalingen

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Hoofdstuk 6. [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 44 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 45 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 46 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 47 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 48 [Vervallen per 01-01-2012]

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

Artikel 49

Artikel 50