Home

Inkomstenbelasting, vragen en antwoorden uitgaven voor levensonderhoud van kinderen, buitengewone uitgaven, weekenduitgaven gehandicapten, scholingsuitgaven en Zorgverzekeringswet

Geldig van 6 november 2009 tot 30 januari 2010
Geldig van 6 november 2009 tot 30 januari 2010

Inkomstenbelasting, vragen en antwoorden uitgaven voor levensonderhoud van kinderen, buitengewone uitgaven, weekenduitgaven gehandicapten, scholingsuitgaven en Zorgverzekeringswet

Besluit CPP2009/1820M

Voorafgaande besluiten
CPP2007/3175M
Opvolgende besluiten
DGB2010/372M
Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 06-11-2009 tot 30-01-2010]
[Regeling ingetrokken per 30-01-2010]

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten:

0. Inleiding

Dit besluit vervangt het besluit van 14 februari 2008, nr. CPP2007/3175M over uitgaven voor levensonderhoud van kinderen, buitengewone uitgaven, weekenduitgaven voor gehandicapten en scholingsuitgaven. Het besluit wordt uitgebracht in verband met een verduidelijking van onderdeel 2.b.2 van het besluit. Dat onderdeel heeft betrekking op de situatie dat een belastingplichtige op grond van een dringende morele verplichting een hoger bedrag in de begrafeniskosten voor zijn rekening neemt dan zijn civielrechtelijk deel. Onderdeel 2.b.2. bevat ook een goedkeuring over de aanwezigheid van een dringende morele verplichting waardoor integrale aftrek van begrafeniskosten mogelijk is. In de praktijk blijkt het niet duidelijk te zijn wat de fiscale aftrekmogelijkheden zijn na invoering van het sinds 1 januari 2003 geldende erfrecht. Dit besluit werkt dat nader uit. De overige onderdelen van het besluit van 14 februari 2008 zijn niet gewijzigd.

De wetswijzigingen per 1 januari 2009 zijn nog niet verwerkt in dit besluit. Dit besluit is van belang voor de aangiften inkomstenbelasting over de kalenderjaren tot en met 2008. Vóór 1 januari 2010 wordt dit besluit opnieuw geactualiseerd, waarbij de wetswijzigingen per 1 januari 2009 worden verwerkt.

In dit besluit is uitgegaan van de wetteksten en cijfers voor het jaar 2007. Met ingang van 1 januari 2008 is het niet meer mogelijk de standaardpremie ziektekosten als buitengewone uitgaven in aanmerking te nemen. Gevolg daarvan is ook dat met ingang van die datum de zorgtoeslag niet meer van belang is voor de buitengewone uitgaven. Onderdeel 5 van dit besluit heeft daarom met ingang van het belastingjaar 2008 zijn belang verloren.

0.1. Lijst van gebruikte afkortingen

1. Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen tot 30 jaar ( afdeling 6.4 van de Wet IB 2001 )

1.1. Vervallen

1.2. Vervallen

1.3. Pleegkind

1.3.1. Afs-student pleegkind?

1.3.2. Voogdij bij ander; pleegkind?

1.4. Beroep op de Wet werk en bijstand

1.5. Extra woonlasten

1.6. Levensonderhoud of lening?

1.7. Met terugwerkende kracht betaalde alimentatie

1.8. Studentenuitwisseling. Vooraf betaalde bijdrage levensonderhoud

1.9. Aanvraag studiefinanciering te laat

1.10. Prestatiebeurs niet omgezet in een gift. Ouders lossen schuld af

1.11. Aftrek uitgaven levensonderhoud in geval van nullening?

1.12. Hardheidsclausule

1.13. Geen recht op kinderbijslag, wel recht op aftrek van uitgaven voor levensonderhoud?

1.14. Begin kalenderkwartaal

1.15. Geen recht op kinderbijslag wegens te late inschrijving bij CWI

1.16. Co-ouderschap en aftrek uitgaven voor levensonderhoud

1.17. Aftrek uitgaven levensonderhoud (klein)kinderen?

1.18. Een kind in een verpleeginstelling

1.19. Eigen vermogen ondersteunde

1.20. Levensonderhoud samenwonende dochter

1.21. In belangrijke mate onderhouden in artikel 6.13 en artikel 8.15 van de Wet IB 2001

1.22. Ondersteuning ouders. Hardheidsclausule

2. Buitengewone uitgaven ( Afdeling 6.5 van de Wet IB 2001 )

2.a. Uitgaven wegens ziekte, invaliditeit en bevalling

2.a.1. Drukkende uitgaven

2.a.1.1. Te laat geclaimd bij zorgverzekeraar
2.a.1.2. Mogelijkheid verstrekking door een derde
2.a.1.3. Vervallen
2.a.1.4. Toeslag ex artikel 19 van de Wubo
2.a.1.5. Medisch noodzakelijke behandeling zonder vergoeding

2.a.2. Uitgaven wegens ziekte van vader

2.a.3. Bepalen component ziektekosten in pensionprijs

2.a.4. Fysiotherapie zonder voorschrift van arts

2.a.5. Ziektekosten van religieuzen

2.a.6. Reiskosten bezoek gehandicapt kind aan ouders

2.a.7. Kind in AWBZ-instelling/besparing thuis

2.a.8. Kaalheid, vetophoping, rimpels e.d.

2.a.9. Verrekening niet in aanmerking genomen deel bij einde belastingplicht. Hardheidsclausule

2.a.10. Ader-rein en andere voedingssupplementen

2.a.11. Voedingssupplementen

2.a.12. Kosten behandeling in het buitenland aftrekbaar als buitengewone uitgaven?

2.a.13. Kosten van eiceldonatie aftrekbaar als buitengewone uitgaven wegens ziekte?

2.a.14. Kosten bezoek bedrijfsarts

2.a.15. Uitgaven ter voorkoming van ziekte

2.a.16. Complex samenhangende en op elkaar afgestemde maatregelen

2.a.17. Uitgaven school/uitgaven wegens ziekte

2.a.18. Uitgaven voor particuliere school buitengewone uitgaven?

2.a.19. Contributie belangenverenigingen

2.a.20. Leefkilometers of extra vervoerskosten?

2.a.21. Particuliere ziekenverpleging en bemiddelingskosten

2.a.22. Laserbehandeling buitengewone uitgaven?

2.a.23. Kosten afkickbehandeling

2.a.24. Advocaatkosten in verband met gehandicapte zoon buitengewone uitgaven? Hardheidsclausule?

2.a.25. Extra vakantiekosten voor belastingplichtige in AWBZ-instelling

2.a.26. Farmaceutische en andere hulpmiddelen

2.a.26.1. Extra verwarming
2.a.26.2. Viagra aftrekbaar?
2.a.26.3. Aanschaf pruiken 24-jarige
2.a.26.4. Aanschaf pruiken 45-jarige man
2.a.26.5. Medicinale cannabis
2.a.26.6. Zonder medisch voorschrift aangeschafte traplift
2.a.26.7. Aanschaf elektroscooter naast door gemeente verstrekte elektroscooter
2.a.26.8. Aanpassing in vakantiewoning hulpmiddel?
2.a.26.9. Verbouwingskosten
2.a.26.10. Verbouwing en medisch voorschrift
2.a.26.11. Verbouwing van huurwoning
2.a.26.12. Zwembad hulpmiddel?
2.a.26.13. Aanpassing keuken
2.a.26.14. Stichtingskosten nieuwe woning
2.a.26.15. Hartdefibrillator en alarmsysteem in appartementencomplex
2.a.26.16. Dyslexiepakket
2.a.26.17. Inrij-Canta

2.a.27. Extra gezinshulp

2.a.27.1. Kwitantie ook factuur?
2.a.27.2. Vervallen
2.a.27.3. Voeding gezinshulp
2.a.27.4. Gezinshulp en gewone hulp
2.a.27.5. Kosten gezinshulp na overlijden
2.a.27.6. Persoonsgebonden budget
2.a.27.7. Alfahulpverlening

2.a.28. Dieet

2.a.28.1. Knmg-richtlijnen en dieetbevestiging
2.a.28.2. Dieetbevestiging of voorschrift
2.a.28.3. Drempel en forfait
2.a.28.4. Dieet niet opgenomen in lijst URIB 2001
2.a.28.5. Moermandieet
2.a.28.6. Dubbele dieetkosten

2.a.29. Kleding en beddengoed

2.a.29.1. Meerdere malen forfait
2.a.29.2. Moeten kosten worden gespecificeerd bij toepassing lage forfait?

2.a.30. Reiskosten ziekenbezoek

2.a.30.1. Overnachtingskosten
2.a.30.2. Reiskosten ziekenbezoek voor bezoek TBS-er?
2.a.30.3. Reiskosten ziekenbezoek bij ziekte broer
2.a.30.4. Uitgaven voor ziekenbezoek als onderdeel van de verpleging

2.b. Uitgaven wegens overlijden van de belastingplichtige, zijn partner en zijn jonger dan 27-jarige kinderen

2.b.1. Begrafenisverzekering/deposito

2.b.1.1. Aftrekbaarheid premies begrafenisverzekering
2.b.1.2. Depositostorting begrafeniskosten

2.b.2. Begrafeniskosten/civielrechtelijk deel

2.b.3. Uitgaven wegens overlijden van de ongehuwd samenwoonde

2.b.4. Begrafeniskosten/kring van verwanten. Hardheidsclausule

2.b.5. Aankoop dubbel graf bij overlijden echtgenote

2.b.6. Begrafeniskosten in twee jaren betaald. Hardheidsclausule

2.b.7. Partner

2.c. Uitgaven wegens arbeidsongeschiktheid of chronische ziekte van de belastingplichtige

2.c.1. Criteria voor arbeidsongeschiktheid

2.c.2. Arbeidsongeschiktheid/tijdvak

2.c.3. Vormt de plaatsing van een kroon een hulpmiddel voor toepassing chronisch ziekenforfait?

2.d. Uitgaven wegens ouderdom van belastingplichtige

2.d.1. Forfait wegens ouderdom 3 maal?

2.e. Uitgaven wegens adoptie door de belastingplichtige of zijn partner

2.e.1. Bureaukosten adoptieverenigingen

2.e.2. Kosten regelen voogdij

2.e.3. Kracht van gewijsde adoptievonnis

2.e.4. Kosten niet geslaagde adoptie

2.e.5. Vervallen

2.e.6. Adoptiekosten in 2 jaren betaald. Hardheidsclausule

3. Weekenduitgaven voor gehandicapten van 27 jaar of ouder ( Afdeling 6.6 van de Wet IB 2001 )

3.1. Berekening weekenduitgaven gehandicapte

3.1.1. Berekening weekenduitgaven gehandicapte

3.1.2. Reisafstand weekenduitgaven voor gehandicapten

3.1.3. Woon/zorgvorm en weekenduitgaven voor gehandicapten

3.2. Drempel?

3.3. Toerekening aftrekpost

4. Scholingsuitgaven ( Afdeling 6.7 van de Wet IB 2001 )

4.1. Aftrekmogelijkheden bij WSF 2000

4.2. Scholingsuitgaven/WSF

4.3. Scholingsuitgaven. Nullening

4.4. Scholingsuitgaven. Lening eerste studiejaar wordt alsnog gift

4.5. Keuze standaardstudieperiode

4.6. Scholingsuitgaven door ouders voorgeschoten

4.7. Scholingsuitgaven. Kosten deelname aan congressen

4.8. Scholingsuitgaven. Lidmaatschapskosten van beroeps- of wetenschappelijke verenigingen

4.9. Personal computer (pc)

4.10. Promotiekosten

4.11. Toetsing dure studie bij vooruitbetaalde kosten

5. Zorgverzekering en buitengewone uitgaven

5.1. Feitelijk ontvangen zorgtoeslag

5.2. Zorgtoeslag werd betaald aan ander

5.3. Ontvangen zorgtoeslag hoger dan in aanmerking te nemen standaardpremie

5.4. Terugbetaalde zorgtoeslag

5.5. Toeslagpartners niet fiscaal partner

5.6. Zorgverzekeringswet en aftrek buitengewone uitgaven

5.7. Ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage kind

5.8. Aftrek drukkende inkomensafhankelijke bijdrage

5.9. Zorgverzekeringswet en aftrek buitengewone uitgaven verdragsgerechtigden

6. Ingetrokken regeling(en)

7. Inwerkingtreding (en vervaldatum)